ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๒ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๒)

            ๒. ทุติยคมนาทิวคฺควณฺณนา
  [๒๒๔-๓๐๑] ทุติยํ คมนํ ทุกฺขวเสน วุตฺตํ. ตตฺราปิ อฏฺารเสว
เวยฺยากรณานิ, ตโต ปรานิ "รูปี อตฺตา โหตี"ติอาทีนิ อฏฺ เวยฺยากรณานิ,
เตหิ สทฺธึ ตํ ทุติยเปยฺยาโลติ วุตฺโต.
  ตตฺถ รูปีติ อารมฺมณเมว "อตฺตา"ติ คหิตทิฏฺิ. อรูปีติ ฌานํ "อตฺตา"ติ
คหิตทิฏฺิ. รูปี จ อรูปี จาติ อารมฺมณญฺจ ฌานญฺจ "อตฺตา"ติ คหิตทิฏฺิ.
เนวรูปีนารูปีติ ตกฺกมตฺเตน คหิตทิฏฺิ. เอกนฺตสุขีติ ลาภีตกฺกีชาติสฺสรานํ
อุปฺปนฺนทิฏฺิ. ฌานลาภิโนปิ หิ อตีเต เอกนฺตสุขํ อตฺตภาวํ มนสิกโรโต เอวํ
ทิฏฺิ อุปฺปชฺชติ. ตกฺกิโนปิ "ยถา เอตรหิ อหํ เอกนฺตสุขี, เอวํ สมฺปราเยปิ
ภวิสฺสามี"ติ อุปฺปชฺชติ. ชาติสฺสรสฺสปิ สตฺตฏฺภเว สุขิตภาวํ ปสฺสนฺตสฺส
เอวํ อุปฺปชฺชติ. เอกนฺตทุกฺขีติอาทีสุปิ เอเสว นโย.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๒ หน้า ๓๗๗. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8299              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8299              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=449              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=17&A=5415              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=5439              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=5439              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com