ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๓ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๓)

   {๔๙๘} อิทานิ ยานิ ตานิ เตสํ กมฺมานํ วตฺถุภูตานิ สิกฺขาปทานิ
เตสํ ปญฺตฺติยํ อานิสํสํ ทสฺเสตุ เทฺว อตฺถวเส ปฏิจฺจาติอาทิ-
มารทฺธํ ฯ ตตฺถ ทิฏฺธมฺมิกานํ อาสวานํ สํวรายาติ ปาณาติปาตาทีนํ
ปญฺจนฺนํ ทิฏฺธมฺมิกเวรานํ สํวรตฺถาย ปิทหนตฺถาย ฯ สมฺปรายิกานํ
อาสวานํ ปฏิฆาตายาติ วิปากทุกฺขสงฺขาตานํ สมฺปรายิกเวรานํ
ปฏิฆาตตฺถาย สมุจฺเฉทตฺถาย อนุปฺปชฺชนตฺถาย ฯ ทิฏฺธมฺมิกานํ
เวรานํ สํวรายาติ เตสํเยว ปญฺจนฺนํ เวรานํ สํวรตฺถาย ฯ
สมฺปรายิกานํ เวรานนฺติ เตสํเยว วิปากทุกฺขานํ ฯ ทิฏฺธมฺมิกานํ
วชฺชานํ สํวรายาติ เตสํเยว ปญฺจนฺนํ เวรานํ สํวรตฺถาย ฯ
สมฺปรายิกานํ วชฺชานนฺติ เตสํเยว วิปากทุกฺขานํ ฯ วิปากทุกฺขาเนว
หิ อิธ วชฺชนียภาวโต วชฺชานีติ วุตฺตานิ ฯ ทิฏฺธมฺมิกานํ
ภยานนฺติ ครหา อุปวาโท ตชฺชนียาทีนิ กมฺมานิ อุโปสถปวารณานํ
ปนํ อกิตฺติปกาสนียกมฺมนฺติ เอตานิ ทิฏฺธมฺมิกภยานิ นาม
เอเตสํ สํวรตฺถาย ฯ สมฺปรายิกภยานิ ปน วิปากทุกฺขานิเยว เตสํ
ปฏิฆาตตฺถาย ฯ ทิฏฺธมฺมิกานํ อกุสลานนฺติ ปญฺจเวรทสากุสล-
กมฺมปถปฺปเภทานํ อกุสลานํ สํวรตฺถาย ฯ วิปากทุกฺขาเนว ปน
อกฺเขมฏฺเน สมฺปรายิกอกุสลานีติ วุจฺจนฺติ เตสํ ปฏิฆาตตฺถาย ฯ
คิหีนํ อนุกมฺปายาติ อาคาริกานํ สทฺธารกฺขนวเสน อนุกมฺปนตฺถาย ฯ
ปาปิจฺฉานํ ปกฺขุปจฺเฉทายาติ ปาปิจฺฉปุคฺคลานํ คณพนฺธนเภทนตฺถาย
คณโภชนสิกฺขาปทํ ปญฺตฺตํ ฯ เสสํ สพฺพตฺถ อุตฺตานเมว ฯ ยํ
เหตฺถ วตฺตพฺพํ สิยา ตํ สพฺพํ ปมปาราชิกวณฺณนายเมว วุตฺตนฺติ ฯ
       สิกฺขาปเทสุ อตฺถสํวณฺณนา นิฏฺิตา ฯ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓ หน้า ๖๓๑-๖๓๒. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=12811              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=12811              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1359              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=8&A=13225              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=11053              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=11053              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com