ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๐ ภาษาบาลีอักษรไทย อป.อ.๒ (วิสุทฺธ.๒)

         ๗๑๘. ๖. อาสนสนฺถวิกตฺเถราปทานวณฺณนา
   [๒๖-๒๗] ฉฏฺาปทาเน เจติยํ อุตฺตมํ นาม, สิขิโน โลกพนฺธุโนติ
สกลโลกตฺตยสฺส พนฺธุโน าตกสฺส สิขิสฺส ภควโต อุตฺตมํ เจติยํ. อิรีเณ
ชนสญฺจรวิรหิเต วเน มนุสฺสานํ โกลาหลวิรหิเต มหาอรญฺเ อโหสีติ
สมฺพนฺโธ. อนฺธาหิณฺฑามหํ ตทาติ ตสฺมึ กาเล วเน มคฺคมูฬฺหภาเวน อนฺโธ,
น จกฺขุนา อนฺโธ, อหํ อาหิณฺฑามิ มคฺคํ ปริเยสามีติ อตฺโถ. ปวนา
นิกฺขมนฺเตนาติ มหาวนโต นิกฺขมนฺเตน มยา สีหาสนํ อุตฺตมาสนํ, สีหสฺส วา
ภควโต อาสนํ ทิฏฺนฺติ อตฺโถ. เอกํสํ อญฺชลึ กตฺวาติ เอกํสํ อุตฺตราสงฺคํ
กตฺวา สิรสิ อญฺชลึ เปตฺวาติ อตฺโถ. สนฺถวึ โลกนายกนฺติ สกลโลกตฺตยนยํ
ตํ นิพฺพานํ ปาเปนฺตํ โถมิตํ ถุตึ อกาสินฺติ อตฺโถ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๐ หน้า ๒๔๓. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5193              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5193              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=318              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=32&A=6533              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=7687              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=32&A=7687              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com