ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
           Mahavaggo pancamo
   [191]  Sotanugatanam  bhikkhave  dhammanam  vacasa  paricitanam
manasanupekkhitanam ditthiya suppatividdhanam cattaro anisamsa patikankha
katame  cattaro idha bhikkhave bhikkhu dhammam pariyapunati suttam geyyam
veyyakaranam  gatham  udanam  itivuttakam  jatakam  abbhutadhammam  vedallam
tassa te dhamma sotanugata honti vacasa paricita manasanupekkhita
ditthiya  suppatividdha  so  mutthassati  kalam  kurumano  annataram
devanikayam   upapajjati  tassa  tattha  sukhino  dhammapadapilapanti
dandho  bhikkhave  satuppado  atha  so  sato khippamyeva visesagami
hoti sotanugatanam bhikkhave dhammanam vacasa paricitanam manasanupekkhitanam
ditthiya suppatividdhanam ayam pathamo anisamso patikankho.
   {191.1}  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu dhammam pariyapunati suttam
geyyam veyyakaranam gatham udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam vedallam
tassa te dhamma sotanugata honti vacasa paricita manasanupekkhita
ditthiya  suppatividdha  so  mutthassati  kalam  kurumano  annataram
devanikayam  upapajjati tassa tattha naheva kho sukhino dhammapadapilapanti
@Footnote: 1 Ma.         tassuddanam
@    yodha patibhogasutam     abhayam samansaccena pancamam
@    ummaggavassakaro     upako sacchikiriya ca uposathoti.
Apica  kho iddhima cetovasippatto devaparisaya dhammam deseti tassa
evam  hoti  ayam  va  so dhammavinayo yatthaham pubbe brahmacariyam
acarinti  dandho  bhikkhave  satuppado  atha  so  sato  khippamyeva
visesagami  hoti  seyyathapi  bhikkhave  puriso  kusalo bherisaddassa
so  addhanamaggapatipanno  bherisaddam  suneyya  tassa  naheva  kho
assa kankha va vimati va bherisaddo nu kho na nu kho bherisaddoti
athakho  bherisaddotveva nittham gaccheyya evameva kho bhikkhave bhikkhu
dhammam  pariyapunati  .pe.  khippamyeva visesagami hoti sotanugatanam
bhikkhave  dhammanam  vacasa  paricitanam  manasanupekkhitanam  ditthiya
suppatividdhanam ayam dutiyo anisamso patikankho.
   {191.2}  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu dhammam pariyapunati suttam
geyyam  veyyakaranam  gatham  udanam  itivuttakam  jatakam  abbhutadhammam
vedallam  tassa  te  dhamma  sotanugata  honti  vacasa paricita
manasanupekkhita  ditthiya  suppatividdha  so  mutthassati  kalam
kurumano  annataram  devanikayam  upapajjati  tassa  tattha naheva kho
sukhino  dhammapadapilapanti  napi  bhikkhu  iddhima  cetovasippatto
devaparisaya dhammam deseti apica kho devaputto devaparisaya dhammam deseti
tassa evam hoti ayam va so dhammavinayo yatthaham pubbe brahmacariyam
acarinti dandho bhikkhave satuppado atha so sato khippamyeva visesagami
hoti seyyathapi bhikkhave puriso kusalo sankhasaddassa so addhanamagga-
patipanno  sankhasaddam  suneyya  tassa naheva kho assa kankha va
Vimati  va  sankhasaddo  nu  kho  na  nu kho sankhasaddoti athakho
sankhasaddotveva  nittham  gaccheyya evameva kho bhikkhave bhikkhu dhammam
pariyapunati  .pe.  khippamyeva  visesagami  hoti  sotanugatanam
bhikkhave  dhammanam  vacasa  paricitanam  manasanupekkhitanam  ditthiya
suppatividdhanam ayam tatiyo anisamso patikankho.
   {191.3} Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammam pariyapunati suttam geyyam
veyyakaranam  gatham udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam vedallam tassa
te dhamma sotanugata honti vacasa paricita manasanupekkhita ditthiya
suppatividdha so mutthassati kalam kurumano annataram devanikayam upapajjati
tassa  tattha  naheva kho sukhino dhammapadapilapanti napi bhikkhu iddhima
cetovasippatto devaparisaya dhammam deseti napi devaputto devaparisaya
dhammam  deseti apica kho opapatiko opapatikam sareti sarasi tvam
marisa yattha mayam pubbe brahmacariyam acarimhati so evamaha sarami
marisa sarami marisati dandho bhikkhave satuppado atha so sato khippamyeva
visesagami hoti seyyathapi bhikkhave dve sahayaka sahapamsukilaka 1- te
kadaci karahaci katthaci 2- annamannam samagaccheyyum tamenam 3- sahayako
sahayakam evam vadeyya idampi samma sarasiti so evam vadeyya sarami samma
sarami sammati evameva kho bhikkhave bhikkhu dhammam pariyapunati .pe.
@Footnote: 1 Ma. sahampasukilika. yu ... kilita. 2 Ma. Yu. ayam patho natthi. 3 Ma. anno pana.
Khippamyeva  visesagami  hoti  sotanugatanam  bhikkhave dhammanam vacasa
paricitanam  manasanupekkhitanam  ditthiya  suppatividdhanam  ayam  catuttho
anisamso patikankho . sotanugatanam bhikkhave dhammanam vacasa paricitanam
manasanupekkhitanam  ditthiya  suppatividdhanam  ime  cattaro anisamsa
patikankhati.
   [192] Cattarimani bhikkhave thanani catuhi thanehi veditabbani
katamani  cattari  samvasena  bhikkhave  silam  veditabbam  tanca  kho
dighena  addhuna  na  ittaram manasikarota no amanasikara pannavata
no  duppannena  samvoharena  bhikkhave  soceyyam  veditabbam  tanca
kho  dighena  addhuna  na  ittaram  manasikarota  no  amanasikara
pannavata  no  duppannena  apadasu  bhikkhave  thamo  veditabbo
so ca kho dighena addhuna na ittaram manasikarota no amanasikara
pannavata  no  duppannena  sakacchaya  bhikkhave  panna veditabba
sa ca kho dighena addhuna na ittaram manasikarota no amanasikara
pannavata no duppannena.
   {192.1}  Samvasena bhikkhave silam veditabbam tanca kho dighena
addhuna  na  ittaram  manasikarota  no  amanasikara pannavata no
duppannenati  iti  kho  panetam  vuttam  kincetam paticca vuttam idha
bhikkhave  puggalo  puggalena saddhim samvasamano evam janati digharattam
kho  ayamayasma  khandakari  chiddakari  sabalakari  kammasakari  na
satatakari  1-  na  satatavutti  silesu  dussilo  ayamayasma
@Footnote: 1 Ma. Yu. na santatakari na santatavutti. ito param idisameva.
Nayamayasma  silavati  idha  pana  bhikkhave puggalo puggalena saddhim
samvasamano  evam  janati  digharattam  kho  ayamayasma  akhandakari
acchiddakari asabalakari akammasakari satatakari satatavutti silesu silava
ayamayasma  nayamayasma dussiloti samvasena bhikkhave silam veditabbam
tanca  kho  dighena addhuna na ittaram manasikarota no amanasikara
pannavata  no  duppannenati  iti  yantam  vuttam  idametam  paticca
vuttam.
   {192.2}  Samvoharena bhikkhave soceyyam veditabbam tanca kho
dighena  addhuna  na  ittaram manasikarota no amanasikara pannavata
no  duppannenati  iti  kho  panetam  vuttam kincetam paticca vuttam
idha  bhikkhave  puggalo  puggalena saddhim samvoharamano evam janati
annatha  kho  ayamayasma  ekena  eko voharati annatha dvihi
annatha   tihi   annatha  sambahulehi  vokkamati  ayamayasma
purimavohara   pacchimavoharam   aparisuddhavoharo   ayamayasma
nayamayasma parisuddhavoharoti
   {192.3} idha pana bhikkhave puggalo puggalena saddhim samvoharamano
evam janati yatha 1- kho ayamayasma ekena eko voharati tatha
dvihi  tatha  tihi  tatha  sambahulehi  nayamayasma  vokkamati
purimavohara   pacchimavoharam   parisuddhavoharo   ayamayasma
nayamayasma  aparisuddhavoharoti  samvoharena  bhikkhave  soceyyam
veditabbam  tanca  kho  dighena  addhuna  na  ittaram  manasikarota
no  amanasikara  pannavata  no  duppannenati  iti  yantam
@Footnote: 1 Ma. Yu. yatheva.
Vuttam idametam paticca vuttam.
