ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๔๗ ภาษาบาลีอักษรไทย ปฏิสํ.อ.๑ (สทฺธมฺม.๑)

         ๓๙. อตฺถสนฺทสฺสนาณนิทฺเทสวณฺณนา
   [๙๐] อตฺถสนฺทสฺสนาณนิทฺเทเส ปญฺจกฺขนฺธาติอาทินิ วุตฺตตฺถาเนว.
ปกาเสตีติ ปากฏํ กโรติ. โสตูนํ าณจกฺขุนา ทสฺสนํ สมฺปาเทตีติ อตฺโถ.
นานาธมฺมาติ โลกิยโลกุตฺตรา สพฺพธมฺมา วุตฺตา. กสฺมา ปกาสนา นิทฺเทเส
โลกิยา เอว วุตฺตาติ เจ? อนิจฺจาทิวเสน ปกาสนาย อารทฺธตฺตา. โลกุตฺตรานญฺจ
อสมฺมสนูปคตฺตา โลกุตฺตรา น วุตฺตา. นานาธมฺมนิทฺเทเส ปน อตฺถสนฺทสฺสน-
นิทฺเทเสน จ เตสํ สงฺคหิตตฺตา ยถา เต ปกาเสตพฺพา, ตถา ปกาสนา
ปกาสนาเยว. ปชหนฺโตติ โสตารํ ปชหาเปนฺโตติ อตฺโถ. สนฺทสฺเสตีติ โสตูนํ
สมฺมา ทสฺเสติ. เกจิ ปน "กามจฺฉนฺทสฺส ปหีนตฺตา เนกฺขมฺมตฺถํ สนฺทสฺเสตี"ติ-
อาทินา นเยน ปนฺติ. เตสํ อุชุกเมว โสตูนํ โทสปฺปหาเน คุณปฏิลาเภ จ
กเต สิขาปฺปตฺตํ เทสนาาณํ โหตีติ ทสฺสนตฺถํ อยํ นโย วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ.
         อตฺถสนฺทสฺสนาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏฺิตา.
             --------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๔๗ หน้า ๓๔๓. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=7656              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=7656              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=239              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=31&A=2615              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=3058              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=3058              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_31

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com