ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

            ๑๒. สามญฺวคฺควณฺณนา
   [๑๑๙-๑๒๑] อิโต ปเรสุ ตปุสฺโสติ เทฺววาจิกอุปาสโก. ตถาคเต นิฏฺงฺคโตติ
พุทฺธคุเณสุ สุปติฏฺิตจิตฺโต ปหีนกงฺโข. อมตํ อทฺทสาติ อมตทฺทโส. อริเยนาติ
นิทฺโทเสน โลกุตฺตรสีเลน. าเณนาติ ปจฺจเวกฺขณาเณน. วิมุตฺติยาติ เสขผล-
วิมุตฺติยา. ตวกณฺณิโกติ เอวํนามโก คหปติ. ตปกณฺณิโกติปิ ปาลิ.
             --------------
            ๒๔. ราคเปยฺยาลวณฺณนา
   [๑๔๐] ราคสฺสาติ ปญฺจกามคุณิกราคสฺส. เสสํ สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ.
          มโนรถปูรณิยา องฺคตฺตรนิกายฏฺกถาย
            ฉกฺกนิปาตวณฺณนา นิฏฺิตา.
            -----------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๑๕๗-๑๕๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3536              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3536              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=388              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=10574              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=10521              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=10521              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com