   {192.4} Apadasu bhikkhave thamo veditabbo so ca kho dighena
addhuna  na  ittaram  manasikarota  no  amanasikara pannavata no
duppannenati iti kho panetam vuttam kincetam paticca vuttam idha bhikkhave
ekacco natibyasanena va phuttho samano bhogabyasanena va phuttho
samano rogabyasanena va phuttho samano na iti patisancikkhati tathabhuto
kho  ayam  lokasannivaso  tathabhuto  attabhavapatilabho  yathabhute
lokasannivase  yathabhute  attabhavapatilabhe  attha  lokadhamma lokam
anuparivattanti  loko  ca  attha  lokadhamme anuparivattati labho ca
alabho ca yaso ca ayaso ca ninda ca pasamsa ca sukhanca dukkhancati
so  natibyasanena  va  phuttho  samano bhogabyasanena va phuttho
samano  rogabyasanena  va phuttho samano socati kilamati paridevati
urattali kandati sammoham apajjati
   {192.5} idha pana bhikkhave ekacco natibyasanena va phuttho
samano  bhogabyasanena va phuttho samano rogabyasanena va phuttho
samano iti patisancikkhati tathabhuto kho ayam lokasannivaso tathabhuto
attabhavapatilabho  yathabhute lokasannivase yathabhute attabhavapatilabhe
attha  lokadhamma  lokam  anuparivattanti  loko ca attha lokadhamme
anuparivattati labho ca alabho ca yaso ca ayaso ca ninda ca pasamsa ca
sukhanca dukkhancati so natibyasanena va phuttho samano bhogabyasanena
Va phuttho samano rogabyasanena va phuttho samano na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattali  kandati na sammoham apajjati
apadasu  bhikkhave  thamo  veditabbo so ca kho dighena addhuna
na  ittaram manasikarota no amanasikara pannavata no duppannenati
iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   {192.6}  Sakacchaya bhikkhave panna veditabba sa ca kho
dighena  addhuna  na  ittaram manasikarota no amanasikara pannavata
no  duppannenati iti kho panetam vuttam kincetam paticca vuttam idha
bhikkhave puggalo puggalena saddhim sakacchayamano evam janati yatha
kho  imassa  ayasmato  ummango  yatha  ca abhiniharo yatha ca
panhasamudacaro  duppanno  ayamayasma  nayamayasma  pannava
tam kissa hetu tatha hi ayamayasma na ceva gambhiram atthapadam udaharati
santam  panitam  atakkavacaram  nipunam  panditavedaniyam  yanca  ayamayasma
dhammam bhasati tassa ca na patibalo sankhittena va vittharena va attham
acikkhitum  desetum  pannapetum  patthapetum vivaritum vibhajitum uttanikatum
duppanno ayamayasma nayamayasma pannavati
   {192.7} seyyathapi bhikkhave cakkhuma puriso udakarahadassa tire
thito  passeyya parittam maccham ummujjamanam tassa evamassa yatha kho
imassa macchassa ummango yatha ca umighato yatha ca vegayitattam paritto
Ayam  maccho  nayam maccho mahantoti evameva kho bhikkhave puggalo
puggalena  saddhim  sakacchayamano  evam  janati yatha kho imassa
ayasmato  ummango  .pe.  duppanno  ayamayasma  nayamayasma
pannavati
   {192.8} idha pana bhikkhave puggalo puggalena saddhim sakacchayamano
evam janati yatha kho imassa ayasmato ummango yatha ca abhiniharo
yatha  ca  panhasamudacaro  pannava  ayamayasma  nayamayasma
duppanno  tam kissa hetu tatha hi ayamayasma gambhiranceva atthapadam
udaharati  santam  panitam  atakkavacaram  nipunam  panditavedaniyam  yanca
ayamayasma dhammam bhasati tassa ca patibalo sankhittena va vittharena va
attham acikkhitum desetum pannapetum patthapetum vivaritum vibhajitum uttanikatum
pannava ayamayasma nayamayasma duppannoti
   {192.9} seyyathapi bhikkhave cakkhuma puriso udakarahadassa tire
thito  passeyya mahantam maccham ummujjamanam tassa evamassa yatha kho
imassa  macchassa  ummango yatha ca umighato yatha ca vegayitattam
mahanto ayam maccho naya maccho parittoti evameva kho bhikkhave puggalo
puggalena saddhim sakacchayamano evam janati yatha kho imassa ayasmato
ummango  .pe.  pannava  ayamayasma  nayamayasma  duppannoti
sakacchaya bhikkhave panna veditabba sa ca kho dighena addhuna na
ittaram  manasikarota  no  amanasikara  pannavata no duppannenati
Iti yantam vuttam idametam paticca vuttam . imani kho bhikkhave cattari
thanani imehi catuhi thanehi veditabbaniti.
   [193]  Ekam  samayam  bhagava  vesaliyam  viharati  mahavane
kutagarasalayam  . athakho bhaddiyo licchavi yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinno  kho  bhaddiyo licchavi bhagavantam etadavoca sutam metam bhante
mayavi  samano  gotamo  avattanimayam janati yaya annatitthiyanam
savake  avattetiti  ye  te  bhante evamahamsu mayavi samano
gotamo  avattanimayam  janati  yaya  annatitthiyanam  savake
avattetiti  kacci  te bhante bhagavato vuttavadino na ca bhagavantam
abhutena  abbhacikkhanti  dhammassa  canudhammam byakaronti na ca koci
sahadhammiko  vadanupato  garayham  thanam agacchati anabbhakkhatukama
hi mayam bhante bhagavantanti.
   {193.1} Etha tumhe bhaddiya ma anussavena ma paramparaya ma
itikiraya  ma  pitakasampadanena  ma  takkahetu  ma nayahetu ma
akaraparivitakkena  ma  ditthinijjhanakkhantiya  ma  bhabbarupataya
ma  samano  no  garuti yada tumhe bhaddiya attanava janeyyatha
ime dhamma akusala ime dhamma savajja ime dhamma vinnugarahita
ime  dhamma  samatta  samadinna  ahitaya  dukkhaya  samvattantiti
atha  tumhe  bhaddiya  pajaheyyatha  tam  kim  mannatha  bhaddiya
lobho    purisassa    ajjhattam   uppajjamano   uppajjati
Hitaya va ahitaya vati . ahitaya bhante . luddho panayam bhaddiya
purisapuggalo   lobhena   abhibhuto   pariyadinnacitto   panampi
hanati  adinnampi  adiyati  paradarampi  gacchati  musapi  bhanati  parampi
tathattaya  samadapeti  yamsa  hoti  digharattam  ahitaya dukkhayati .
Evam bhante.
   {193.2} Tam kim mannatha bhaddiya doso ... Moho ... Sarambho
purisassa ajjhattam uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya vati.
Ahitaya  bhante  . sarambho panayam bhaddiya purisapuggalo sarambhena
abhibhuto   pariyadinnacitto   panampi  hanati  adinnampi  adiyati
paradarampi  gacchati  musapi  bhanati  parampi  tathattaya  samadapeti yamsa
hoti digharattam ahitaya dukkhayati . evam bhante . tam kim mannatha
bhaddiya ime dhamma kusala va akusala vati . akusala bhante.
Savajja  va  anavajja vati . savajja bhante . vinnugarahita
va vinnupasattha vati . vinnugarahita bhante . samatta samadinna
ahitaya dukkhaya samvattanti no va katham va ettha hotiti.
   {193.3} Samatta bhante samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti
evam no ettha hotiti . iti kho bhaddiya yam tam avocumha etha tumhe
bhaddiya  ma  anussavena  ma  paramparaya  ma  itikiraya  ma
pitakasampadanena  ma  takkahetu ma nayahetu ma akaraparivitakkena
ma  ditthinijjhanakkhantiya  ma  bhabbarupataya  ma samano no garuti
yada tumhe bhaddiya attanava janeyyatha ime dhamma akusala ime
Dhamma  savajja  ime  dhamma  vinnugarahita ime dhamma samatta
samadinna  ahitaya  dukkhaya  samvattantiti  atha  tumhe  bhaddiya
pajaheyyathati  iti  yantam vuttam idametam paticca vuttam etha tumhe
bhaddiya  ma  anussavena  ma  paramparaya  ma  itikiraya  ma
pitakasampadanena  ma  takkahetu ma nayahetu ma akaraparivitakkena
ma  ditthinijjhanakkhantiya  ma  bhabbarupataya  ma samano no garuti
yada  tumhe  bhaddiya  attanava  janeyyatha  ime dhamma kusala
ime  dhamma  anavajja  ime  dhamma  vinnupasattha  ime dhamma
samatta  samadinna  hitaya  sukhaya  samvattantiti atha tumhe bhaddiya
upasampajja  vihareyyatha  tam  kim  mannatha  bhaddiya  alobho purisassa
ajjhattam  uppajjamano  uppajjati  hitaya  va  ahitaya  vati .
Hitaya bhante.
   {193.4} Aluddho panayam bhaddiya purisapuggalo lobhena anabhibhuto
apariyadinnacitto  neva  panam hanati na adinnam adiyati na paradaram
gacchati  na musa bhanati parampi tathattaya [1]- samadapeti yamsa hoti
digharattam  hitaya sukhayati . evam bhante . tam kim mannatha bhaddiya
adoso ... amoho ... asarambho purisassa ajjhattam uppajjamano
uppajjati hitaya va ahitaya vati. Hitaya bhante.
   {193.5}   Asarambho   panayam   bhaddiya   purisapuggalo
sarambhena   anabhibhuto   apariyadinnacitto   neva   panam
hanati  na  adinnam  adiyati  na  paradaram  gacchati  na  musa
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo atthi.
Bhanati  parampi  tathattaya  [1]-  samadapeti  yamsa  hoti  digharattam
hitaya  sukhaya  samvattatiti . evam bhante . tam kim mannatha bhaddiya
ime dhamma kusala va akusala vati . kusala bhante . savajja
va  anavajja  va  .  anavajja  bhante  .  vinnugarahita va
vinnupasattha  vati  .  vinnupasattha  bhante . samatta samadinna
hitaya sukhaya samvattanti no va katham va ettha hotiti . Samatta
bhante samadinna hitaya sukhaya samvattanti evam no ettha hotiti.
