ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๒)

            ๑๐. โมเนยฺยสุตฺตวณฺณนา
   [๑๒๓] ทสเม โมเนยฺยานีติ มุนิภาวา. กายโมเนยฺยนฺติ กายทฺวาเร มุนิภาโว
สาธุภาโว ปณฺฑิตภาโว. เสสทฺวเยปิ เอเสว นโย. อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว
กายโมเนยฺยนฺติ อิทํ หิ ติวิธกายทุจฺจริตปฺปหานํ กายโมเนยฺยํ นาม. อปิจ ติวิธํ
กายสุจริตํปิ กายโมเนยฺยํ, ตถา กายารมฺมณํ าณํ กายโมเนยฺยํ, กายปริญฺา
กายโมเนยฺยํ, ปริญฺาสหคโต มคฺโค กายโมเนยฺยํ, กาเยน ฉนฺทราคสฺส ปหานํ
กายโมเนยฺยํ, กายสงฺขารนิโรโธ จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติ จ ๕- กายโมเนยฺยํ.
วจีโมเนยฺเยปิ เอเสว นโย.
@เชิงอรรถ: ก. โสเจยฺยนฺติ สุจิภาโร  ฉ.ม. เสสทฺวเยปิ. เอวมุปริปิ
@ ฉ.ม. สพฺเพ ปาเป นินฺหาเปตฺวา  สี.,อิ. อิติ
@ ฉ.ม.,อิ. อยํ สทฺโท น ทิสฺสติ
   อยํ ปเนตฺถ วิเสโส:- ยถา อิธ จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติ, เอวํ ตตฺถ
วจีสงฺขารนิโรโธ ทุติยชฺฌานสมาปตฺติ วจีโมเนยฺยนฺติ เวทิตพฺพา. มโนโมเนยฺยสฺมึ ๑-
อิมินาปิ ๒- นเยน อตฺถํ ตฺวา จิตฺตสงฺขารนิโรโธ สญฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ
มโนโมเนยฺยนฺติ เวทิตพฺพา. กายมุนินฺติ กายทฺวาเร มุนึ อุตฺตมํ ปริสุทฺธํ, กาเยน
วา มุนึ. เสสทฺวเยปิ เอเสว นโย. สพฺพปฺปหายินนฺติ ขีณาสวํ. ขีณาสโว หิ
สพฺพปฺปหายี นามาติ.
            อาปายิกวคฺโค ทุติโย.
             --------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้า ๒๖๓-๒๖๔. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6108              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6108              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=562              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=7187              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=7445              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=7445              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com