ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ปัจจนียติกทุกปัฏฐาน นกุสลัตติกนเหตุทุกะ

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาข้อ 516.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖                ปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน นสรณทุกปิฏฐิทุกะ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=516

.. อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖ ปัจจนียติกทุกปัฏฐาน นกุสลัตติกนเหตุทุกะ จบ.
อ่านอรรถกถา 45.1 / 1อ่านอรรถกถา 45.1 / 271อรรถกถา เล่มที่ 45.1 ข้อ 280อ่านอรรถกถา 45.1 / 289อ่านอรรถกถา 45.1 / 516
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=45&A=1782&Z=1859
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com