ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๒)

           ๓. มหานามสกฺกสุตฺตวณฺณนา
   [๗๔] ตติเย คิลานา วุฏฺิโตติ ๕- คิลาโน หุตฺวา วุฏฺิโต. เคลญฺาติ
คิลานภาวโต. อุปสงฺกมีติ ภุตฺตปาตราโส มาลาคนฺธาทีนิ อาทาย มหาปริวารปริวุโต
อุปสงฺกมิ. พาหายํ คเหตฺวาติ น พาหายํ คเหตฺวา อากฑฺฒิ, นิสินฺนาสนโต อุฏฺาย ๖-
ตสฺส สนฺติกํ คนฺตฺวา ทกฺขิณพาหายํ องฺคุฏฺเกน สญฺ ทตฺวา เอกมนฺตํ อปเนสีติ
เวทิตพฺโพ. อถสฺส "เสขํปิ โข มหานาม สีลนฺ"ติอาทินา นเยน สตฺตนฺนํ เสขานํ
สีลญฺจ สมาธิญฺจ ปญฺญฺจ กเถตฺวา อุปริ อรหตฺตผลวเสน อเสขสีลสมาธิปญฺาโย
กเถนฺโต "เสขสมาธิโต เสขํ วิปสฺสนาาณํ อเสขญฺจ ผลาณํ ปจฺฉา,
เสขวิปสฺสนาาณโต จ อเสขผลสมาธิ ปจฺฉา อุปฺปชฺชตี"ติ ทีเปติ. ยานิ ปน
สมฺปยุตฺตานิ สมาธิาณานิ, เตสํ อปจฺฉา อปุเร อุปฺปตฺติ เวทิตพฺพาติ.
@เชิงอรรถ: ม. อาคมิสฺสติ  สี. อายตเน จ  ฉ.ม. ปุจฺฉิตปญฺหาย
@ สี. นูปนีโตติปิ, ม. นุปริโตติปิ  ฉ. คิลานวุฏฺิโตติ  ฉ.ม. วุฏฺาย             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้า ๒๒๕. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=5221              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=5221              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=513              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=5777              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=5956              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=5956              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com