ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๓๖ ภาษาบาลีอักษรไทย ชา.อ.๒ เอกนิปาต(๒)

          ๑๑ ปโรสตวคฺควณฺณนา
           ----------
           ๑ ปโรสตชาตกํ
        ปโรสตํ เวปิ สมาคตานํ
        ฌาเยยฺยุ เต วสฺสสตํ อปญฺา
        เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปญฺโ
        โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถนฺติ
อิทํ ชาตกํ วตฺถุโต จ เวยฺยากรณโต จ สโมธานโต จ
ปโรสหสฺสชาตกสทิสเมว ฯ เกวลํ เหตฺถ ฌาเยยฺยุนฺติ ปทมตฺตเมว
วิเสโส ฯ ตสฺสตฺโถ วสฺสสตํปิ อปฺปญฺา ฌาเยยฺยุ โอโลเกยฺยุ
อุปธาเรยฺยุ เอวํ โอโลเกนฺตาปิ ปน อตฺถํ วา การณํ วา น
ปสฺสนฺติ ตสฺมา โย ภาสิตสฺส อตฺถํ ชานาติ โส เอโกว
สปฺปญฺโ เสยฺโยติ ฯ
          ปโรสตชาตกํ ปมํ ฯ
           ----------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓๖ หน้า ๒๖๓. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=36&A=5281              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=36&A=5281              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=101              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=27&A=670              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=666              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=666              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com