ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
โปรแกรมทดสอบการอ่านพระไตรปิฎกฯ ออกเสียง

หมายเหตุ :-
               บันทึกนี้เป็นเอกสารประกอบการใช้งานของโปรแกรมอ่านพระไตรปิฎกฯ ออกเสียง.
http://84000.org/tipitaka/listen/
               โปรแกรมอ่านพระไตรปิฎกฯ ออกเสียงนี้ควรใช้งานร่วมกับโปรแกรมค้นพระไตรปิฎก.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/
               
ความคืบหน้า :-
               โปรแกรมทดสอบการอ่านพระไตรปิฎกฯ ออกเสียงนี้ ผู้จัดทำฯ ได้ดำเนินการบันทึกเสียงไปแล้วบางส่วน และยังคงเหลืออยู่อีกมากที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ.
               แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ดำเนินการบันทึกเสียงไปแล้ว ท่านผู้ประสงค์จะฟังพระไตรปิฎกฯ สามารถเปิดฟังได้.
               ส่วนที่ดำเนินการบันทึกเสียงแล้วเสร็จ คือ
               พระไตรปิฎกเล่มที่ 10 :-
               ข้อที่ 273-290.
               
               พระไตรปิฎกเล่มที่ 12 :-
               ข้อที่ 131-141.
               
               พระไตรปิฎกเล่มที่ 14 :-
               ข้อที่ 579-597.
               
               พระไตรปิฎกเล่มที่ 19 :-
               ข้อที่ 1-965, 997, 1001, 1007, 1066, 1083-1084, 1087-1088, 1090-1109, 1120-1122, 1146, 1149, 1161, 1163, 1216-1219, 1244, 1251, 1255, 1257, 1259, 1261, 1266-1269, 1280, 1303, 1308-1309, 1311, 1314, 1397-1398.
               
               พระไตรปิฎกเล่มที่ 22 :-
               ข้อที่ 202
[10] [12] [14] [19] [22]
วิธีใช้ :-
               โปรแกรมอ่านพระไตรปิฎกฯ ออกเสียงนี้ สามารถฟังได้ 2 วิธี คือ
                     1. ฟังเฉพาะพระสูตรหนึ่งๆ
                     2. ฟังแบบต่อเนื่องหลายพระสูตรตามที่ได้เลือกไว้.

               1. ฟังเฉพาะพระสูตรหนึ่งๆ
               ข้อดี :-
                         สามารถเลือกฟังทั้งพระสูตรก็ได้ หรือเลือกฟังเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งก็ได้
               ในกรณีที่พระสูตรที่เลือกฟังนั้นประกอบด้วยเนื้อความหลายข้อ.
               ข้อเสีย :-
                         สามารถฟังได้เพียงหนึ่งพระสูตรเท่านั้น.
               วิธีการ :-
               1.1 เลือกเล่ม b= [ข้อมูลสำคัญ]
                         ตัวอย่างเช่น
                         พระไตรปิฎกเล่มที่ 19 ใช้ข้อมูลว่า b=19  
               1.2 เลือกข้อ item= [ข้อมูลสำคัญ]
                         ตัวอย่างเช่น
                         ข้อ 522 ใช้ข้อมูลว่า item=522  ข้อ
                         กรณีไม่กำหนด จึงถือเป็นข้อแรก
                         กรณีกำหนดเกินจากข้อที่มีจริง จะถือว่าเรียกข้อสุดท้าย.
               1.3 เปิดฟังตามที่เลือกไว้ด้วยการคลิก
               
               หลังจากขั้นตอนที่ 1.3 ก็พร้อมที่เปิดฟังพระไตรปิฎกตามที่ได้เลือกไว้ โดยสามารถเปิดฟังด้วยการคลิกปุ่ม 
               ในตัวอย่างนี้ คือ อาหารสูตร ซึ่งประกอบด้วยข้อ 522-546
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_name.php?name=อาหารสูตร&book=19&bookZ=19
http://84000.org/tipitaka/read/?19/522-546

               เพราะอาหารสูตร 19/522-546 ประกอบด้วยข้อ 522-546 ดังนั้น อาหารสูตรนี้จึงสามารถเปิดฟังได้ด้วยการเลือกเล่มที่ 19 และเลือกข้อใดข้อหนึ่งใน 522-546.

                    
               2. ฟังแบบต่อเนื่องหลายพระสูตรตามที่ได้เลือกไว้
               ข้อดี :-
                         สามารถเลือกฟังต่อเนืองได้หลายพระสูตร.
               ข้อเสีย :-
                         ไม่สามารถเลือกฟังเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งได้.
               วิธีการ :-
               2.1 เหมือนข้อ 1.1
               2.2 เหมือนข้อ 1.2
               2.3 เพิ่มเข้าในรายการที่ประสงค์จะฟังด้วยการคลิก   
                         ดำเนินการตามข้อ 2.1-2.3 ในพระสูตรอื่นๆ ที่ประสงค์จะฟังต่อไป.
               2.4 ในกรณีที่ต้องการจะลบรายการที่เพิ่มเข้าไปแล้ว สามารถลบออกจากรายการได้ ดังนี้ :-
                         2.4.1 คลิก 
                         2.4.2 คลิกที่รายการที่ต้องการลบ.
               2.5 เปิดฟังตามที่เลือกไว้ในรายการด้วยการคลิก
               

บันทึก ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com


               บันทึกการแสดงผล :-
                        หน้านี้แสดงผล      ๐   ครั้ง
                        ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา.