ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

           ๘. ทุติยมหาปญฺหสุตฺตวณฺณนา
   [๒๘] อฏฺเม กชงฺคลายนฺติ เอวํนามเก นคเร. กชงฺคลาติ กชงฺคลวาสิโน.
มหาปเญฺหสูติ มหนฺตอตฺถปริคฺคาหเกสุ ปเญฺหสุ. ยถา เมตฺถ ขายตีติ ยถา เม
เอตฺถ อุปฏฺาติ. สมฺมา สุภาวิตจิตฺโตติ เหตุนา นเยน สุฏฺุ ภาวิตจิตฺโต.
เอโส เจว ตสฺส อตฺโถติ กิญฺจาปิ ภควตา "จตฺตาโร ธมฺมา"ติอาทโย ปญฺหา
"จตฺตาโร อาหารา"ติอาทินา นเยน วิสฺสชฺชิตา, ยสฺมา ปน จตูสุ อาหาเรสุ
ปริญฺาเตสุ จตฺตาโร สติปฏฺานา ภาวิตา โหนฺติ, เตสุ จ ภาวิเตสุ จตฺตาโร
อาหารา ปริญฺาตาว โหนฺติ, ตสฺมา เทสนาวิลาเสน พฺยญฺชนเมเวตฺถ นานํ,
@เชิงอรรถ: ม.อุ. ๑๔/๒๖๗-๘/๒๓๖, องฺ.ติก. ๒๐/๓๖/๑๓๕  ฉ.ม. อสญฺเ
@ ฉ.ม. อาหาเรน  สี. จตฺตาโร วา ปน เอโกปิ
อตฺโถ ปน เอโกเยว. อินฺทฺริยาทีสุปิ เอเสว นโย. เตน วุตฺตํ "เอโส เจว ตสฺส
อตฺโถ"ติ. อตฺถโต หิ อุภยมฺเปตํ มชฺเฌ ภินฺนสุวณฺณมิว โหติ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๓๓๗-๓๓๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7592              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7592              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=28              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=24&A=1360              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=1195              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=1195              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com