ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

            ๗. วปกาสสุตฺตวณฺณนา
   [๑๒๗] สตฺตเม นาลํ สํฆมฺหา วปกาสิตุนฺติ สํฆโต นิกฺขมิตฺวา เอกโก
วสิตุ น ยุตฺโต. กามํ เจส สํฆมชฺเฌปิ วสิตุ อยุตฺโตว อสํฆโสภนตาย, ๑-
โอวาทานุสาสนิปฏิพทฺธตฺตา ปน นิปฺปริยาเยเนว สํฆมฺหา วปกาสิตุ น ยุตฺโต. อลํ
สํฆมฺหา วปกาสิตุนฺติ จาตุทฺทิสตฺตา สํฆมฺหา นิกฺขมฺม เอกโกว วสิตุ ยุตฺโต,
สํฆโสภนตฺตา ๒- ปน สํเฆปิ วสิตุ ยุตฺโตเยว. อฏฺมํ อุตฺตานตฺถเมว.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๕๐. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1115              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1115              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=127              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=3405              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=3435              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=3435              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com