   {193.6} Iti kho bhaddiya yam tam avocumha etha tumhe bhaddiya ma
anussavena  ma  paramparaya ma itikiraya ma pitakasampadanena ma
takkahetu ma nayahetu ma akaraparivitakkena ma ditthinijjhanakkhantiya
ma  bhabbarupataya  ma  samano  no  garuti  yada  tumhe bhaddiya
attanava  janeyyatha  ime  dhamma kusala ime dhamma anavajja
ime  dhamma  vinnupasattha  ime  dhamma  samatta  samadinna
hitaya  sukhaya  samvattantiti  atha  tumhe  bhaddiya  upasampajja
vihareyyathati  iti yantam vuttam idametam paticca vuttam ye kho te
bhaddiya  loke santo sappurisa te savakam evam samadapenti ehi
tvam ambho purisa lobham vineyya vineyya 2- viharahi lobham vineyya
vineyya 3- viharanto na lobhajam kammam karissasi kayena vacaya manasa
dosam vineyya vineyya viharahi dosam vineyya vineyya viharanto na dosajam
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo atthi. 2-3 Ma. Yu. ayam patho natthi. ito param idisameva.
Kammam  karissasi  kayena  vacaya  manasa  moham  vineyya vineyya
viharahi  moham  vineyya vineyya viharanto na mohajam kammam karissasi
kayena  vacaya  manasa sarambham vineyya vineyya viharahi sarambham
vineyya vineyya viharanto na sarambhajam kammam karissasi kayena vacaya
manasati.
   {193.7}  Evam  vutte  bhaddiyo licchavi bhagavantam etadavoca
abhikkantam bhante .pe. upasakam mam bhante bhagava dharetu ajjatagge
panupetam saranam gatanti . apinu taham bhaddiya evam avacam ehi me
tvam bhaddiya savako hohi aham te sattha bhavissamiti . no hetam
bhante . evamvadim kho mam bhaddiya evamakkhayim eke samanabrahmana
asata  tuccha  musa abhutena abbhacikkhanti mayavi samano gotamo
avattanimayam  janati  yaya  annatitthiyanam savake avattetiti .
Bhaddika  bhante  avattanimaya  kalyani  bhante  avattanimaya
piya  me  bhante  natisalohita  imaya avattaniya avatteyyum
piyanam  me  assa  natisalohitanam  digharattam hitaya sukhaya sabbe
cepi  bhante  khattiya imaya avattaniya avatteyyum sabbesampissa
khattiyanam  digharattam  hitaya  sukhaya  sabbe cepi bhante brahmana
... vessa ... sudda imaya avattaniya avatteyyum sabbesampissa
suddanam digharattam hitaya sukhayati.
   {193.8} Evametam bhaddiya evametam bhaddiya sabbe cepi bhaddiya
khattiya   avatteyyum   akusaladhammappahanaya   kusaladhammupasampadaya
sabbesampissa    khattiyanam    digharattam    hitaya   sukhaya
Sabbe cepi bhaddiya brahmana ... vessa ... Sudda avatteyyum
akusaladhammappahanaya   kusaladhammupasampadaya   sabbesampissa  suddanam
digharattam  hitaya  sukhaya  sadevako  cepi  bhaddiya loko samarako
sabrahmako   sassamanabrahmani  paja  sadevamanussa  avatteyyum
akusaladhammappahanaya  kusaladhammupasampadaya sadevakassa lokassa samarakassa
sabrahmakassa  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  digharattam
hitaya  sukhaya  ime  cepi  bhaddiya mahasala imaya avattaniya
avatteyyum  akusaladhammappahanaya  kusaladhammupasampadaya  imesampissa
mahasalanam  digharattam hitaya sukhaya sace ceteyyum ko pana vado
manussabhutassati
   [194] Ekam samayam ayasma anando koliyesu viharati sapugam 1-
nama  koliyanam  nigamo  . athakho sambahula sapugiya koliyaputta
yenayasma  anando  tenupasankamimsu  upasankamitva  ayasmantam
anandam abhivadetva ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinne kho [2]-
sapugiye koliyaputte ayasma anando etadavoca
   {194.1}  cattarimani  byagghapajja  parisuddhipadhaniyangani
tena   bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena
sammadakkhatani  sattanam  visuddhiya  sokaparidevanam  samatikkamaya
dukkhadomanassanam   atthangamaya   nayassa  adhigamaya  nibbanassa
sacchikiriyaya    katamani    cattari    silaparisuddhipadhaniyangam
@Footnote: 1 Ma. samagam. 2 Ma. Yu. te.
Cittaparisuddhipadhaniyangam ditthiparisuddhipadhaniyangam
vimuttiparisuddhipadhaniyangam.
   {194.2}  Katamanca  byagghapajja  silaparisuddhipadhaniyangam  idha
byagghapajja  bhikkhu silava hoti .pe. samadaya sikkhati sikkhapadesu
ayam vuccati byagghapajja silaparisuddhi iti evarupam silaparisuddhim aparipuram
va paripuressami paripuram va tattha tattha pannaya anuggahessamiti yo
tattha chando ca vayamo ca ussaho ca ussolhi ca appativani ca sati
ca sampajannanca idam vuccati byagghapajja silaparisuddhipadhaniyangam.
   {194.3}  Katamanca  byagghapajja  cittaparisuddhipadhaniyangam  idha
byagghapajja  bhikkhu vivicceva kamehi .pe. catuttham jhanam upasampajja
viharati ayam vuccati byagghapajja cittaparisuddhi iti evarupam cittaparisuddhim
aparipuram va paripuressami paripuram va tattha tattha pannaya anuggahessamiti
yo tattha chando ca vayamo ca ussaho ca ussolhi ca appativani ca
sati ca sampajannanca idam vuccati byagghapajja cittaparisuddhipadhaniyangam.
   {194.4}   Katamanca   byagghapajja  ditthiparisuddhipadhaniyangam
idha  byagghapajja  bhikkhu  idam  dukkhanti  yathabhutam  pajanati .pe.
Ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajanati  ayam  vuccati
byagghapajja  ditthiparisuddhi  iti  evarupam  ditthiparisuddhim  aparipuram
va  paripuressami  paripuram va tattha tattha pannaya anuggahessamiti
yo tattha chando ca vayamo ca ussaho ca ussolhi ca appativani
ca sati ca sampajannanca idam vuccati byagghapajja ditthiparisuddhipadhaniyangam.
   {194.5}   Katamanca  byagghapajja  vimuttiparisuddhipadhaniyangam
sa kho so byagghapajja ariyasavako imina ca silaparisuddhipadhaniyangena
samannagato  imina  ca cittaparisuddhipadhaniyangena samannagato imina
ca  ditthiparisuddhipadhaniyangena  samannagato  rajaniyesu  dhammesu cittam
virajeti vimocaniyesu dhammesu cittam vimoceti so rajaniyesu dhammesu
cittam virajetva vimocaniyesu dhammesu cittam vimocetva sammavimuttim
phusati  ayam  vuccati  byagghapajja  vimuttiparisuddhi  iti  evarupam
vimuttiparisuddhim  aparipuram  va  paripuressami paripuram va tattha tattha
pannaya anuggahessamiti yo tattha chando ca vayamo ca ussaho
ca  ussolhi  ca  appativani  ca sati ca sampajannanca idam vuccati
byagghapajja  vimuttiparisuddhipadhaniyangam  .  imani  kho  byagghapajja
cattari parisuddhipadhaniyangani tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  sammadakkhatani  sattanam  visuddhiya  sokaparidevanam
samatikkamaya   dukkhadomanassanam  atthangamaya  nayassa  adhigamaya
nibbanassa sacchikiriyayati.
   [195]  Ekam  samayam  bhagava  sakkesu  viharati  kapilavatthusmim
nigrodharame  .  athakho  vappo sakko niganthasavako yenayasma
mahamoggallano    tenupasankami   upasankamitva   ayasmantam
mahamoggallanam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam nisinnam
kho  vappam  sakkam niganthasavakam ayasma mahamoggallano etadavoca
Idhassa vappa kayena samvuto vacaya samvuto manasa samvuto avijjaviraga
vijjuppada  passasi  no  tvam  vappa  tanthanam  yatonidanam  purisam
dukkhavedaniya  asava assaveyyum abhisamparayanti . passamaham bhante
tanthanam  idhassa  bhante  pubbe  papakammam  katam  avipakkavipakam
tatonidanam  purisam dukkhavedaniya asava assaveyyum abhisamparayanti .
Ayameva  kho  panayasmato  mahamoggallanassa  vappena  sakkena
niganthasavakena saddhim katha vippakata hoti.
   {195.1}  Athakho  bhagava  sayanhasamayam  patisallana vutthito
yenupatthanasala  tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane
nisidi  nisajja  kho  bhagava  ayasmantam  mahamoggallanam etadavoca
kayanuttha  moggallana  etarahi kathaya sannisinna ka ca pana vo
antara  katha vippakatati . idhaham bhante vappam sakkam niganthasavakam
etadavocam idhassa vappa kayena samvuto vacaya samvuto manasa samvuto
avijjaviraga vijjuppada passasi no tvam vappa tanthanam yatonidanam
purisam  dukkhavedaniya  asava assaveyyum abhisamparayanti evam vutte
bhante  vappo  sakko niganthasavako mam etadavoca passamaham bhante
tanthanam idhassa bhante pubbe papakammam katam avipakkavipakam tatonidanam
purisam  dukkhavedaniya asava assaveyyum abhisamparayanti ayam kho no
bhante  vappena  sakkena  niganthasavakena saddhim katha vippakata atha
bhagava anuppattoti.
