ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 35 / 1อ่านอรรถกถา 35 / 750อรรถกถา เล่มที่ 35 ข้อ 755อ่านอรรถกถา 35 / 760อ่านอรรถกถา 35 / 1118
อรรถกถา วิภังคปกรณ์
อัปปมัญญาวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ อัปปมัญญา ๔ เมตตาวิปากฌานเป็นต้น

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 750).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                อัปปมัญญาวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ อัปปมัญญา ๔ เมตตากุศลฌานเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=750                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                อัปปมัญญาวิภังค์ ปัญหาปุจฉกะ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=762

.. อรรถกถา วิภังคปกรณ์ อัปปมัญญาวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ อัปปมัญญา ๔ เมตตาวิปากฌานเป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 35 / 1อ่านอรรถกถา 35 / 750อรรถกถา เล่มที่ 35 ข้อ 755อ่านอรรถกถา 35 / 760อ่านอรรถกถา 35 / 1118
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=35&A=9291&Z=9543
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :