ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๒)

            ๖. สีลวนฺตสุตฺตวณฺณนา
   [๔๖] ฉฏฺเ ตีหิ าเนหีติ ตีหิ การเณหิ. กาเยนาติอาทีสุ ภิกฺขู
อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวา ปจฺจุคฺคมนํ กโรนฺตา คจฺฉนฺเต อนุคจฺฉนฺตา อาสนสาลาย
สมฺมชฺชนอุปเลปนาทีนิ กโรนฺตา อาสนานิ ปญฺาเปนฺตา ปานียํ ปจฺจุปฏฺาเปนฺตา
กาเยน ปุญฺ ปสวนฺติ นาม. ภิกฺขุสํฆํ ปิณฺฑาย จรนฺตํ ทิสฺวา "ยาคุ เทถ, ภตฺตํ
เทถ, สปฺปินวนีตาทีนิ เทถ, คนฺธปุปฺผาทีหิ ปูเชถ, อุโปสถํ อุปวสถ, ธมฺมํ สุณาถ,
เจติยํ วนฺทถา"ติอาทีนิ วทนฺตา วาจาย ปุญฺ ปสวนฺติ นาม. ภิกฺขู ปิณฺฑาย
จรนฺเต ทิสฺวา "ลภนฺตู"ติ จินฺเตนฺตา มนสา ปุญฺ ปสวนฺติ นาม. ปสวนฺตีติ
ปฏิลภนฺติ. ปุญฺ ปเนตฺถ โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกํ กถิตํ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้า ๑๕๔. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=3514              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=3514              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=485              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=3938              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=3994              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=3994              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com