ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๙. ธมฺมฏฺิตตากถาวณฺณนา
   [๖๒๗] อิทานิ ธมฺมฏฺิตตากถา นาม โหติ. ตตฺถ "ิตาว สา ธาตู"ติ
วจนํ นิสฺสาย "ปฏิจฺจสมุปฺปาทสงฺขาตา ธมฺมฏฺิตตา นาม เอกา อตฺถิ, สา
จ ปรินิปฺผนฺนา"ติ เยสํ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ อนฺธกานํ, เต สนฺธาย ปุจฺฉา
สกวาทิสฺส, ปฏิญฺา อิตรสฺส. อถ นํ "ยทิ ปรินิปฺผนฺนานํ อวิชฺชาทีนํ
อญฺา ธมฺมฏฺิตตา นาม ปรินิปฺผนฺนา อตฺถิ, ตายปิ จ เต ธมฺมฏฺิตตาย
อญฺิตตา ปรินิปฺผนฺนา อาปชฺชตี"ติ โจเทตุ ตาย ิตตาติอาทิมาห, ปรวาที
เอวรูปาย ลทฺธิยา อภาเวน ปฏิกฺขิปติ. ทุติยํ ปุฏฺโ อนนฺตรปจฺจยตญฺเจว
อญฺมญฺปจฺจยตญฺจ สนฺธาย ปฏิชานาติ. เสสํ เหฏฺา วุตฺตนยตฺตา
อุตฺตานตฺถเมวาติ.
           ธมฺมฏฺิตตากถาวณฺณนา นิฏฺิตา.
             --------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๒๖๐. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5857              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5857              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1470              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=14940              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9732              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9732              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com