ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๔ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๑)

            ๑๒. อนาปตฺติวคฺควณฺณนา
   [๑๕๐] ทฺวาทสเม ปน อนาปตฺตึ อาปตฺตีติอาทีสุ "อนาปตฺติ อชานนฺตสฺส
อเถยฺยจิตฺตสฺส นมรณาธิปฺปายสฺส อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺส นโมจนาธิปฺปายสฺสา"ติ ตตฺถ
ตตฺถ วุตฺตา อนาปตฺติ อนาปตฺติ นาม, "ชานนฺตสฺส เถยฺยจิตฺตสฺสา"ติอาทินา
นเยน วุตฺตา อาปตฺติ อาปตฺติ นาม, ปญฺจ อาปตฺติกฺขนฺธา ลหุกาปตฺติ นาม,
เทฺว อาปตฺติกฺขนฺธา ครุกาปตฺติ นาม. เทฺว อาปตฺติกฺขนฺธา ทุฏฺุลฺลาปตฺติ
นาม, ปญฺจาปตฺติกฺขนฺธา อทุฏฺุลฺลาปตฺติ นาม. ฉ อาปตฺติกฺขนฺธา สาวเสสาปตฺติ
นาม, เอโก ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺโธ อนวเสสาปตฺติ นาม. สปฺปฏิกมฺมาปตฺติ นาม
สาวเสสาปตฺติเยว, อปฺปฏิกมฺมาปตฺติ นาม อนวเสสาปตฺติเยว. เสสํ สพฺพตฺถ
อุตฺตานเมว.
           อนาปตฺติวคฺควณฺณนา นิฏฺิตา.
             ทฺวาทสโม วคฺโค.
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. อุตฺตานเมวาติ. เอวมุปริปิ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๔ หน้า ๘๕. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=2000              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=2000              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=135              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=556              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=540              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=540              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com