ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๒)

             ๒. คทฺรภสุตฺตวณฺณนา
   [๘๓] ทุติเย ปิฏฺิโต ปิฏฺิโตติ ปจฺฉโต ปจฺฉโต. ๑- อหมฺปิ อมฺหา อหมฺปิ
อมฺหาติ อหมฺปิ อมฺหาติ รวํ รวมานา คาวี อหมฺปิ คาวีติ. ๑- เสยฺยถาปิ คุนฺนนฺติ
ยถา คาวีนํ. คาโว หิ วณฺเณน ๒- กาฬาปิ รตฺตาปิ เสตาทิวณฺณาปิ โหนฺติ,
คทฺรภสฺส ปน ตาทิโส วณฺโณ นาม นตฺถิ. ยถา จ วณฺโณ, เอวํ สโรปิ
ปทํปิ อญฺมญฺสทิสเมว. ๓- เสสํ อุตฺตานตฺถเมว. อิมสฺมึปิ สุตฺเต ติสฺโส สิกฺขา
มิสฺสิกาว กถิตาติ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้า ๒๓๙. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=5557              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=5557              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=522              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=6066              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=6211              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=6211              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com