ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

   {๑๑๘๑} ฉตฺตวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปเท ฯ สกึปิ ธาเรติ อาปตฺติ
ปาจิตฺติยสฺสาติ มคฺคคมเน เอกปฺปโยเคเนว ทิวสํปิ ธาเรติ เอกาว
อาปตฺติ ฯ สเจ กทฺทมาทีนิ ปตฺวา อุปาหนา โอมุญฺจิตฺวา
ฉตฺตเมว ธาเรนฺตี คจฺฉติ ทุกฺกฏํ ฯ อถาปิ คจฺฉาทีนิ ทิสฺวา
ฉตฺตํ อปนาเมตฺวา อุปาหนารุฬฺหาว คจฺฉติ ทุกฺกฏเมว ฯ สเจ
ฉตฺตํปิ อปนาเมตฺวา อุปาหนาปิ โอมุญฺจิตฺวา ปุน ธาเรติ
ปาจิตฺติยํ ฯ เอวํ ปโยคคณนาย อาปตฺติโย เวทิตพฺพา ฯ เสสํ
อุตฺตานเมว ฯ เอฬกสมุฏฺานํ กิริยา โนสญฺาวิโมกฺขํ อจิตฺตกํ
ปณฺณตฺติวชฺชํ กายกมฺมํ ติจิตฺตํ ติเวทนนฺติ ฯ
           ปมสิกฺขาปทํ ฯ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้า ๕๖๔-๕๖๕. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11882              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11882              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=444              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=3&A=6074              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=4915              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=4915              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_3

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com