ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
            การค้นหาคำว่า “ โอปปาติกะ ”             ผลการค้นหาพบ  2  ตำแหน่ง ดังนี้ :-

แสดงผลการค้น ลำดับที่  1 / 2
โยนิ กำเนิดของสัตว์มี ๔ จำพวก คือ
       ๑. ชลาพุชะ เกิดในครรภ์ เช่น คน แมว
       ๒. อัณฑชะ เกิดในไข่ เช่น นก ไก่
       ๓. สังเสทชะ เกิดในไคล คือที่ชื้นและสกปรก เช่น หนอนบางอย่าง
       ๔. โอปปาติกะ เกิดผุดขึ้น เช่น เทวดา สัตว์นรก

แสดงผลการค้น ลำดับที่  2 / 2
โอปปาติกะ สัตว์เกิดผุดขึ้น
       คือ เกิดผุดขึ้นมาและโตเต็มตัวในทันใด ตายก็ไม่ต้องมีเชื้อหรือซากปรากฏ เช่น เทวดาและสัตว์นรก เป็นต้น
       (ข้อ ๔ ในโยนิ ๔);
       บาลีว่า รวมทั้งมนุษย์บางพวก


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=โอปปาติกะ&detail=on
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%E2%CD%BB%BB%D2%B5%D4%A1%D0&detail=on


บันทึก  ๒, ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. พ.ศ. ๒๕๔๖ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com