ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

   {๗๒๗} ทสเม ฯ เอวาจาราติ เอวํอาจารา ยาทิโส ตุมฺหากํ
อาจาโร ตาทิโส อาจาโรติ อตฺโถ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
อญฺายาติ อวญฺาย นีจํ กตฺวา ชานนาย ฯ ปริภเวนาติ กึ
อิมา กริสฺสนฺตีติ เอวํ ปริภวิตฺวา ชานเนน ฯ อกฺขนฺติยาติ
อสหนตาย โกเปนาติ อตฺโถ ฯ เวภสฺสาติ พลวภสฺสภาเวน อตฺตโน
อตฺตโน พลปฺปกาสนสมุตฺราสเนนาติ อตฺโถ ฯ ทุพลฺยาติ ตุมฺหากํ
ทุพฺพลภาเวน ฯ สพฺพตฺถ อุญฺาย จ ปริภเวน จาติ เอวํ
สมุจฺจยตฺโถ ทฏฺพฺโพ ฯ วิวิจฺจถาติ วินา โหถ ฯ เสสํ อุตฺตานเมว
สทฺธึ สมุฏฺานาทีหิ ฯ
           ทสมสิกฺขาปทํ ฯ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้า ๕๒๗. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11104              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11104              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=85              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=3&A=1193              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=1122              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=1122              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_3

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com