ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

              ๒. ทุติยวคฺค
           ๑-๒. อิจฺฉานงฺคลสุตฺตาทิวณฺณนา
  [๙๘๗-๙๘๘] ทุติยวคฺคสฺส ปเม เอวํ พฺยากเรยฺยาถาติ กสฺมา อตฺตโน
วิหารสมาปตฺตึ อาจิกฺขติ? อุปารมฺภโมจนตฺถํ. สเจ หิ เต "น ชานามา"ติ
วเทยฺยุ, อถ เนสํ ติตฺถิยา "ตุเมฺห `อสุกสมาปตฺติยา นาม โน สตฺถา เตมาสํ
วิหาสี'ติปิ น ชานาถ, อถ กสฺมา นํ อุปฏฺหนฺตา วิหรถา"ติ อุปารมฺภํ
อาโรเปยฺยุ, ตโต โมจนตฺถํ เอวมาห.
  อถ กสฺมา ยถา อญฺตฺถ "สโตว อสฺสสติ, ทีฆํ วา อสฺสสนฺโต"ติ ๑-
เอววากาโร วุตฺโต, เอวํ อิธ น วุตฺโตติ? เอกนฺตสนฺตตฺตา. อญฺเสญฺหิ
อสฺสาโส วา ปากโฏ โหติ ปสฺสาโส วา, ภควโต อุภยํ เจตํ ๒- ปากฏเมว
นิจฺจํ อุปฏฺิตสฺสติตายาติ เอกนฺตสนฺตตา น วุตฺโต. อถ "สิกฺขามี"ติ อวตฺวา
กสฺมา "อสฺสสามี"ติ เอตฺตกเมว วุตฺตนฺติ? สิกฺขิตพฺพาภาวา. สตฺต หิ เสขา
สิกฺขิตพฺพภาวา เสขา นาม, ขีณาสวา อสิกฺขิตพฺพาภาวา อเสขา นาม,
ตถาคตา อสิกฺขิตพฺพา อเสขา นาม นตฺถิ เตสํ สิกฺขิตพฺพกิจฺจนฺติ
สิกฺขิตพฺพาภาวา น วุตฺตํ. ทุติยํ อุตฺตานเมว.
@เชิงอรรถ: ที.มหา. ๑๐/๓๗๔/๒๔๘, ม.มู. ๑๒/๑๐๗/๗๗, สํ.มหา. ๑๙/๙๗๗/๒๖๙  ฉ.ม. อุภยมฺเปตํ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๓๕๔. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7716              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7716              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1363              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=19&A=7917              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=7997              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=7997              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com