ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

อรหตฺตโต ธํสติ วิคจฺฉติ. ทสเม อนุคฺคโหติ อญฺมญฺสฺส สงฺคหานุคฺคโห. เสสํ
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ.
             อุปาลิวคฺโค จตุตฺโถ.
@เชิงอรรถ: สี. สญฺาเปตุนฺติ ชานาเปตุ. สญฺาเปตุนฺติ สมฺมา ชานาเปตุ
@ ฉ.ม. เปกฺเขตุนฺติ  ม. เปกฺเขตุนฺติ. ปสาเทตุ  ฉ.ม.....การกํ
@ ฉ.ม. อธิกรณนิโรธคามินึ ปฏิปทนฺติ  ฉ.ม. วิชเฏนฺติ  ฉ.ม. อุสฺสาเรนฺติ,
@อปกสฺสนฺตีติ  ฉ.ม. อาเวนิกมฺมานิ  ฉ.ม. กปฺปฏฺิกนฺติ ๑๐ ฉ.ม. ปาปํ
@๑๑ ฉ.ม. โยคกฺเขมา ปธํสตีติ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๓๔๕. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7773              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7773              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=39              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=24&A=1832              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=1649              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=1649              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com