ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา วิภังคปกรณ์
ขุททกวัตถุวิภังค์ ปัญจกนิเทศ

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 849).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                ขุททกวัตถุวิภังค์ มาติกา http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=849                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                ธัมมหทยวิภังค์ สัพพสังคาหิกวารเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1073

.. อรรถกถา วิภังคปกรณ์ ขุททกวัตถุวิภังค์ ปัญจกนิเทศ จบ.
อ่านอรรถกถา 35 / 1อ่านอรรถกถา 35 / 961อรรถกถา เล่มที่ 35 ข้อ 976อ่านอรรถกถา 35 / 991อ่านอรรถกถา 35 / 1118
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=35&A=12911&Z=13091
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com