ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านข้อแรกอ่านข้อก่อนนี้อ่านข้อถัดไปอ่านข้อสุดท้าย
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

[264] ตัณหา 6 (ความทะยานอยาก — craving)
       1. รูปตัณหา (อยากได้รูป — craving for forms)
       2. สัททตัณหา (อยากได้เสียง — craving for sounds)
       3. คันธตัณหา (อยากได้กลิ่น — craving for odors)
       4. รสตัณหา (อยากได้รส — craving for tastes)
       5. โผฏฐัพพตัณหา (อยากได้โผฏฐัพพะ — craving for tangible objects)
       6. ธัมมตัณหา (อยากได้ธรรมารมณ์ — craving for mental objects)

       หกอย่างนี้ เรียกเต็มตามศัพท์ว่า ตัณหากาย 6 (กองตัณหา, หมวดตัณหา — bodies or classes of craving)

D.III.244,280;
S.II.3;
Vbh.102.
ที.ปา. 11/311/256; 425/303;
สํ.นิ. 16/10/3;
อภิ.วิ. 35/159/132.

[***] ทวาร 6 ดู [78] ทวาร 6


พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
http://84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=264

อ่านข้อแรกอ่านข้อก่อนนี้อ่านข้อถัดไปอ่านข้อสุดท้าย

บันทึก  ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗,  ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๓๕, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com