ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๑ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๑)

             ๕. อโนมสุตฺตวณฺณนา
   [๔๕] ปญฺจเม อโนมนามนฺติ สพฺพคุณสมนฺนาคตตฺตา อเวกลฺลนามํ,
ปริปูรนามนฺติ อตฺโถ. นิปุณตฺถทสฺสินฺติ ภควา สณฺหสุขุเม ขนฺธนฺตราทโย อตฺเถ
ปสฺสตีติ นิปุณตฺถทสฺสี. ปญฺาททนฺติ ปญฺาธิคมาย ๕- ปฏิปทํ กถนวเสน
ปญฺาทายกํ. กามาลเย อสตฺตนฺติ ปญฺจกามคุณาลเย อลคฺคํ. กมฺมานนฺติ ภควา
มหาโพธิมณฺเฑเยว อริยมคฺเคน คโต, น อิทานิ คจฺฉตีติ, ๖- อตีตํ ปน อุปาทาย
อิทํ วุตฺตํ. มเหสินฺติ มหนฺตานํ สีลกฺขนฺธาทีนญฺจ ๗- เอสิตารํ ปริเยสิตารนฺติ.
               ปญฺจมํ.
@เชิงอรรถ: * ปาลิ. อโนมิยสุตฺต  ฉ.ม. สา จาติ ปาโ น ทิสฺสติ   ฉ.ม. ทฺวิราวฏฺฏา
@ ฉ.ม. ปตฺถรณฏฺานา, สี. ปตฺถนา       ฉ.ม. ตนฺติ ปาโ น ทิสฺสติ
@ ฉ.ม. อนฺวยปญฺาธิคมาย   ฉ.ม. คจฺฉติ   ฉ.ม. สีลกฺขนฺธาทีนํ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๑ หน้า ๘๒. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=2166              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=2166              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=142              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=15&A=948              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=841              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=841              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com