ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๐ ภาษาบาลีอักษรไทย อป.อ.๒ (วิสุทฺธ.๒)

         ๒๕๕. ๓. จิตกปูชกตฺเถราปทานวณฺณนา
   [๙-๑๐] ตติยาปทาเน อานนฺโท นาม สมฺพุทฺโธติ อานนฺทํ ตุฏฺ
ชนนโต อานนฺโท นาม ปจฺเจกพุทฺโธติ อตฺโถ. อมนุสฺสมฺหิ กานเนติ อมนุสฺส-
ปริคฺคเห กานเน มหาอรญฺเ ปรินิพฺพายิ อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุยา
อนฺตรธายิ, อทสฺสนํ อคมาสีติ อตฺโถ. สรีรํ ตตฺถ ฌาเปสินฺติ อหํ เทวโลกา
อิธาคนฺตฺวา ตสฺส ภควโต สรีรํ ตตฺถ อรญฺเ ฌาเปสึ ทหนํ อกาสินฺติ อตฺโถ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๐ หน้า ๒๓๒. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=4968              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=4968              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=255              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=32&A=5688              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=6753              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=32&A=6753              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com