   {195.2}   Athakho  bhagava  vappam  sakkam  niganthasavakam
Etadavoca sace kho me tvam vappa anunneyyam ceva anujaneyyasi
patikkositabbanca  patikkoseyyasi  yassa  ca  me  bhasitassa  attham
na  janeyyasi  mameva  tatthuttarim  patipuccheyyasi idam bhante katham
imassa ko atthoti siya no ettha kathasallapoti. Anunneyyancevaham
bhante  bhagavato  anujanissami  patikkositabbanca  patikkosissami
yassa caham bhagavato bhasitassa attham na janissami bhagavantamyevetthuttarim
patipucchissami idam bhante katham imassa ko atthoti hotu no ettha
kathasallapoti.
   {195.3} Tam kim mannasi vappa ye kayasamarambhapaccaya uppajjanti
asava vighataparilaha kayasamarambha pativiratassa evamsa te asava
vighataparilaha na honti so navanca kammam na karoti purananca kammam
phussa  phussa  byantikaroti  sanditthika nijjara akalika ehipassika
opanayika paccattam veditabba vinnuhi passasi no tvam vappa tanthanam
yatonidanam  purisam dukkhavedaniya asava assaveyyum abhisamparayanti .
No hetam bhante.
   {195.4} Tam kim mannasi vappa ye vacisamarambhapaccaya uppajjanti
asava  vighataparilaha vacisamarambha pativiratassa evamsa te asava
vighataparilaha  na  honti  so  navanca kammam na karoti purananca
kammam  phussa  phussa  byantikaroti  sanditthika  nijjara  akalika
ehipassika  opanayika  paccattam  veditabba  vinnuhi  passasi
no  tvam  vappa  tanthanam  yatonidanam  purisam dukkhavedaniya asava
Assaveyyum abhisamparayanti. No hetam bhante.
   {195.5} Tam kim mannasi vappa ye manosamarambhapaccaya uppajjanti
asava vighataparilaha manosamarambha pativiratassa evamsa te asava
vighataparilaha na honti so navanca kammam na karoti purananca kammam
phussa  phussa  byantikaroti  sanditthika nijjara akalika ehipassika
opanayika paccattam veditabba vinnuhi passasi no tvam vappa tanthanam
yatonidanam  purisam dukkhavedaniya asava assaveyyum abhisamparayanti .
No hetam bhante.
   {195.6}  Tam kim mannasi vappa ye avijjapaccaya uppajjanti
asava  vighataparilaha  avijjaviraga  vijjuppada  evamsa  te
asava  vighataparilaha  na  honti  so  navanca kammam na karoti
purananca  kammam  phussa  phussa  byantikaroti  sanditthika  nijjara
akalika  ehipassika  opanayika paccattam veditabba vinnuhi passasi
no  tvam  vappa  tanthanam  yatonidanam  purisam dukkhavedaniya asava
assaveyyum abhisamparayanti. No hetam bhante.
   {195.7}  Evam  sammavimuttacittassa  kho  vappa bhikkhuno cha
satatavihara  adhigata  honti so cakkhuna rupam disva neva sumano
hoti  na  dummano  upekkhako  viharati  sato  sampajano sotena
saddam  sutva  ...  ghanena  gandham  ghayitva ... jivhaya rasam
sayitva  ...  kayena  photthabbam  phusitva  ...  manasa dhammam
vinnaya  neva  sumano  hoti  na  dummano  upekkhako  viharati
suto   sampajano   so  kayapariyantikam  vedanam  vediyamano
Kayapariyantikam  vedanam  vediyamiti  pajanati  jivitapariyantikam  vedanam
vediyamano  jivitapariyantikam  vedanam  vediyamiti  pajanati  kayassa
bheda  uddham  jivitapariyadana  idheva  sabbavedayitani anabhinanditani
siti  bhavissantiti  pajanati  seyyathapi  vappa  thunam  paticca chaya
pannayati  atha  puriso  agaccheyya  kuddalapitakam  adaya  so
tam  thunam  mule  chindeyya  mule  chetva  palikhaneyya  palikhanitva
mulani  uddhareyya  antamaso  usiranalimattanipi  so  tam  thunam
khandakhandikam  chindeyya  khandakhandikam  chetva  phaleyya  phaletva
sakalikam  kareyya  sakalikam  karitva  vatatape visoseyya vatatape
visosetva  aggina  daheyya  aggina  dahitva masim kareyya masim
karitva mahavate va ophuneyya nadiya va sighasotaya pavaheyya
   {195.8} evam hissa vappa ya thunam paticca chaya sa ucchinnamula
talavatthukata  anabhavamkata  ayatimanuppadadhamma evameva kho vappa
evamsammavimuttacittassa  bhikkhuno  cha satatavihara adhigata honti so
cakkhuna rupam disva neva sumano hoti na dummano upekkhako viharati
sato sampajano sotena saddam sutva ... Ghanena gandham ghayitva ...
Jivhaya rasam sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... Manasa dhammam
vinnaya neva sumano hoti na dummano upekkhako viharati sato sampajano
so kayapariyantikam vedanam vediyamano kayapariyantikam vedanam vediyamiti
pajanati  jivitapariyantikam  vedanam  vediyamano  jivitapariyantikam  vedanam
Vediyamiti  pajanati  kayassa  bheda uddham jivitapariyadana idheva
sabbavedayitani anabhinanditani siti bhavissantiti pajanatiti.
   {195.9}  Evam  vutte vappo sakko niganthasavako bhagavantam
etadavoca  seyyathapi  bhante puriso udayatthiko assapaniyam poseyya
so  udayanceva  nadhigaccheyya  uttarinca  kilamathassa vighatassa bhagi
assa evameva kho aham bhante udayatthiko bale niganthe payirupasim soham
udayanceva  nadhigacchim  uttarinca  kilamathassa  vighatassa  bhagi ahosim
esaham  bhante  ajjatagge yo me balesu niganthesu pasado tam
mahavate  va ophunami nadiya va sighasotaya pavahemi abhikkantam
bhante abhikkantam bhante seyyathapi bhante nikkujjitam va ukkujjeyya
paticchannam  va  vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare
va  telappajjotam  dhareyya  cakkhumanto rupani dakkhantiti evamevam
bhagavata  anekapariyayena  dhammo  pakasito  esaham  bhagavantam
saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusamghanca  upasakam  mam  bhante  bhagava
dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   [196] Ekam samayam bhagava vesaliyam viharati mahavane kutagarasalayam.
Athakho salho ca licchavi abhayo ca licchavi yena bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  ekamantam
nisinno kho salho licchavi bhagavantam etadavoca
   {196.1} santi bhante eke samanabrahmana dvayena oghassa nittharanam
Pannapenti  silavisuddhihetu ca tapojigucchahetu ca idha bhante bhagava
kimahati.
   {196.2}  Silavisuddhim  kho  aham salha annataram samannanganti
vadami ye te salha samanabrahmana tapojigucchavada tapojigucchasara
tapojigucchaallina  viharanti  abhabba  te  oghassa  nittharanaya
yepi   te   salha   samanabrahmana   aparisuddhakayasamacara
aparisuddhavacisamacara    aparisuddhamanosamacara    aparisuddhajiva
abhabba  te  nanadassanaya  anuttaraya  sambodhaya  seyyathapi
salha puriso nadim taritukamo tinham kutharim adaya vanam paviseyya so
tattha passeyya mahatim salalatthim ujum navam akukkuccakajatam tamenam mule
chindeyya mule chetva agge chindeyya agge chetva sakhapalasam
suvisodhitam  visodheyya  sakhapalasam  suvisodhitam  visodhetva  kutharihi
taccheyya  kutharihi  tacchetva  vasihi  taccheyya vasihi tacchetva
lekhaniya  likheyya  lekhaniya  likhitva  pasanagulena dhopeyya 1-
pasanagulena  dhopetva  2- nadim patareyya tam kim mannasi salha
bhabbo nu kho so puriso nadim taritunti . No hetam bhante. Tam kissa
hetu  .  amu  hi  bhante salalatthi bahiddha suparikammakata anto
avisuddha   tassetam   patikankham  salalatthi  samsidissati  puriso
anayabyasanam apajjissatiti.
   {196.3}  Evameva  kho  salha  ye  te samanabrahmana
tapojigucchavada      tapojigucchasara     tapojigucchaallina
viharanti  abhabba  te  oghassa  nittharanaya  yepi  te  salha
samanabrahmana    aparisuddhakayasamacara    aparisuddhavacisamacara
@Footnote: 1 Ma. dhoveyya. 2 Ma. dhovetva.
Aparisuddhamanosamacara  aparisuddhajiva  abhabba  te  nanadassanaya
anuttaraya  sambodhaya  ye  ca kho te salha samanabrahmana na
tapojigucchavada  na  tapojigucchasara  na  tapojigucchaallina viharanti
bhabba  te  oghassa  nittharanaya  yepi te salha samanabrahmana
parisuddhakayasamacara   parisuddhavacisamacara   parisuddhamanosamacara
parisuddhajiva  bhabba  te  nanadassanaya  anuttaraya  sambodhaya
seyyathapi  salha  puriso  nadim  taritukamo  tinham kutharim adaya
vanam  paviseyya  so  tattha  passeyya  mahatim  salalatthim  ujum navam
akukkuccakajatam tamenam mule chindeyya mule chetva agge chindeyya
agge chetva sakhapalasam suvisodhitam visodheyya sakhapalasam suvisodhitam
visodhetva  kutharihi  taccheyya kutharihi tacchetva vasihi taccheyya
vasihi  tacchetva  nikhadanam  adaya  anto  suvisodhitam visodheyya
anto  suvisodhitam  visodhetva  lekhaniya likheyya lekhaniya likhitva
pasanagulena  dhopeyya pasanagulena dhopetva navam kareyya navam
katva jiyarittam 1- bandheyya jiyarittam 2- bandhitva nadim patareyya
tam kim mannasi salha bhabbo nu kho so puriso nadim taritunti. Evam bhante.
