ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1534อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1543อ่านอรรถกถา 37 / 1550อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๑๓ ธัมมตัณหา นทุกขสมุทโยติกถา

               อรรถกถาธัมมตัณหา นทุกขสมุทโยติกถา               
               ว่าด้วยธัมมตัณหาไม่เป็นทุกขสมุทัย               
               บัดนี้ ชื่อว่าเรื่องธัมมตัณหามิใช่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์.
               แม้ในเรื่องนี้ ชนเหล่าใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายปุพพเสลิยะทั้งหลายนั่นแหละว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ตัณหานั้นเป็นธัมมตัณหา เหตุใด เพราะเหตุนั้น ตัณหานั้นจึงมิใช่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ดังนี้ คำถามของสกวาทีหมายถึงชนเหล่านั้น คำตอบรับรองเป็นของปรวาที.
               คำที่เหลือเช่นกับเรื่องก่อนนั่นแหละ ดังนี้แล.
               อรรถกถาธัมมตัณหา นทุกขสมุทโยติกถา จบ.               

               รวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ
                         ๑. กัปปัฏฐกถา
                         ๒. กุสลจิตตปฏิลาภกถา
                         ๓. อันตราปยุตตกถา
                         ๔. นิยตัสสนิยามกถา
                         ๕. นีวุตกถา
                         ๖. สัมมุขีภูตกถา
                         ๗. สมาปันโนอัสสาเทติกถา
                         ๘. อาสาตราคกถา
                         ๙. ธัมมตัณพาอัพยากตาติกถา
                         ๑๐. ธัมมตัณหานทุกขสมุทโยติกถา.

               วรรคที่ ๑๓ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๑๓ ธัมมตัณหา นทุกขสมุทโยติกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1534อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1543อ่านอรรถกถา 37 / 1550อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=15854&Z=15919
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6139
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6139
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :