หมวดหนังสือธรรมะ

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ
การให้ธรรม  ชนะการให้ทั้งปวง


ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ.
บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า
จาก ... สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ข้อ ๘๘

สิ่งที่เป็นมงคล ( มงคล ๓๘ )
ประณีต  ก้องสมุทร
คำนำ
หนังสือ "สิ่งที่เป็นมงคล" (มงคล ๓๘) นี้เขียนขึ้นตามคำขอร้องของคุณอรุณี โชติบุตร หนึ่งในคณะสหายธรรม ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อนำไปอ่านให้คนตาบอดฟัง และยังอ่านลงเทป อัดแจกจ่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป เป็นการช่วยเหลือ คนตาบอด ให้มีโอกาสได้ฟังธรรมอันเป็นมงคล ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ จัดเป็นกัลยาณธรรมที่งดงาม ควรแก่ การอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง แม้บัดนี้ คุณอรุณีจะจากไปแล้ว คุณธงชัย โชติบุตร สามีและบุตร-ธิดา ก็ยังมีศรัทธาแรงกล้า พิมพ์หนังสือนี้ออก แจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่ผู้ต้องการความสุขความเจริญ เพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ของคุณอรุณี อีกวาระหนึ่ง จึงอดที่จะชื่นชม และอนุโมทนาเสียมิได้ ขอกุศลผลบุญที่ได้บำเพ็ญธรรมทานในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยให้ครอบครัวโชติบุตรทั้งยังมีชีวิตอยู่ และล่วงลับไป แล้ว ประสบแต่สิ่งดีงามอันเป็นมงคลตลอดไป
ประณีต  ก้องสมุทร
๑ เม.ย. ๒๕๔๓
จัดทำเมื่อ 17 เมษายน พ.ศ. 2545