ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
          Suttantapiṭake dīghanikāyassa
             dutiyo bhāgo
                ---------
               mahāvaggo
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
              Mahāpadānasuttaṃ
   [1] Evamme sutaṃ . Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  karerikuṭikāyaṃ  .  athakho  sambahulānaṃ
bhikkhūnaṃ   pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkantānaṃ   karerimaṇḍalamāḷe
sannisinnānaṃ   sannipatitānaṃ   pubbenivāsapaṭisaṃyuttā  dhammī  kathā
udapādi itipi pubbenivāso itipi pubbenivāsoti.
   {1.1}  Assosi  kho  bhagavā dibbāya sotadhātuyā visuddhāya
atikkantamānusikāya  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  imaṃ  kathāsallāpaṃ  .  athakho
bhagavā   uṭṭhāyāsanā   yena   karerimaṇḍalamāḷo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññattāsane  nisīdi  .  nisajja  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  kāya  nuttha  bhikkhave  etarahi  kathāya sannisinnā kā
ca pana vo antarākathā vippakatāti . evaṃ vutte te bhikkhū bhagavantaṃ
etadavocuṃ  idha  bhante  amhākaṃ  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantānaṃ
karerimaṇḍalamāḷe sannisinnānaṃ sannipatitānaṃ
Pubbenivāsapaṭisaṃyuttā  dhammī  kathā  udapādi  itipi  pubbenivāso
itipi  pubbenivāsoti  ayaṃ  kho  no bhante antarākathā vippakatā
atha  bhagavā  anuppattoti  .  iccheyyātha  no  tumhe  bhikkhave
pubbenivāsapaṭisaṃyuttaṃ  dhammiṃ  kathaṃ  sotunti  .  etassa  bhagavā
kālo  etassa  sugata  kālo  yaṃ  bhagavā  pubbenivāsapaṭisaṃyuttaṃ
dhammiṃ kathaṃ kareyya bhagavato vacanaṃ 1- sutvā bhikkhū dhāressantīti .
Tenahi  bhikkhave  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ
bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   {1.2} Bhagavā etadavoca ito so bhikkhave ekanavuto kappo 2-
yaṃ vipassī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho loke udapādi . ito so
bhikkhave  ekatiṃso  kappo 3- yaṃ sikhī bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
loke  udapādi . tasmiṃyeva kho bhikkhave ekatiṃse kappe vessabhū
bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  loke  udapādi  . imasmiṃyeva kho
bhikkhave  bhaddakappe  kakusandho  bhagavā  arahaṃ sammāsambuddho loke
udapādi  .  imasmiṃyeva kho bhikkhave bhaddakappe konāgamano bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  loke  udapādi  . imasmiṃyeva kho bhikkhave
bhaddakappe  kassapo  bhagavā arahaṃ sammāsambuddho loke udapādi .
Imasmiṃyeva kho bhikkhave bhaddakappe ahaṃ etarahi arahaṃ sammāsambuddho
loke uppanno.
   [2]  Vipassī  bhikkhave  bhagavā  arahaṃ sammāsambuddho khattiyo
@Footnote: 1 Ma. vacanantipadaṃ na dissati. 2 Po. Ma. ekanavutikappe. 3 Po. Ma. ekatiṃsakappe.
Jātiyā  ahosi  khattiyakule  udapādi . sikhī bhikkhave bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho  khattiyo  jātiyā  ahosi  khattiyakule  udapādi .
Vessabhū  bhikkhave  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  khattiyo  jātiyā
ahosi  khattiyakule  udapādi  .  kakusandho  bhikkhave  bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho   brāhmaṇo   jātiyā   ahosi   brāhmaṇakule
udapādi  .  konāgamano  bhikkhave  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
brāhmaṇo  jātiyā  ahosi  brāhmaṇakule  udapādi  .  kassapo
bhikkhave  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  brāhmaṇo  jātiyā ahosi
brāhmaṇakule  udapādi . ahaṃ bhikkhave etarahi arahaṃ sammāsambuddho
khattiyo jātiyā ahosiṃ khattiyakule uppanno.
   [3]  Vipassī  bhikkhave bhagavā arahaṃ sammāsambuddho koṇḍañño
gottena  ahosi  .  sikhī  bhikkhave  bhagavā  arahaṃ sammāsambuddho
koṇḍañño  gottena  ahosi  .  vessabhū  bhikkhave  bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho  koṇḍañño  gottena  ahosi  . kakusandho bhikkhave
bhagavā arahaṃ sammāsambuddho kassapo gottena ahosi . konāgamano
bhikkhave  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho kassapo gottena ahosi .
Kassapo  bhikkhave  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  kassapo gottena
ahosi  .  ahaṃ  bhikkhave  etarahi  arahaṃ  sammāsambuddho gotamo
gottena ahosiṃ.
   [4]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
Asītivassasahassāni  āyuppamāṇaṃ  ahosi  .  sikhissa bhikkhave bhagavato
arahato   sammāsambuddhassa   sattativassasahassāni   āyuppamāṇaṃ
ahosi  .  vessabhussa  bhikkhave  bhagavato  arahato sammāsambuddhassa
saṭṭhivassasahassāni  āyuppamāṇaṃ  ahosi  .  kakusandhassa  bhikkhave
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  cattāḷīsavassasahassāni āyuppamāṇaṃ
ahosi  .  konāgamanassa  bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa
tiṃsavassasahassāni  āyuppamāṇaṃ  ahosi  . kassapassa bhikkhave bhagavato
arahato  sammāsambuddhassa  vīsativassasahassāni  āyuppamāṇaṃ  ahosi .
Mayhaṃ  bhikkhave  etarahi  appakaṃ āyuppamāṇaṃ parittaṃ lahukaṃ yo ciraṃ
jīvati so vassasataṃ appaṃ vā bhiyyo.
   [5]  Vipassī  bhikkhave  bhagavā arahaṃ sammāsambuddho pāṭaliyā
mūle  abhisambuddho  .  sikhī  bhikkhave  bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
puṇḍarīkassa  mūle  abhisambuddho  .  vessabhū  bhikkhave bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho  sālassa  mūle  abhisambuddho  .  kakusandho bhikkhave
bhagavā arahaṃ sammāsambuddho sirīsassa mūle abhisambuddho . Konāgamano
bhikkhave bhagavā arahaṃ sammāsambuddho udumbarassa mūle abhisambuddho .
Kassapo  bhikkhave  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  nigrodhassa  mūle
abhisambuddho  .  ahaṃ  bhikkhave  etarahi  arahaṃ  sammāsambuddho
assatthassa mūle abhisambuddho.
   [6]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
Khaṇḍatissaṃ  nāma  sāvakayugaṃ  ahosi  aggaṃ  bhaddayugaṃ  .  sikhissa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  abhibhūsambhavaṃ  nāma
sāvakayugaṃ  ahosi  aggaṃ  bhaddayugaṃ  .  vessabhussa bhikkhave bhagavato
arahato  sammāsambuddhassa sonuttaraṃ 1- nāma sāvakayugaṃ ahosi aggaṃ
bhaddayugaṃ  .  kakusandhassa  bhikkhave  bhagavato arahato sammāsambuddhassa
vidhūrasañjīvaṃ  nāma  sāvakayugaṃ  ahosi aggaṃ bhaddayugaṃ . konāgamanassa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  bhiyyosuttaraṃ  nāma
sāvakayugaṃ  ahosi  aggaṃ  bhaddayugaṃ  .  kassapassa  bhikkhave bhagavato
arahato  sammāsambuddhassa  tissabhāradvājaṃ  nāma  sāvakayugaṃ  ahosi
aggaṃ  bhaddayugaṃ  .  mayhaṃ  bhikkhave  etarahi  sārīputtamoggallānaṃ
nāma sāvakayugaṃ ahosi aggaṃ bhaddayugaṃ.
   [7]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
tayo  sāvakānaṃ  sannipātā  ahesuṃ  eko  sāvakānaṃ  sannipāto
ahosi  aṭṭhasaṭṭhibhikkhusatasahassaṃ  eko  sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi
bhikkhusatasahassaṃ eko sāvakānaṃ sannipāto ahosi asītibhikkhusahassāni .
Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  ime tayo
sāvakānaṃ sannipātā ahesuṃ sabbesaṃyeva khīṇāsavānaṃ.
   {7.1} Sikhissa bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa tayo
sāvakānaṃ  sannipātā  ahesuṃ  eko  sāvakānaṃ  sannipāto ahosi
bhikkhusatasahassaṃ  eko  sāvakānaṃ  sannipāto ahosi asītibhikkhusahassāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. soṇuttaraṃ.
Eko  sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi  sattatibhikkhusahassāni . sikhissa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  ime  tayo sāvakānaṃ
sannipātā ahesuṃ sabbesaṃyeva khīṇāsavānaṃ.
   {7.2} Vessabhussa bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa tayo
sāvakānaṃ  sannipātā  ahesuṃ  eko  sāvakānaṃ  sannipāto ahosi
asītibhikkhusahassāni eko sāvakānaṃ sannipāto ahosi sattatibhikkhusahassāni
eko  sāvakānaṃ  sannipāto ahosi saṭṭhibhikkhusahassāni . vessabhussa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  ime  tayo sāvakānaṃ
sannipātā ahesuṃ sabbesaṃyeva khīṇāsavānaṃ.
   {7.3} Kakusandhassa bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa eko
sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi  cattāḷīsabhikkhusahassāni  .  kakusandhassa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  ayaṃ  eko sāvakānaṃ
sannipāto ahosi sabbesaṃyeva khīṇāsavānaṃ.
   {7.4} Konāgamanassa bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa
eko   sāvakānaṃ   sannipāto  ahosi  tiṃsabhikkhusahassāni  .
Konāgamanassa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  ayaṃ
eko sāvakānaṃ sannipāto ahosi sabbesaṃyeva khīṇāsavānaṃ.
   {7.5} Kassapassa bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa eko
sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi  vīsatibhikkhusahassāni  .  kassapassa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  ayaṃ  eko sāvakānaṃ
sannipāto  ahosi sabbesaṃyeva khīṇāsavānaṃ . mayhaṃ bhikkhave etarahi
Eko  sāvakānaṃ  sannipāto  ahosi  aḍḍhateḷasāni  bhikkhusatāni .
Mayhaṃ  bhikkhave  ayaṃ eko sāvakānaṃ sannipāto ahosi sabbesaṃyeva
khīṇāsavānaṃ.
   [8]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
asoko  nāma  bhikkhave  upaṭṭhāko ahosi aggupaṭṭhāko . sikhissa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  khemaṅkaro nāma bhikkhu
upaṭṭhāko  ahosi  aggupaṭṭhāko  .  vessabhussa  bhikkhave bhagavato
arahato sammāsambuddhassa upasanto 1- nāma bhikkhu upaṭṭhāko ahosi
aggupaṭṭhāko . kakusandhassa bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa
vuḍḍhijo  2-  nāma  bhikkhu  upaṭṭhāko  ahosi  aggupaṭṭhāko .
Konāgamanassa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa sotthijo
nāma  bhikkhu  upaṭṭhāko  ahosi aggupaṭṭhāko . kassapassa bhikkhave
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa sabbamitto nāma bhikkhu upaṭṭhāko
ahosi  aggupaṭṭhāko  .  mayhaṃ  bhikkhave  etarahi  ānando
nāma bhikkhu upaṭṭhāko ahosi aggupaṭṭhāko.
   [9]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
bandhumā  3- nāma rājā pitā ahosi bandhumatī nāma devī mātā
ahosi  janettī 4- bandhumassa rañño bandhumatī nāma nagaraṃ rājadhānī
ahosi.
   {9.1}  Sikhissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa
@Footnote: 1 Yu. upasannako. 2 Ma. Yu. buddhijo. 3 Po. bandhumo. 4 Ma. janetti.
@ito paraṃ īdisameva.
Aruṇo  nāma  rājā  pitā  ahosi  pabhāvatī  nāma devī mātā
ahosi  janettī  aruṇassa  rañño  aruṇavatī  nāma  nagaraṃ rājadhānī
ahosi.
   {9.2}  Vessabhussa  bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa
suppatīto nāma rājā pitā ahosi yasavatī nāma devī mātā ahosi
janettī suppatītassa rañño anomaṃ nāma nagaraṃ rājadhānī ahosi.
   {9.3}  Kakusandhassa  bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa
aggidatto  nāma  brāhmaṇo  pitā ahosi visākhā nāma brāhmaṇī
mātā ahosi janettī . tena kho pana bhikkhave samayena khemo nāma
rājā ahosi khemassa rañño khemavatī nāma nagaraṃ rājadhānī ahosi.
   {9.4} Konāgamanassa bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa
yaññadatto  nāma  brāhmaṇo  pitā ahosi uttarā nāma brāhmaṇī
mātā ahosi janettī. Tena kho pana bhikkhave samayena sobho nāma rājā
ahosi sobhassa rañño sobhavatī nāma nagaraṃ rājadhānī ahosi.
   {9.5}  Kassapassa  bhikkhave  bhagavato arahato sammāsambuddhassa
brahmadatto  nāma  brāhmaṇo  pitā ahosi dhanavatī nāma brāhmaṇī
mātā ahosi janettī . tena kho pana bhikkhave samayena kiṃkī 1- nāma
rājā ahosi kiṃkissa rañño bārāṇasī nāma nagaraṃ rājadhānī ahosi.
   {9.6}  Mayhaṃ bhikkhave etarahi suddhodano nāma rājā pitā
ahosi  māyā  2-  nāma devī mātā ahosi janettī  kapilavatthuṃ
nāma  nagaraṃ  rājadhānī  ahosīti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ
@Footnote: 1 Ma. kikī. 2 Po. mahāmāyā.
Vatvāna sugato uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   [10] Athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ acirapakkantassa bhagavato ayamantarākathā
udapādi  acchariyaṃ  āvuso  abbhūtaṃ  āvuso  tathāgatassa mahiddhikatā
mahānubhāvatā  yatra  hi  nāma  tathāgato atīte buddhe parinibbute
chinnapapañce   chinnavaṭume   pariyādinnavaṭṭe   sabbadukkhavītivatte
jātitopi   anussarissati   nāmatopi   anussarissati   gottatopi
anussarissati    āyuppamāṇatopi   anussarissati   sāvakayugatopi
anussarissati   sāvakasannipātatopi  anussarissati  evaṃjaccā  te
bhagavanto  ahesuṃ  itipi  evaṃnāmā  te  bhagavanto  ahesuṃ itipi