ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

             ๗. กากสุตฺตวณฺณนา
   [๗๗] สตฺตเม ธํสีติ คุณธํสนโก. กสฺสจิ คุณํ อนาทิยิตฺวา หตฺเถนาปิ คหิโต
ธํเสติ สีเสปิ ๒- วจฺจํ กโรติ. ปคพฺโภติ ปาคพฺภิเยน สมนฺนาคโต นิลฺลชฺโช. ๓-
ตินฺติโณติ ตินฺติณํ ๔- วุจฺจติ ตณฺหา, ตาย สมนฺนาคโต, อาสงฺกพหุโล วา. ลุทฺโทติ
ทารุโณ. อการุณิโกติ นิกฺการุโณ. ทุพฺพโลติ อพโล อปฺปถาโม. โอรวิตาติ
โอรวยุตฺโต โอรวนฺโต จรติ. เนจยิโกติ นิจยกโร.
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. ปณีโต อุตฺตโม     ฉ.ม. คหิโต ตสฺส สีเสปิ
@ ฉ.ม. อยํ ปาโ น ทิสฺสติ      ม. นิลฺลชฺโชติ นิลฺลชฺชํ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๓๖๐. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8114              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8114              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=77              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=24&A=3493              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=3339              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=3339              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com