ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓
ปรามาสสัมปยุตตทุกะ ปัญหาวาร

               ส่วนนี้ ไม่มีเนื้อความอรรถกถา               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓                โลกิยทุกะ ปฏิจจวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=290

.. อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓ ปรามาสสัมปยุตตทุกะ ปัญหาวาร จบ.
อ่านอรรถกถา 42 / 1อ่านอรรถกถา 42 / 707อรรถกถา เล่มที่ 42 ข้อ 710อ่านอรรถกถา 42 / 727อ่านอรรถกถา 42 / 730
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=42&A=12874&Z=13241
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com