ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

           ๙-๑๐. ปมวิภงฺคสุตฺตาทิวณฺณนา
  [๔๗๙-๔๘๐] นวเม สติเนปกฺเกนาติ เอตฺถ นิปกฺกสฺส ภาโว เนปกฺกํ,
ปญฺาเยตํ นามํ. กสฺมา ปน สติภาชเน ปญฺา วุตฺตาติ? สติยา พลวภาวทสฺสนตฺถํ.
พลวสติ หิ อิธ อธิปฺเปตา. สา จ ปญฺาสมฺปยุตฺตาว พลวตี โหติ,
น วิปฺปยุตฺตาติ ปญฺาสมฺปยุตฺตสตึ ทสฺเสนฺโต เอวมาห. จิรกตนฺติ จิรํ กาลํ
กตํ ทานํ วา สีลํ วา อุโปสถกมฺมํ วา. จิรภาสิตนฺติ "อสุกสฺมึ าเน อสุกํ
นาม ภาสิตนฺ"ติ เอวํ จิรกาเล ภาสิตํ. โวสฺสคฺคารมฺมณํ กริตฺวาติ
นิพฺพานารมฺมณํ กตฺวา. อุทยตฺถคามินิยาติ อุทยญฺจ อตฺถญฺจ คจฺฉนฺติยา,
อุทยพฺพยปริคฺคหิกายาติ อตฺโถ. อิมสฺมึ สุตฺเต สทฺธาสติปญฺินฺทฺริยานิ
ปุพฺพภาคานิ, วีริยินฺทฺริยมิสฺสกํ, สมาธินฺทฺริยํ นิพฺพตฺติตโลกุตฺตรเมว กถิตํ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๓๐๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6732              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6732              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=858              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=19&A=5142              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=5024              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=5024              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com