ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๑ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๑)

            ๕. มานตฺถทฺธสุตฺตวณฺณนา
   [๒๐๑] ปญฺจเม มานตฺถทฺโธติ วาตภริตภสฺตา วิย มาเนน ถทฺโธ.
อาจริยนฺติ สิปฺปุคฺคหณกาเล อาจริโย อนภิวาเทนฺตสฺส สิปฺปํ น เทติ, อญฺสฺมึ
ปน กาเล ตํ อนภิวาเทติ, อตฺถิภาวํปิสฺส น ชานาติ. นายํ สมโณติ เอวํ
กิรสฺส อโหสิ "ยสฺมา อยํ สมโณ มาทิเส ชาติสมฺปนฺเน พฺราหฺมเณ สมฺปตฺเต
ปฏิสนฺถารมตฺตํปิ น กโรติ, ตสฺมา น กิญฺจิ ชานาตี"ติ.
    อพฺภูตจิตฺตชาตาติ อภูตปุพฺพาย ภูตาย ๑- ตุฏฺิยา สมนฺนาคตา. เกสุ
จสฺสาติ เกสุ ภเวยฺย. กฺยสฺสาติ เก อสฺส ปุคฺคลสฺส.  อปจิตา อสฺสูติ อปจิตึ
ทสฺเสตุ ยุตฺตา ภเวยฺยุ. อรหนฺเตติ อิมาย คาถาย เทสนากุสลตฺตา อตฺตานํ
อนฺโต กตฺวา ปูชเนยฺยํ ทสฺเสติ. ปญฺจมํ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๑ หน้า ๒๕๑. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=6518              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=6518              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=694              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=15&A=5740              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=5092              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=5092              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com