ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

             ๒. กณฺฏกสุตฺตวณฺณนา
   [๗๒] ทุติเย อภิญฺาเตหิ อภิญฺาเตหีติ คคนมชฺเฌ ปุณฺณจนฺโท วิย
สุริโย วิย าเตหิ ปากเฏหิ. ปรมฺปรายาติ ปรํ ๕- วุจฺจติ ปจฺฉิมภาโค, ปุรา ๖-
ปุริมภาโค, ปุรโต ธาวนฺเตน ปจฺฉโต อนุพนฺธนฺเตน จ มหาปริวาเรนาติ อตฺโถ.
กณฺฏกาติ ๗- วิชฺฌนฏฺเน กณฺฏกา. วิสูกทสฺสนนฺติ วิสูกภูตํ ปฏิโลมทสฺสนํ. ๘-
มาตุคามูปจาโรติ ๙- มาตุคามสฺส สมีปจาริตา.
@เชิงอรรถ: ขุ.วิมาน. ๒๖/๔๑๓/๕๕ ขีโรทนทายิกาวิมาน  ฉ.ม. เปจฺจภวํ
@ ฉ.ม. ปิติปิตามหาทโย  สี. อภินิกฺขมปฏิปตฺติยา, ม. นิกฺขมปฏิปตฺติยา
@ สี. จรปุราติจรํ  ฉ.ม. ปุราติ
@ ฉ.ม. กณฺฏโก  ฉ.ม. ทสฺสนํ  สี. มาตุคามูปวิจาโร             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๓๕๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8067              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8067              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=72              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=24&A=3166              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=2982              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=2982              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com