   {196.4} Tam kissa hetu. Amu hi bhante salalatthi bahiddha suparikammakata
anto suvisuddha nava kata jiyarittam 3- baddha tassetam patikankham
nava  na  samsidissati puriso sotthina param gamissatiti . evameva
@Footnote:1-2-3 Ma. Yu. phiyarittam.
Kho salha ye te samanabrahmana na tapojigucchavada na tapojigucchasara
na tapojigucchaallina viharanti bhabba te oghassa nittharanaya yepi te
salha  samanabrahmana  parisuddhakayasamacara  parisuddhavacisamacara
parisuddhamanosamacara  parisuddhajiva  bhabba  te  nanadassanaya
anuttaraya sambodhaya.
   {196.5} Seyyathapi salha yodhajivo bahuni cepi kandacittakani
janati athakho so tihi thanehi rajaraho hoti rajabhoggo ranno
angantveva sankham gacchati katamehi tihi durepati 1- ca akkhanavedhi ca
mahato ca kayassa padaleta seyyathapi salha yodhajivo durepati 1-
evameva  kho  salha  ariyasavako  sammasamadhi hoti sammasamadhi
salha  ariyasavako  yankinci  rupam  atitanagatapaccuppannam  ajjhattam
va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure
santike  va  sabbam rupam netam mama nesohamasmi na meso attati
evametam  yathabhutam  sammappannaya  passati  yakaci  vedana  ...
Yakaci  sanna  ...  yekeci  sankhara  ... yankinci vinnanam
atitanagatapaccuppannam  ajjhattam  va  bahiddha  va  olarikam
va  sukhumam  va  hinam va panitam va yam dure santike va sabbam
vinnanam  netam  mama  nesohamasmi  na  meso  attati  evametam
yathabhutam  sammappannaya  passati  seyyathapi  salha  yodhajivo
akkhanavedhi  evameva  kho  salha  ariyasavako  sammaditthi  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. durepati.
Sammaditthi  salha  ariyasavako  idam  dukkhanti  yathabhutam  pajanati
.pe.  ayam  dukkhanirodhagamini patipadati yathabhutam pajanati seyyathapi
salha  yodhajivo  mahato kayassa padaleta evameva kho salha
ariyasavako  sammavimutti  hoti  sammavimutti  salha  ariyasavako
mahantam avijjakkhandham padaletiti.
   [197]  Ekam  samayam  bhagava  savatthiyam  viharati  jetavane
anathapindikassa  arame  .  athakho  mallika  devi yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi
ekamantam nisinna kho mallika devi bhagavantam etadavoca ko nu kho
bhante hetu ko paccayo yena midhekacco matugamo dubbanno ca 1-
hoti  durupo  supapiko  dassanaya  daliddo  ca  hoti appassako
appabhogo  appesakkho  ca  ko  pana  bhante hetu ko paccayo
yena  midhekacco  matugamo  dubbanno  ca hoti durupo supapiko
dassanaya  addho  ca  hoti  mahaddhano  mahabhogo  mahesakkho ca
ko  nu kho bhante hetu ko paccayo yena midhekacco matugamo
abhirupo  ca  hoti  dassaniyo  pasadiko  paramaya vannapokkharataya
samannagato  daliddo  ca  hoti  appassako appabhogo appesakkho
ca  ko pana bhante hetu ko paccayo yena midhekacco matugamo
abhirupo  ca  hoti  dassaniyo  pasadiko  paramaya vannapokkharataya
samannagato addho ca hoti mahaddhano mahabhogo mahesakkho cati.
@Footnote: 1 Ma. dubbanna ca hoti durupa supapika .... itoparam idisam itthilingam hoti.
   {197.1}  Idha  mallike  ekacco matugamo kodhano hoti
upayasabahulo  appampi  vutto samano abhisajjati kuppati byapajjati
patitthiyati  kopanca  dosanca  appaccayanca patukaroti so na data
hoti  samanassa  va  brahmanassa  va  annam  panam  vattham yanam
malagandhavilepanam  seyyavasathapadipeyyam  issamanako  kho  pana hoti
paralabhasakkaragarukaramananavandanapujanasu   issati   upadussati  issam
bandhati so ce tato cuto itthattam agacchati so yattha yattha paccajayati
dubbanno  ca  hoti  durupo  supapiko dassanaya daliddo ca hoti
appassako appabhogo appesakkho ca.
   {197.2} Idha pana mallike ekacco matugamo kodhano hoti
upayasabahulo  appampi  vutto samano abhisajjati kuppati byapajjati
patitthiyati  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  so  data
hoti  samanassa  va  brahmanassa  va  annam  panam  vattham yanam
malagandhavilepanam  seyyavasathapadipeyyam  anissamanako  kho pana hoti
paralabhasakkaragarukaramananavandanapujanasu  na  issati  na  upadussati na
issam  bandhati  so  ce  tato cuto itthattam agacchati so yattha
yattha  paccajayati  dubbanno  ca  hoti durupo supapiko dassanaya
addho ca hoti mahaddhano mahabhogo mahesakkho ca.
   {197.3}  Idha  pana mallike ekacco matugamo akkodhano
hoti   anupayasabahulo  bahumpi  vutto  samano  nabhisajjati
na   kuppati  na  byapajjati  na  patitthiyati  na  kopanca
dosanca   appaccayanca  patukaroti  so  na  data  hoti
Samanassa  va  brahmanassa va annam panam vattham yanam malagandha-
vilepanam  seyyavasathapadipeyyam  issamanako  kho  pana  hoti
paralabhasakkaragarukaramananavandanapujanasu     issati    upadussati
issam bandhati so ce tato cuto itthattam agacchati so yattha yattha
paccajayati  abhirupo  ca  hoti  dassaniyo  pasadiko  paramaya
vannapokkharataya  samannagato  daliddo  ca  hoti  appassako
appabhogo appesakkho ca.
   {197.4} Idha pana mallike ekacco matugamo akkodhano hoti
anupayasabahulo  bahumpi  vutto  samano  nabhisajjati na kuppati na
byapajjati  na patitthiyati na kopanca dosanca appaccayanca patukaroti
so data hoti samanassa va brahmanassa va annam panam vattham yanam
malagandhavilepanam  seyyavasathapadipeyyam  anissamanako  kho pana hoti
paralabhasakkaragarukaramananavandanapujanasu  na  issati  na  upadussati na
issam  bandhati  so  ce  tato cuto itthattam agacchati so yattha
yattha  paccajayati  abhirupo  ca hoti dassaniyo pasadiko paramaya
vannapokkharataya  samannagato  addho  ca hoti mahaddhano mahabhogo
mahesakkho ca.
   {197.5} Ayam kho mallike hetu ayam paccayo yena midhekacco
matugamo  dubbanno  ca  hoti  durupo  supapiko  dassanaya
daliddo  ca  hoti  appassako appabhogo appesakkho ca ayam pana
mallike hetu ayam paccayo yena midhekacco matugamo dubbanno ca
hoti  durupo  supapiko  dassanaya  addho  ca  hoti  mahaddhano
Mahabhogo  mahesakkho  ca  ayam  kho  mallike hetu ayam paccayo
yena  midhekacco  matugamo abhirupo ca hoti dassaniyo pasadiko
paramaya  vannapokkharataya  samannagato  daliddo ca hoti appassako
appabhogo  appesakkho  ca  ayam  pana mallike hetu ayam paccayo
yena  midhekacco  matugamo abhirupo ca hoti dassaniyo pasadiko
paramaya  vannapokkharataya  samannagato  addho  ca  hoti mahaddhano
mahabhogo mahesakkho cati.
   {197.6} Evam vutte mallika devi bhagavantam etadavoca sa 1-
nunaham  bhante  annaya 2- jatiya kodhana ahosim upayasabahula
appampi  vutta  samana  abhisajjim kuppim byapajjim patitthiyim kopanca
dosanca  appaccayanca  patvakasim  saham  bhante etarahi dubbanna
durupa supapika dassanaya sa 3- nunaham bhante annaya 4- jatiya
adasim  samanassa  va  brahmanassa  va  annam  panam vattham yanam
malagandhavilepanam  seyyavasathapadipeyyam  saham  bhante etarahi addha
mahaddhana  mahabhoga  sa 5- nunaham bhante annaya 6- jatiya
anissamanaka  7-  ahosim  paralabhasakkaragarukaramananavandanapujanasu
na issim na upadussim na issam bandhim saham bhante etarahi mahesakkha santi
kho  pana  bhante  imasmim  rajakule  khattiyakannapi brahmanakannapi
gahapatikannapi  tasaham  issaradhipaccam  karemi  esaham  bhante
ajjatagge   akkodhana   bhavissami   anupayasabahula   bahumpi
@Footnote:1-3-5 Ma. Yu. yannunaham. 2-4-6 Ma. Yu. annam jatim. 7 Ma. Yu. anissamanika.
