ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

            ๖. กาลทานสุตฺตวณฺณนา
   [๓๖] ฉฏฺเ กาลทานานีติ ยุตฺตทานานิ, ปตฺตทานานิ อนุจฺฉวิกทานานีติ
อตฺโถ. นวสสฺสานีติ อคฺคสสฺสานิ. นวผลานีติ อารามโต ปมุปฺปนฺนานิ
@เชิงอรรถ: ก. น สาหุ ทานนฺติ  ม. สหพฺยตาติ, ฉ. สหพฺยตํ คตาติ สี. กตาวาสาติ
@ สี. อาวาโส  สี. กตากาสา  สี. คิหิธมฺมา อนเปโต
อคฺคผลานิ. ปมํ สีลวนฺเตสุ ปติฏฺาเปตีติ ปมํ สีลวนฺตานํ ทตฺวา ปจฺฉา อตฺตนา
ปริภุญฺชติ. วทญฺูติ ภาสิตญฺู. กาเลน ทินฺนนฺติ ยุตฺตปฺปตฺตกาเลน ๑- ทินฺนํ.
อนุโมทนฺตีติ เอกมนฺเต ิตา อนุโมทนฺติ. เวยฺยาวจฺจนฺติ กาเยน เวยฺยาวฏิกกมฺมํ
กโรนฺติ. อปฺปฏิวานจิตฺโตติ อนุกฺกณฺิตจิตฺโต. ยตฺถ ทินฺนํ มหปฺผลนฺติ ยสฺมึ
าเน ทินฺนํ มหปฺผลํ โหติ, ตตฺถ ทเทยฺย.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๒-๒๓. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=508              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=508              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=36              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=900              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=920              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=920              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com