ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

   {๘๐๖} จตุตฺเถ ฯ ปุราณราโชโรโธติ ปุราเณ คิหิภาเว รญฺโ
โอโรโธ ฯ จิราจิรํ คจฺฉตีติ จิเรน จิเรน คจฺฉติ ฯ ธาเรถาติ
สกฺโกถ ฯ กสฺสิทํ กมฺมนฺติ วุตฺเต อนาโรจิเตปิ เอตา มยิ อาสงฺกํ
กริสฺสนฺตีติ มญฺมานา เอวมาห มยฺหิทํ กมฺมนฺติ ฯ {๘๐๗} ชตุมฏฺเกติ
ชตุนา กเต มฏฺทณฺฑเก ฯ วตฺถุวเสเนเวตํ วุตฺตํ ฯ ยงฺกิญฺจิ
ปน ทณฺฑกํ ปเวเสนฺติยา อาปตฺติเยว ฯ เตนาห อนฺตมโส
อุปฺปลปตฺตํปิ มุตฺตกรณํ ปเวเสตีติ จ เอตํปิ จ อติมหนฺตํ
เกสรมตฺตํปิ ปน ปเวเสนฺติยา อาปตฺติเอว ฯ เสสํ อุตฺตานเมว ฯ
สมุฏฺานาทีนิ ตลฆาฏเก วุตฺตสทิสาเนวาติ ฯ
           จตุตฺถสิกฺขาปทํ ฯ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้า ๕๓๕. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11270              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11270              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=160              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=3&A=2376              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=1965              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=1965              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_3

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com