Vutta  samana  nabhisajjissami na kuppissami na byapajjissami na
patitthiyissami  na  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukarissami
dassami samanassa brahmanassa annam panam vattham yanam malagandhavilepanam
seyyavasathapadipeyyam   anissamanaka   bhavissami   paralabhasakkara-
garukaramananavandanapujanasu   na   ississami  na  upadussissami
na  issam  bandhissami  abhikkantam  bhante  .pe.  upasikam  mam
bhante bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   [198] Cattarome bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim
katame  cattaro  idha  bhikkhave ekacco puggalo attantapo hoti
attaparitapananuyogamanuyutto  idha  pana  bhikkhave  ekacco  puggalo
parantapo hoti paraparitapananuyogamanuyutto idha pana bhikkhave ekacco
puggalo  attantapo  ca  hoti attaparitapananuyogamanuyutto parantapo
ca  paraparitapananuyogamanuyutto  idha  pana bhikkhave ekacco puggalo
neva  attantapo  hoti na attaparitapananuyogamanuyutto na parantapo
na  paraparitapananuyogamanuyutto  so  ca 1- anattantapo aparantapo
dittheva  dhamme  nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena
attana viharati.
   {198.1} Kathanca bhikkhave puggalo attantapo hoti attaparitapananu-
yogamanuyutto  idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  acelako  hoti
muttacaro  hatthavalekhano  2-  naehibhadantiko  natitthabhadantiko
@Footnote: 1 Ma. neva attantapo. 2 Ma. Yu. hatthapalekhano.
Nabhihatam  na  uddissakatam  na  nimantanam  sadiyati  so na kumbhimukha
patigganhati   na   kalopimukha  patigganhati  na  elakamantaram
na  dandamantaram  na  musalamantaram  na  dvinnam  bhunjamananam  na
gabbhiniya  na  payamanaya na purisantaragataya na sankittisu na yattha
sa  upatthito  hoti  na  yattha  makkhika sandasandacarini na maccham
na mamsam na suram na merayam na thusodakam pivati so ekagariko va
hoti  ekalopiko dvagariko va hoti dvalopiko sattagariko
va  hoti  sattalopiko ekissapi dattiya yapeti dvihipi dattihi
yapeti  sattahipi  dattihi  yapeti  ekahikampi aharam ahareti
dvihikampi  aharam  ahareti  sattahikampi aharam ahareti iti
evarupam addhamasikampi pariyayabhattabhojananuyogamanuyutto viharati
   {198.2} so sakabhakkhopi hoti samakabhakkhopi hoti nivarabhakkhopi
hoti  daddulabhakkhopi  hoti  hatabhakkhopi  hoti  kanabhakkhopi  hoti
acamabhakkhopi  hoti  pinnakabhakkhopi  hoti  tinabhakkhopi  hoti
gomayabhakkhopi   hoti   vanamulaphalaharo  yapeti  pavattaphalabhoji
so  sananipi  dhareti  masananipi  dhareti  chavadussanipi dhareti
pamsukulanipi  dhareti  tiritakanipi  dhareti ajinampi dhareti ajinakkhipampi
dhareti kusacirampi dhareti vakacirampi dhareti phalakacirampi dhareti kesakambalampi
dhareti valakambalampi dhareti ulukapakkhampi dhareti kesamassulocakopi hoti
kesamassulocananuyogamanuyutto  ubbhatthakopi  hoti  asanapatikkhitto
Ukkutikopi   hoti   ukkutikappadhanamanuyutto   kantakapassayikopi
hoti  kantakapassaye  seyyam  kappeti sayatatiyakampi udakorohananu-
yogamanuyutto  viharati  iti  evarupam anekavihitam kayassa atapana-
paritapananuyogamanuyutto  viharati evam kho bhikkhave puggalo attantapo
hoti attaparitapananuyogamanuyutto.
   {198.3} Kathanca bhikkhave puggalo parantapo hoti paraparitapananu-
yogamanuyutto  idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  orabbhiko hoti
sukariko  sakuniko  1-  magaviko  luddo  macchaghatako  coro
coraghatako  [2]-  bandhanagariko  ye  va  panannepi  keci
kururakammanta  evam  kho  bhikkhave  puggalo  parantapo  hoti
paraparitapananuyogamanuyutto.
   {198.4} Kathanca bhikkhave puggalo attantapo ca hoti atta-
paritapananuyogamanuyutto  parantapo  ca  paraparitapananuyogamanuyutto
idha bhikkhave ekacco puggalo raja va hoti khattiyo muddhabhisitto
brahmano va [3]- mahasalo so puratthimena nagarassa navam santhagaram
karapetva kesamassum oharetva kharajinam nivasetva sappitelena
kayam  abbhanjitva  migavisanena pitthim kanduvamano [4]- santhagaram
pavisati  saddhim  mahesiya  brahmanena  ca  purohitena  so  tattha
anantarahitaya  bhumiya  haritupalittaya  seyyam  kappeti  ekissa
gaviya sarupavacchaya yam ekasmim thane khiram hoti tena raja yapeti
yam  dutiyasmim  thane  khiram  hoti  tena mahesi yapeti yam tatiyasmim
thane  khiram  hoti  tena brahmano purohito yapeti yam catutthasmim
@Footnote: 1 Yu. sakunatiko. 2 Ma. goghatako. 3 Ma. hoti. 4 Ma. navam.
Thane  khiram  hoti  tena  aggim  juhati avaseseva vacchako yapeti
so  evamaha  ettaka  usabha  hannantu  yannatthaya  ettaka
vacchatara  hannantu  yannatthaya  ettaka  vacchatariyo  hannantu
yannatthaya   ettaka  aja  hannantu  yannatthaya  ettaka
urabbha  hannantu  yannatthaya  ettaka  rukkha  chijjantu yupatthaya
ettaka  dabba  luyantu  barihisatthayati  ye  pissa  te honti
dasati  va  pessati  va  kammakarati  va  tepi dandatajjita
bhayatajjita assumukha rudamana parikammani karonti evam kho bhikkhave
puggalo  attantapo  ca  hoti attaparitapananuyogamanuyutto parantapo
ca paraparitapananuyogamanuyutto.
   {198.5}  Kathanca bhikkhave puggalo neva attantapo hoti na
attaparitapananuyogamanuyutto  na  parantapo  na  paraparitapananu-
yogamanuyutto  so  ca  anattantapo  aparantapo  dittheva  dhamme
nicchato  nibbuto  sitibhuto  sukhapatisamvedi  brahmabhutena  attana
viharati  idha bhikkhave tathagato loke uppajjati araham sammasambuddho
vijjacaranasampanno   sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi
sattha devamanussanam  buddho bhagava so imam lokam sadevakam samarakam
sabrahmakam   sassamanabrahmanim  pajam  sadevamanussam  sayam  abhinna
sacchikatva   pavedeti   so   dhammam   deseti  adikalyanam
majjhekalyanam    pariyosanakalyanam    sattham    sabyanjanam
kevalaparipunnam   parisuddham   brahmacariyam   pakaseti   tam  dhammam
sunati   gahapati   va   gahapatiputto   va   annatarasmim
Va kule paccajato so tam dhammam sutva tathagate saddham patilabhati
so  tena  saddhapatilabhena  samannagato  iti   patisancikkhati
sambadho  gharavaso  rajapatho  abbhokaso  pabbajja  nayidam
sukaram   agaram   ajjhavasata   ekantaparipunnam   ekantaparisuddham
sankhalikhitam  brahmacariyam  caritum  yannunaham  kesamassum  oharetva
kasayani  vatthani  acchadetva agarasma anagariyam pabbajeyyanti
so aparena samayena appam va bhogakkhandham pahaya mahantam va bhogakkhandham
pahaya  appam  va  natiparivattam  pahaya  mahantam  va natiparivattam
pahaya  kesamassum  oharetva  kasayani  vatthani  acchadetva
agarasma anagariyam pabbajati
   {198.6} so evam pabbajito samano bhikkhunam sikkhasajivasamapanno
panatipatam  pahaya  panatipata  pativirato  hoti  nihitadando
nihitasattho   lajji   dayapanno   sabbapanabhutahitanukampi  viharati
adinnadanam  pahaya  adinnadana  pativirato  hoti  dinnadayi
dinnapatikankhi  athenena  sucibhutena  attana  viharati  abrahmacariyam
pahaya  brahmacari  hoti  aracari  virato  methuna  gamadhamma
musavadam  pahaya  musavada  pativirato  hoti saccavadi saccasandho
theto  paccayiko  avisamvadako lokassa pisunam vacam pahaya pisunaya
vacaya  pativirato hoti ito sutva na amutra akkhata imesam bhedaya
amutra va sutva na imesam akkhata amusam  bhedaya iti bhinnanam
va  sandhata  sahitanam  va  anuppadata samaggaramo samaggarato
Samagganandi  samaggakaranim  vacam  bhasita  hoti  pharusam  vacam pahaya
pharusaya  vacaya  pativirato hoti ya sa vaca nela kannasukha
pemaniya  hadayangama  pori  bahujanakanta  bahujanamanapa  tatharupim
vacam  bhasita  hoti  samphappalapam  pahaya  samphappalapa pativirato
hoti  kalavadi  bhutavadi  atthavadi  dhammavadi  vinayavadi nidhanavatim
vacam bhasita kalena sapadesam pariyantavatim atthasanhitam
   {198.7} so bijagamabhutagamasamarambha pativirato hoti ekabhattiko
hoti rattuparato virato vikalabhojana naccagitavaditavisukadassana pativirato
hoti   malagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana   pativirato  hoti
uccasayanamahasayana  pativirato  hoti  jataruparajatapatiggahana pativirato
hoti  amakadhannapatiggahana  pativirato  hoti  amakamamsapatiggahana
pativirato  hoti  itthikumarikapatiggahana  pativirato  hoti dasidasa-
patiggahana  pativirato  hoti  ajelakapatiggahana  pativirato  hoti
kukkutasukarapatiggahana   pativirato   hoti  hatthigavassavalavapatiggahana
pativirato  hoti  khettavatthupatiggahana  pativirato  hoti duteyyapahina-
gamananuyoga  pativirato  hoti kayavikkaya pativirato hoti tulakuta-
kamsakutamanakuta   pativirato   hoti   ukkotanavancananikatisaviyoga
pativirato hoti chedanavadhabandhaparamosaalopasahasakara pativirato hoti
   {198.8}  so  santuttho hoti kayapariharakena 1- civarena
kucchipariharakena    2-    pindapatena   yena   yeneva
@Footnote: 1 Ma. Yu. kayapariharikena. 2 Ma. Yu. kucchipariharikena.
Pakkamati  samadayeva  pakkamati  seyyathapi  nama  pakkhi  sakuno
yena  yeneva  deti  sapattabharova deti evameva bhikkhu santuttho
hoti   kayapariharakena  civarena  kucchipariharakena  pindapatena
yena  yeneva  pakkamati  samadayeva  pakkamati so imina ariyena
silakkhandhena samannagato ajjhattam anavajjasukham patisamvedeti
   {198.9}  so  cakkhuna  rupam  disva na nimittaggahi hoti
nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam  viharantam
abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa
samvaraya  patipajjati  rakkhati  cakkhundriyam  cakkhundriye samvaram apajjati
sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam
sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... manasa dhammam vinnaya
na   nimittaggahi   hoti   nanubyanjanaggahi   yatvadhikaranamenam
manindriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala
dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya  patipajjati  rakkhati manindriyam
manindriye samvaram apajjati
   {198.10}  so  imina  ariyena indriyasamvarena samannagato
ajjhattam  abyasekasukham  patisamvedeti  so  abhikkante  patikkante
sampajanakari  hoti  alokite  vilokite  sampajanakari  hoti
samminjite  pasarite  sampajanakari  hoti  sanghatipattacivaradharane
sampajanakari hoti asite pite khayite sayite sampajanakari hoti
uccarapassavakamme  sampajanakari  hoti  gate  thite  nisinne
sutte   jagarite   bhasite   tunhibhave   sampajanakari
Hoti  so  imina  ca ariyena silakkhandhena samannagato imina ca
ariyena indriyasamvarena samannagato imina ca ariyena satisampajannena
samannagato  vivittam  senasanam  bhajati arannam rukkhamulam pabbatam kandaram
giriguham  susanam  vanapattham  abbhokasam  palalapunjam  so  pacchabhattam
pindapatapatikkanto  nisidati  pallankam  abhujitva  ujum kayam panidhaya
parimukham  satim  upatthapetva  so abhijjham loke pahaya vigatabhijjhena
cetasa  viharati  abhijjhaya  cittam  parisodheti byapadapadosam pahaya
abyapannacitto   viharati   sabbapanabhutahitanukampi  byapadapadosa
cittam  parisodheti  thinamiddham  pahaya vigatathinamiddho viharati alokasanni
sato  sampajano  thinamiddha  cittam parisodheti uddhaccakukkuccam pahaya
anuddhato  viharati  ajjhattam  vupasantacitto  uddhaccakukkucca  cittam
parisodheti  vicikiccham  pahaya  tinnavicikiccho  viharati akathamkathi kusalesu
dhammesu vicikicchaya cittam parisodheti so ime panca nivarane pahaya
cetaso  upakkilese  pannaya dubbalikarane vivicceva kamehi .pe.
Catuttham jhanam upasampajja viharati
   {198.11} so evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese   mudubhute   kammaniye   thite   anenjappatte
pubbenivasanussatinanaya cittam abhininnameti
so   anekavihitam   pubbenivasam  anussarati  seyyathidam  ekampi
jatim  dvepi  jatiyo  tissopi  jatiyo catassopi jatiyo pancapi
jatiyo  dasapi  jatiyo  visampi  jatiyo  timsampi jatiyo cattalisampi
Jatiyo  pannasampi  jatiyo  jatisatampi  jatisahassampi  jatisatasahassampi
anekepi samvattakappe anekepi vivattakappe anekepi samvattavivattakappe
amutrasim   evamnamo   evamgotto  evamvanno  evamaharo
evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapadim  tatrapasim  evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo
evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato cuto idhupapannoti
iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati
   {198.12}  so evam samahite citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
sattanam  cutupapatananaya  cittam  abhininnameti so dibbena cakkhuna
visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati cavamane upapajjamane
hine  panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte
pajanati  ime  vata  bhonto  satta  kayaduccaritena samannagata
vaciduccaritena  samanna  gata  manoduccaritena  samannagata  ariyanam
upavadaka  micchaditthika  micchaditthikammasamadana  te  kayassa
bheda  parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna ime va
pana  bhonto  satta  kayasucaritena  samannagata  vacisucaritena
samannagata   manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka
sammaditthika   sammaditthikammasamadana   te  kayassa  bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapannati  iti  dibbena cakkhuna
visuddhena   atikkantamanusakena   satte   passati   cavamane
Upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate
yathakammupage satte pajanati
   {198.13}  so evam samahite citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
asavanam  khayananaya  cittam abhininnameti so idam dukkhanti yathabhutam
pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati ayam dukkhanirodhoti
yathabhutam  pajanati  ayam dukkhanirodhagamini patipadati yathabhutam pajanati
ime  asavati  yathabhutam  pajanati  ayam  asavasamudayoti  yathabhutam
pajanati ayam asavanirodhoti yathabhutam pajanati ayam asavanirodhagamini
patipadati yathabhutam pajanati
   {198.14} tassa evam janato evam passato kamasavapi cittam
vimuccati  bhavasavapi  cittam  vimuccati  avijjasavapi  cittam  vimuccati
vimuttasmim  vimuttamiti  nanam  hoti khina jati vusitam brahmacariyam katam
karaniyam naparam itthattayati pajanati evam kho bhikkhave puggalo neva
attantapo  hoti  na  attaparitapananuyogamanuyutto  na parantapo na
paraparitapananuyogamanuyutto  so  ca  anattantapo aparantapo dittheva
dhamme  nicchato  nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana
viharati  . ime kho bhikkhave cattaro puggala santo samvijjamana
lokasminti.
   [199] [1]- Tanham vo bhikkhave desessami jalinim samsaritam 2- visatam
visattikam  yaya  ayam  loko  uddhasto pariyonaddho tantakulakajato
@Footnote: 1 Ma. bhagava etadavoca. 2 Ma. Yu. saritam.
Gulagunthikajato  munjapabbajabhuto  apayam  duggatim  vinipatam  samsaram
nativattati  tam  sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti  . evam
bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   {199.1} Bhagava etadavoca katama ca sa bhikkhave tanha jalini
samsarita  visata  visattika  yaya ayam loko uddhasto pariyonaddho
tantakulakajato  gulagunthikajato  munjapabbajabhuto  apayam  duggatim
vinipatam  samsaram  nativattati  .  attharasa  kho  panimani bhikkhave
tanhavicaritani   ajjhattikassupadaya   attharasa   tanhavicaritani
bahirassupadaya   katamani   tani   attharasa   tanhavicaritani
ajjhattikassupadaya  asmiti  bhikkhave  sati  itthasmiti hoti evasmiti
hoti  annathasmiti  hoti  asasmiti hoti satasmiti hoti santi hoti
ittham santi hoti evam santi hoti annatha santi hoti api 1- santi
hoti api ittham santi hoti api evam santi hoti api annatha santi
hoti  bhavissanti  hoti  ittham bhavissanti hoti evam bhavissanti hoti
annatha   bhavissanti  hoti  imani  attharasa  tanhavicaritani
ajjhattikassupadaya.
   {199.2}  Katamani  attharasa  tanhavicaritani bahirassupadaya
imina  asmiti  bhikkhave  sati  imina  itthasmiti  hoti  imina
evasmiti    hoti   imina   annathasmiti   hoti   imina
asasmiti  hoti  imina  satasmiti  hoti  imina  santi  hoti
@Footnote: 1 Ma. apiham. Yu. apiha. ito param idisameva.
Imina  ittham  santi  hoti  imina  evam  santi  hoti  imina
annatha  santi  hoti  imina  api  santi hoti imina api ittham
santi  hoti  imina  api  evam  santi hoti imina api annatha
santi  hoti  imina  bhavissanti  hoti  imina  ittham  bhavissanti
hoti  imina  evam  bhavissanti  hoti  imina  annatha  bhavissanti
hoti imina attharasa tanhavicaritani bahirassupadaya.
   {199.3}  Iti  attharasa  tanhavicaritani  ajjhattikassupadaya
attharasa  tanhavicaritani  bahirassupadaya  imina  vuccanti bhikkhave
chattimsa  tanhavicaritani iti evarupani atitani chattimsa tanhavicaritani
anagatani  chattimsa tanhavicaritani paccuppannani chattimsa tanhavicaritani
[1]- Atthatanhavicaritasatam 2- hoti. Ayam kho sa bhikkhave tanha jalini
samsarita 3- visata visattika yaya ayam loko uddhasto pariyonaddho
tantakulakajato  gulagunthikajato  munjapabbajabhuto  apayam  duggatim
vinipatam samsaram nativattatiti.
   [200]  Cattarimani bhikkhave jayanti katamani cattari pema
pemam jayati pema doso jayati dosa pemam jayati dosa doso jayati.
