ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา วิภังคปกรณ์
อิทธิปาทวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 505).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                อิทธิปาทวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=505                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                โพชฌงควิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=542

.. อรรถกถา วิภังคปกรณ์ อิทธิปาทวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ จบ.
อ่านอรรถกถา 35 / 1อ่านอรรถกถา 35 / 505อรรถกถา เล่มที่ 35 ข้อ 518อ่านอรรถกถา 35 / 536อ่านอรรถกถา 35 / 1118
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=35&A=6949&Z=7106
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :