ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒
ปีติตติกะ ปัญหาวาร

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 465).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒                ปีติตติกะ ปฏิจจวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=465                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒                ทัสสนัตติกะ ปฏิจจวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=577

.. อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒ ปีติตติกะ ปัญหาวาร จบ.
อ่านอรรถกถา 41 / 1อ่านอรรถกถา 41 / 465อรรถกถา เล่มที่ 41 ข้อ 481อ่านอรรถกถา 41 / 577อ่านอรรถกถา 41 / 2203
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=41&A=3558&Z=4252
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com