ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน นสนิทัสสนัตติกโนอาสวทุกสนิทสสนัตติกอาสวทุกะเป็นต้น

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาข้อ 1216.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖                อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน สรณทุกเหตุทุกนสรณทุกนเหตุทุกะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=1148                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖                ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน นเหตุทุกนสเหตุกทุกเหตุทุกสเหตุกทุกะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=1216

.. อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖ ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน นสนิทัสสนัตติกโนอาสวทุกสนิทสสนัตติกอาสวทุกะเป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 45.3 / 1อ่านอรรถกถา 45.3 / 693อรรถกถา เล่มที่ 45.3 ข้อ 732อ่านอรรถกถา 45.3 / 764อ่านอรรถกถา 45.3 / 1216
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=45&A=10149&Z=10230
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com