หมวดหนังสือธรรมะ

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ
การให้ธรรม  ชนะการให้ทั้งปวง


ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ.
บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า
จาก ... สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ข้อ ๘๘

สิ่งที่เป็นมงคล (มงคล ๓๘)
ประณีต  ก้องสมุทร
คำนำ
หนังสือ "สิ่งที่เป็นมงคล" (มงคล ๓๘) นี้เขียนขึ้นตามคำขอร้องของคุณอรุณี โชติบุตร หนึ่งในคณะสหายธรรม ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อนำไปอ่านให้คนตาบอดฟัง และยังอ่านลงเทป อัดแจกจ่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป เป็นการช่วยเหลือ คนตาบอด ให้มีโอกาสได้ฟังธรรมอันเป็นมงคล ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ จัดเป็นกัลยาณธรรมที่งดงาม ควรแก่ การอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง แม้บัดนี้ คุณอรุณีจะจากไปแล้ว คุณธงชัย โชติบุตร สามีและบุตร-ธิดา ก็ยังมีศรัทธาแรงกล้า พิมพ์หนังสือนี้ออก แจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่ผู้ต้องการความสุขความเจริญ เพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ของคุณอรุณี อีกวาระหนึ่ง จึงอดที่จะชื่นชม และอนุโมทนาเสียมิได้ ขอกุศลผลบุญที่ได้บำเพ็ญธรรมทานในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยให้ครอบครัวโชติบุตรทั้งยังมีชีวิตอยู่ และล่วงลับไป แล้ว ประสบแต่สิ่งดีงามอันเป็นมงคลตลอดไป
ประณีต  ก้องสมุทร
๑ เม.ย. ๒๕๔๓
จัดทำเมื่อ 17 เมษายน พ.ศ. 2545