ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
            การค้นหาคำว่า “ ยาม ”             ผลการค้นหาพบ  11  ตำแหน่ง ดังนี้ :-

แสดงผลการค้น ลำดับที่  1 / 11
ธรรมนิยาม กำหนดแน่นอนแห่งธรรมดา, กฎธรรมชาติ,
       ความจริงที่มีอยู่หรือดำรงอยู่ธรรมชาติของมัน ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วทรงนำมาแสดงชี้แจงอธิบายให้คนทั้งหลายให้รู้ตาม มี ๓ อย่าง
       แสดงความตามพระบาลีดังนี้
           ๑. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง
           ๒. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารทั้งปวง คงทนอยู่มิได้
           ๓. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวง ไม่เป็นตัวตน;
       ดู ไตรลักษณ์

แสดงผลการค้น ลำดับที่  2 / 11
ปฐมยาม ยามต้น, ยามที่หนึ่ง, ส่วนที่หนึ่งแห่งราตรี เมื่อแบ่งกลางคืนเป็น ๓ ส่วน;
       เทียบ มัชฌิมยาม, ปัจฉิมยาม

แสดงผลการค้น ลำดับที่  3 / 11
ปัจฉิมยาม ยามสุดท้าย, ช่วงสุดท้ายแห่งราตรี เมื่อแบ่งกลางคืนเป็น ๓ ส่วน;
       เทียบ ปฐมยาม, มัชฌิมยาม

แสดงผลการค้น ลำดับที่  4 / 11
มัชฌิมยาม ยามกลาง, ส่วนที่ ๒ ของราตรี เมื่อแบ่งคืนหนึ่งเป็น ๓ ส่วน, ระยะเที่ยงคืน;
       เทียบ ปฐมยาม, ปัจฉิมยาม

แสดงผลการค้น ลำดับที่  5 / 11
มิจฉาวายามะ พยายามผิด ได้แก่ พยายามทำบาป พยายามทำอกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เป็นต้น
       (ข้อ ๖ ในมิจฉัตตะ ๑๐)

แสดงผลการค้น ลำดับที่  6 / 11
ยาม คราว, เวลา, ส่วนแห่งวันคืน

แสดงผลการค้น ลำดับที่  7 / 11
ยามะ, ยามา สวรรค์ชั้นที่ ๓ มีท้าวสุยามเทพบุตรปกครอง

แสดงผลการค้น ลำดับที่  8 / 11
ยามกาลิก ของที่ให้ฉันได้ ชั่วระยะวันหนึ่ง กับคืนหนึ่ง;
       ดู กาลิก

แสดงผลการค้น ลำดับที่  9 / 11
สยามนิกาย
       1. นิกายสยาม หมายถึงพวกพระไทย เรียกชื่อโดยสัญชาติ
       2. ดู สยามวงศ์

แสดงผลการค้น ลำดับที่  10 / 11
สยามวงศ์ ชื่อนิกายพระสงฆ์ลังกาที่บวชจากพระสงฆ์สยาม (คือพระสงฆ์ไทย) ในสมัยอยุธยา ซึ่งพระอุบาลีเป็นหัวหน้าไปประดิษฐาน ใน พ.ศ. ๒๒๙๖

แสดงผลการค้น ลำดับที่  11 / 11
สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียรในที่ ๔ สถาน ได้แก่
       ๑. สังวรปธาน
       ๒. ปหานปธาน
       ๓. ภาวนาปธาน
       ๔. อนุรักขนาปธาน
       (ข้อ ๖ ในมรรค);
       ดู ปธาน


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=ยาม
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%C2%D2%C1


บันทึก  ๒, ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. พ.ศ. ๒๕๔๖ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com