ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๒)

            ๓. อตฺถวสสุตฺตวณฺณนา
   [๔๓] ตติเย ตโย ภิกฺขเว อตฺถวเส สมฺปสฺสมาเนนาติ ตโย อตฺเถ ตีณิ
@เชิงอรรถ: สี. อุลฺลภโกลากณฺณิกาวาสิกา, ฉ.ม. อุลฺลโกลิกณฺณิวาสิกา
@ ฉ.ม. สรภาณเก เถเร  ฉ.ม. ทีฆภาณกมหาอภยตฺเถโร   ฉ.ม. กเถสฺสามีติ
@ สี. กาฬมฺพรวาสิกา, ฉ.ม. กฬมฺพรวาสิกา   ฉ.ม. สํสารวฏฺเฏ
การณานิ ปสฺสนฺเตน. อลเมวาติ ยุตฺตเมว. โย ธมฺมํ เทเสตีติ โย ปุคฺคโล
จตุสจฺจธมฺมํ ปกาเสติ. อตฺถปฏิสํเวทีติ อฏฺกถํ าเณน ปฏิสํเวที. ธมฺม-
ปฏิสํเวทีติ ปาลิธมฺมํ ปฏิสํเวที.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้า ๑๕๒-๑๕๓. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=3486              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=3486              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=482              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=3916              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=3971              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=3971              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com