ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

            ๘-๑๐. โลกสุตฺตาทิวณฺณนา
  [๓๙๔-๓๙๖] อฏฺเม มหาภิญฺตนฺติ ๒- ฉนฺนํ อภิญฺานํ วเสน วุตฺตํ.
สหสฺสโลกํ อภิชานามีติ สตตวิหารวเสเนว วุตฺตํ. เถโร กิร ปาโตว อุฏฺาย
มุขํ โธวิตฺวา เสนาสเน นิสินฺโน อตีเต กปฺปสหสฺสํ, อนาคเต กปฺปสหสฺสํ
อนุสฺสรติ, ปจฺจุปฺปนฺเนปิ สหสฺสํ จกฺกวาฬานํ ตสฺสาวชฺชนสฺส คตึ อนุพนฺธติ,
อิติ โส ทิพฺเพน จกฺขุนา สหสฺสํ โลกํ อภิชานาติ, อยมสฺส สตตวิหาโร. เสสํ
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ.
             สีลฏฺิติวคฺโค ตติโย.
             ---------------
@เชิงอรรถ: ก. ปเทสํ       สี. มหาภิญฺานนฺติ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๓๐๓. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6634              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6634              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=785              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=19&A=4641              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4537              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=4537              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com