   {200.1}  Kathanca  bhikkhave pema pemam jayati idha bhikkhave
puggalo  puggalassa  ittho  hoti kanto manapo tam pare itthena
kantena  manapena  samudacaranti  tassa evam hoti yo kho myayam
puggalo  ittho kanto manapo tam pare itthena kantena manapena
@Footnote: 1 Ma. Yu. evam. 2 Ma. atthasatam tanhavicaritam hoti. Yu. attharasatanhavicaritani
@satam. 3 Ma. Yu. sarita.
Samudacarantiti so tesu pemam janeti evam kho bhikkhave pema pemam jayati.
   {200.2}  Kathanca bhikkhave pema doso jayati idha bhikkhave
puggalo  puggalassa  ittho hoti kanto manapo tam pare anitthena
akantena  amanapena samudacaranti tassa evam hoti yo kho myayam
puggalo  ittho  kanto  manapo  tam  pare  anitthena  akantena
amanapena  samudacarantiti so tesu dosam janeti evam kho bhikkhave
pema doso jayati.
   {200.3} Kathanca bhikkhave dosa pemam jayati idha bhikkhave puggalo
puggalassa  anittho  hoti  akanto  amanapo  tam  pare anitthena
akantena  amanapena samudacaranti tassa evam hoti yo kho myayam
puggalo  anittho  akanto  amanapo  tam pare anitthena akantena
amanapena  samudacarantiti so tesu pemam janeti evam kho bhikkhave
dosa pemam jayati.
   {200.4}  Kathanca bhikkhave dosa doso jayati idha bhikkhave
puggalo puggalassa anittho hoti akanto amanapo tam pare itthena
kantena  manapena  samudacaranti  tassa evam hoti yo kho myayam
puggalo anittho akanto amanapo tam pare itthena kantena manapena
samudacarantiti so tesu dosam janeti evam kho bhikkhave dosa doso
jayati. Imani kho bhikkhave cattari [1]- jayanti.
   Yasmim  bhikkhave  samaye  bhikkhu vivicceva kamehi .pe. pathamam
jhanam  upasampajja  viharati  yam  pissa pema pemam jayati tam pissa
@Footnote: 1 Ma. Yu. pemani.
Tasmim samaye na hoti yo pissa pema doso jayati so pissa tasmim
samaye na hoti yam pissa dosa pemam jayati tam pissa tasmim samaye na
hoti yo pissa dosa doso jayati so pissa tasmim samaye na hoti.
   {200.5} Yasmim bhikkhave samaye bhikkhu vitakkavicaranam vupasama .pe.
Dutiyam  jhanam  .pe.  tatiyam  jhanam  .pe. catuttham jhanam upasampajja
viharati yam pissa pema pemam jayati tam pissa tasmim samaye na hoti
yo pissa pema doso jayati so pissa tasmim samaye na hoti yam
pissa dosa pemam jayati tam pissa tasmim samaye na hoti yo pissa
dosa doso jayati so pissa tasmim samaye na hoti.
   {200.6} Yasmim bhikkhave samaye bhikkhu asavanam khaya anasavam
cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam abhinna sacchikatva
upasampajja viharati yam pissa pema pemam jayati tam pissa pahinam hoti
ucchinnamulam  talavatthukatam  anabhavam  katam  ayatimanuppadadhammam  yo
pissa  pema  doso  jayati  so pissa pahino hoti ucchinnamulo
talavatthukato  anabhavam  kato  ayatimanuppadadhammo  yam  pissa
dosa  pemam jayati tam pissa pahinam hoti ucchinnamulam talavatthukatam
anabhavam   katam  ayatimanuppadadhammam  yo  pissa  dosa  doso
jayati  so  pissa  pahino  hoti  ucchinnamulo  talavatthukato
anabhavam  kato  ayatimanuppadadhammo  ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu
na  usseneti  na  patisseneti  na  dhupayati  na  pajjalati
Na pajjhayati.
   {200.7} Kathanca bhikkhave bhikkhu usseneti idha bhikkhave bhikkhu
rupam  attato  samanupassati  rupavantam  va  attanam attani va rupam
rupasmim  va  attanam  vedanam  attato  samanupassati  vedanavantam
va  attanam  attani  va  vedanam  vedanaya  va attanam sannam
attato   samanupassati   sannavantam   va   attanam   attani
va  sannam  sannaya  va  attanam  sankhare  attato samanupassati
sankharavantam va attanam attani va sankhare sankharesu va attanam
vinnanam  attato  samanupassati  vinnanavantam  va  attanam  attani
va  vinnanam  vinnanasmim  va  attanam  evam kho bhikkhave bhikkhu
usseneti.
   {200.8}  Kathanca  bhikkhave bhikkhu na usseneti idha bhikkhave
bhikkhu  na  rupam  attato  samanupassati  na rupavantam va attanam na
attani  va  rupam  na  rupasmim  va  attanam  na vedanam attato
samanupassati  na  vedanavantam va attanam na attani va vedanam na
vedanaya  va  attanam  na  sannam  attato  samanupassati  na
sannavantam  va  attanam  na  attani  va sannam na sannaya va
attanam  na  sankhare  attato  samanupassati  na  sankharavantam va
attanam  na  attani  va sankhare na sankharesu va attanam na
vinnanam  attato  samanupassati  na  vinnanavantam  va  attanam
na  attani  va  vinnanam  na  vinnanasmim  va  attanam  evam
kho bhikkhave bhikkhu na usseneti.
   {200.9}   Kathanca   bhikkhave   bhikkhu   patisseneti
Idha  bhikkhave  bhikkhu  akkosantam  paccakkosati  rosantam  patirosati
bhandantam  patibhandati  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu  patisseneti .
Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  na  patisseneti  idha  bhikkhave  bhikkhu
akkosantam  na  paccakkosati  rosantam  na  patirosati  bhandantam
na patibhandati evam kho bhikkhave bhikkhu na patisseneti.
   {200.10}  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  dhupayati asmiti bhikkhave
sati  itthasmiti  hoti  evasmiti  hoti  annathasmiti hoti asasmiti
hoti satasmiti hoti santi hoti ittham santi hoti evam santi hoti
annatha  santi  hoti  api santi hoti api ittham santi hoti api
evam  santi  hoti  api annatha santi hoti bhavissanti hoti ittham
bhavissanti  hoti  evam  bhavissanti  hoti  annatha  bhavissanti hoti
evam kho bhikkhave bhikkhu dhupayati.
   {200.11}  Kathanca bhikkhave bhikkhu na dhupayati asmiti bhikkhave
asati  itthasmiti  na hoti evasmiti na hoti annathasmiti na hoti
asasmiti na hoti satasmiti na hoti santi na hoti ittham santi na hoti
evam santi na hoti annatha santi na hoti api santi na hoti api
ittham santi na hoti api evam santi na hoti api annatha santi na
hoti  bhavissanti  na hoti ittham bhavissanti na hoti evam bhavissanti
na hoti annatha bhavissanti na hoti evam kho bhikkhave bhikkhu na dhupayati.
   {200.12} Kathanca bhikkhave bhikkhu pajjalati imina asmiti bhikkhave sati imina
Itthasmiti  hoti  imina  evasmiti  hoti imina annathasmiti hoti
imina  asasmiti  hoti  imina  satasmiti  hoti imina santi hoti
imina  ittham  santi hoti imina evam santi hoti imina annatha
santi  hoti  imina api santi hoti imina api ittham santi hoti
imina  api  evam  santi  hoti  imina api annatha santi hoti
imina  bhavissanti  hoti  imina  ittham  bhavissanti  hoti  imina
evam  bhavissanti  hoti  imina  annatha  bhavissanti  hoti  evam
kho bhikkhave bhikkhu pajjalati.
   {200.13}  Kathanca  bhikkhave bhikkhu na pajjalati imina asmiti
bhikkhave  asati imina itthasmiti na hoti imina evasmiti na hoti
imina  annathasmiti  na  hoti  imina  asasmiti  na hoti imina
satasmiti na hoti imina santi na hoti imina ittham santi na hoti
imina  evam santi na hoti imina annatha santi na hoti imina
api santi na hoti imina api ittham santi na hoti imina api evam
santi  na  hoti  imina  api  annatha  santi  na  hoti imina
bhavissanti  na  hoti  imina ittham bhavissanti na hoti imina evam
bhavissanti  na  hoti  imina annatha bhavissanti na hoti evam kho
bhikkhave bhikkhu na pajjalati.
   {200.14}  Kathanca bhikkhave bhikkhu pajjhayati 1- idha bhikkhave
bhikkhuno  asmimano  pahino  na  hoti  ucchinnamulo talavatthukato
anabhavam   kato   ayatimanuppadadhammo   evam  kho  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. sampajjhayati. ito param idisameva.
Bhikkhu pajjhayati.
   {200.15}  Kathanca  bhikkhave bhikkhu na pajjhayati idha bhikkhave
bhikkhuno  asmimano pahino hoti ucchinnamulo talavatthukato anabhavam
kato ayatimanuppadadhammo evam kho bhikkhave bhikkhu na pajjhayatiti.
          Mahavaggo pancamo.
         Catuttho pannasako samatto
             [1]-
           ------------
@Footnote: 1 Ma.         tassuddanam
@     sotanugatam thanam      bhaddiya samugiyavappasattha ca
@     mallika attantapo   tanhapemena ca dasa teti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 251-296. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=191&items=10&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=191&items=10&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=191&items=10&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=191&items=10&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=191              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=9429              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=9429              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :