ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
          Apattibhayavaggo pancamo
   [243]  Ekam samayam bhagava kosambiyam viharati ghositarame .
Athakho  ayasma  anando  yena bhagava tenupasankami upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinnam
kho  ayasmantam  anandam  bhagava  etadavoca  apinu  tam  ananda
adhikaranam  vupasantanti  .  kuto  tam  bhante  adhikaranam  vupasamissati
@Footnote: 1 Ma.         tassudadanam
@ sankhittavittharasonakayanasikkhapadam  ariyamaggo bojjhangam
@ savajjanceva abyapajjham          samano ca sapapurisanisamsoti.
Ayasmato bhante anuruddhassa vahiyo nama saddhivihariko 1- kevalakappam
sanghabhedaya  thito  tatthayasma  anuruddho na ekavacikampi bhanitabbam
mannatiti  .  kada  panananda  anuruddho  sanghamajjhe  adhikaranesu
voyunjati  nanu  ananda  yanikanici  adhikaranani uppajjanti sabbani
tani  tumhe  ceva  vupasametha sariputtamoggallana ca cattarome
ananda atthavase sampassamano papabhikkhu sanghabhedena nandati
   {243.1}  katame cattaro idhananda papabhikkhu dussilo hoti
papadhammo  asuci  sankassarasamacaro  paticchannakammanto  assamano
samanapatinno  abrahmacari  brahmacaripatinno  antoputi  avassuto
kasambujato tassa evam hoti sace kho mam bhikkhu janissanti dussilo papadhammo
asuci  sankassarasamacaro  paticchannakammanto  assamano  samanapatinno
abrahmacari  brahmacaripatinno  antoputi  avassuto  kasambujatoti
samagga  mam  santa  nasessanti  vagga pana mam na nasessantiti
idam  ananda  pathamam  atthavasam  sampassamano  papabhikkhu sanghabhedena
nandati.
   {243.2}  Puna  caparam  ananda papabhikkhu micchaditthiko hoti
antaggahikaya  ditthiya samannagato tassa evam hoti sace kho mam
bhikkhu   janissanti   micchaditthiko   antaggahikaya   ditthiya
samannagatoti  samagga  mam  santa  nasessanti vagga pana mam na
nasessantiti  idam  ananda  dutiyam  atthavasam sampassamano papabhikkhu
sanghabhedena nandati.
   {243.3}  Puna  caparam  ananda papabhikkhu micchaajivo hoti
@Footnote: 1 Yu. saddhivihari.
Micchaajivena jivitam 1- kappeti tassa evam hoti sace kho mam bhikkhu
janissanti  micchaajivo  micchaajivena  jivitam  kappetiti  samagga
mam santa nasessanti vagga pana mam na nasessantiti idam ananda
tatiyam atthavasam sampassamano papabhikkhu sanghabhedena nandati.
   {243.4} Puna caparam ananda papabhikkhu labhakamo hoti sakkarakamo
anavannattikamo  tassa  evam  hoti sace kho mam bhikkhu janissanti
labhakamo  sakkarakamo  anavannattikamoti  samagga  mam  [2]-
na sakkarissanti na garukarissanti na manessanti na pujessanti vagga
pana  mam  sakkarissanti  garukarissanti  manessanti  pujessantiti  idam
ananda catuttham atthavasam sampassamano papabhikkhu sanghabhedena nandati.
Ime  kho  ananda  cattaro  atthavase  sampassamano  papabhikkhu
sanghabhedena nandatiti.
   [244]  Cattarimani  bhikkhave  apattibhayani katamani cattari
seyyathapi bhikkhave coram agucarim gahetva ranno dasseyyum ayante
deva coro agucari imassa devo dandam panetuti tamenam raja evam
vadeyya gacchatha bho imam purisam dalhaya rajjuya pacchabaham galhabandhanam
bandhitva  khuramundam  karitva  kharassarena  panavena  rathiya  rathiyam
singhatakena  singhatakam  parinetva  dakkhinena dvarena nikkhametva
dakkhinato  nagarassa  sisam  chindathati  tamenam  ranno purisa dalhaya
@Footnote: 1 Ma. jivikam. 2 Ma. Yu. santa.
Rajjuya  pacchabaham  galhabandhanam  bandhitva  khuramundam  karitva
kharassarena  panavena  rathiya  rathiyam singhatakena singhatakam parinetva
dakkhinena  dvarena  nikkhametva  dakkhinato nagarassa sisam chindeyyum
tatrannatarassa  thalatthassa  purisassa  evamassa  papakam  vata bho ayam
puriso kammam akasi garayham sisacchejjam yatra hi nama ranno purisa
dalhaya  rajjuya  pacchabaham  galhabandhanam  bandhitva  khuramundam
karitva  kharassarena  panavena  rathiya  rathiyam  singhatakena singhatakam
parinetva  dakkhinena  dvarena  nikkhametva  dakkhinato  nagarassa
sisam chindissanti so vatassayam 1- evarupam papakammam na kareyya 2-
sisacchejjanti evameva kho bhikkhave yassakassaci bhikkhussa va bhikkhuniya
va  evam  tibba bhayasanna paccupatthita hoti parajikesu dhammesu
tassetam  patikankham  anapanno  va parajikam dhammam na apajjissati
apanno va parajikam dhammam yathadhammam patikarissati.
   {244.1} Seyyathapi bhikkhave puriso kalakam 3- vattham paridhaya
kese pakiritva musalam khandhe aropetva mahajanakayam upasankamitva
evam  vadeyya  aham bhante papakammam akasim garayham mosallam yena
me  ayasmanto  attamana  honti  tam  karomiti  tatrannatarassa
thalatthassa  purisassa  evamassa  papakam  vata  bho ayam puriso kammam
akasi garayham mosallam yatra hi nama kalakam vattham paridhaya kese
pakiritva  musalam khandhe aropetva mahajanakayam upasankamitva evam
vakkhati  aham  bhante  papakammam  akasim garayham mosallam yena me
@Footnote: 1 Ma. Yu. vatassaham. 2 Ma. Yu. kareyyam. ito param idisameva. 3 Ma. kalavattham.
Ayasmanto  attamana  honti  tam  karomiti so vatassayam evarupam
papakammam  na  kareyya  garayham  mosallanti evameva kho bhikkhave
yassakassaci  bhikkhussa  va  bhikkhuniya  va  evam  tibba bhayasanna
paccupatthita  hoti  sanghadisesesu  dhammesu  tassetam  patikankham
anapanno  va  sanghadisesam  dhammam  na apajjissati apanno va
sanghadisesam dhammam yathadhammam patikarissati.
   {244.2}  Seyyathapi  bhikkhave  puriso kalakam vattham paridhaya
kese  pakiritva  assaputam  1-  khandhe  aropetva mahajanakayam
upasankamitva  evam  vadeyya  aham bhante papakammam akasim garayham
assaputam  yena  me  ayasmanto  attamana  honti  tam  karomiti
tatrannatarassa  thalatthassa  purisassa  evamassa  papakam  vata bho ayam
puriso  kammam  akasi garayham assaputam yatra hi nama kalakam vattham
paridhaya  kese  pakiritva assaputam khandhe aropetva mahajanakayam
upasankamitva  evam  vakkhati  aham  bhante papakammam akasim garayham
assaputam  yena  me  ayasmanto  attamana  honti  tam  karomiti
so  vatassayam  evarupam  papakammam na kareyya assaputanti evameva
kho  bhikkhave  yassakassaci  bhikkhussa va bhikkhuniya va evam tibba
bhayasanna  paccupatthita  hoti  pacittiyesu  dhammesu  tassetam
patikankham  anapanno  va pacittiyam dhammam na apajjissati apanno
va  pacittiyam  dhammam  yathadhammam  patikarissati . seyyathapi bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. bhasmaputam. ito param idisameva.
Puriso kalakam vattham paridhaya kese pakiritva mahajanakayam upasankamitva
evam  vadeyya  aham bhante papakammam akasim garayham upavajjam yena
me  ayasmanto  attamana  honti  tam  karomiti  tatrannatarassa
thalatthassa  purisassa  evamassa  papakam  vata  bho ayam puriso kammam
akasi  garayham  upavajjam  yatra  hi  nama  kalakam vattham paridhaya
kese  pakiritva mahajanakayam upasankamitva evam vakkhati aham bhante
papakammam  akasim  garayham upavajjam yena me ayasmanto attamana
honti  tam  karomiti  so  vatassayam evarupam papakammam na kareyya
garayham  upavajjanti  evameva kho bhikkhave yassakassaci bhikkhussa va
bhikkhuniya va evam tibba bhayasanna paccupatthita hoti patidesaniyesu
dhammesu  tassetam  patikankham  anapanno va patidesaniyam 1- dhammam
na  apajjissati  apanno  va  patidesaniyam  2- dhammam yathadhammam
patikarissati. Imani kho bhikkhave cattari apattibhayaniti.
   [245]  Sikkhanisamsamidam  bhikkhave  brahmacariyam  vussati pannuttaram
vimuttisaram  satadhipateyyam  .  kathanca bhikkhave sikkhanisamsam hoti idha
bhikkhave  maya savakanam abhisamacarika sikkha pannatta appasannanam
pasadaya pasannanam bhiyyobhavaya yatha yatha bhikkhave maya savakanam
abhisamacarika  sikkha  pannatta  appasannanam  pasadaya  pasannanam
bhiyyobhavaya  tatha  tatha  so  tassa  sikkhaya akhandakari hoti
@Footnote: 1-2 Yu. patidesaniyakam.
Acchiddakari  asabalakari  akammasakari  samadaya sikkhati sikkhapadesu
puna caparam bhikkhave maya savakanam adibrahmacariyaka sikkha pannatta
sabbaso  sammadukkhakkhayaya  yatha  yatha  bhikkhave  maya  savakanam
adibrahmacariyaka  sikkha  pannatta  sabbaso sammadukkhakkhayaya tatha
tatha  so  tassa sikkhaya akhandakari hoti acchiddakari asabalakari
akammasakari  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu  evam  kho  bhikkhave
sikkhanisamsam hoti.
   {245.1}  Kathanca bhikkhave pannuttaram hoti idha bhikkhave maya
savakanam  dhamma  desita  sabbaso  sammadukkhakkhayaya  yatha yatha
bhikkhave  maya  savakanam  dhamma desita sabbaso sammadukkhakkhayaya
tatha tatha 1- sabbe te dhamma pannaya samavekkhita honti evam
kho bhikkhave pannuttaram hoti.
   {245.2} Kathanca bhikkhave vimuttisaram hoti idha bhikkhave maya
savakanam  dhamma  desita  sabbaso  sammadukkhakkhayaya  yatha yatha
bhikkhave  maya  savakanam  dhamma desita sabbaso sammadukkhakkhayaya
tatha  tatha  2- sabbe te dhamma vimuttiya phusita honti evam
kho bhikkhave vimuttisaram hoti.
   {245.3} Kathanca bhikkhave satadhipateyyam hoti iti aparipuram va
abhisamacarikam  sikkham  paripuressami  paripuram  va abhisamacarikam sikkham
tattha  tattha  pannaya  anuggahessamiti  ajjhattamyeva  sati supatthita
hoti  iti  aparipuram va adibrahmacariyakam sikkham paripuressami paripuram
va  adibrahmacariyakam  sikkham  tattha  tattha  pannaya anuggahessamiti
ajjhattamyeva   sati   supatthita   hoti   iti   asamavekkhitam
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. tatha tathassa te. sabbeti patho natthi.
Va  dhammam tattha tattha pannaya samavekkhissami samavekkhitam va dhammam
tattha  tattha  pannaya  anuggahessamiti  ajjhattamyeva  sati supatthita
hoti  iti  aphusitam  va dhammam vimuttiya phusissami phusitam va dhammam
tattha  tattha  pannaya  anuggahessamiti  ajjhattamyeva  sati supatthita
hoti evam kho bhikkhave satadhipateyyam hoti . sikkhanisamsamidam bhikkhave
brahmacariyam  vussati  pannuttaram  vimuttisaram  satadhipateyyanti  iti
yantam vuttam idametam paticca vuttanti.
   [246]  Catasso  ima  bhikkhave  seyya  katama  catasso
petaseyya  kamabhogiseyya sihaseyya tathagataseyya . katama ca
bhikkhave  petaseyya  yebhuyyena  bhikkhave  peta uttana senti
ayam vuccati bhikkhave petaseyya . katama ca bhikkhave kamabhogiseyya
yebhuyyena  bhikkhave  kamabhogi  vamena passena senti ayam vuccati
bhikkhave kamabhogiseyya.
   {246.1} Katama ca bhikkhave sihaseyya siho bhikkhave migaraja
dakkhinena  passena  seyyam  kappeti  padena  padam  accadhaya
antarasatthimhi  1-  nanguttham  anupakkhipitva  so  patibujjhitva
purimam  kayam abbhunnametva pacchimam kayam anuviloketi sace bhikkhave
siho  migaraja  kinci  passati  kayassa  vikkhittam  va visatam va
tena  bhikkhave  siho migaraja anattamano hoti sace pana bhikkhave
siho  migaraja  na  kinci passati kayassa vikkhittam va visatam va
@Footnote: 1 Yu. antarasatthinam.
Tena  bhikkhave  siho migaraja attamano hoti ayam vuccati bhikkhave
sihaseyya  . katama ca bhikkhave tathagataseyya idha bhikkhave bhikkhu
vivicce  kamehi  .pe.  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati  ayam
vuccati bhikkhave tathagataseyya. Ima kho bhikkhave catasso seyyati.
   [247] Cattarome bhikkhave thuparaha katame cattaro tathagato
araham   sammasambuddho   thuparaho   paccekabuddho   thuparaho
tathagatasavako  thuparaho  raja  cakkavatti  thuparaho  ime  kho
bhikkhave cattaro thuparahati.
   [248]  Cattarome  bhikkhave  dhamma pannavuddhiya samvattanti
katame  cattaro  sappurisasamsevo  saddhammassavanam  yonisomanasikaro
dhammanudhammapatipatti  ime kho bhikkhave cattaro dhamma pannavuddhiya
samvattantiti.
   [249]  Cattarome  bhikkhave  dhamma  manussabhutassa bahukara
honti katame cattaro sappurisasamsevo saddhammassavanam yonisomanasikaro
dhammanudhammapatipatti  ime  kho bhikkhave cattaro dhamma manussabhutassa
bahukara hontiti.
   [250]  Cattarome  bhikkhave anariyavohara katame cattaro
aditthe  ditthavadita  assute  sutavadita  amute  mutavadita
avinnate   vinnatavadita   ime  kho  bhikkhave  cattaro
anariyavoharati.
   [251]  Cattarome  bhikkhave  ariyavohara katame cattaro
aditthe  aditthavadita  assute  assutavadita  amute  amutavadita
avinnate   avinnatavadita  ime  kho  bhikkhave  cattaro
ariyavoharati.
   [252]  Cattarome  bhikkhave anariyavohara katame cattaro
ditthe  aditthavadita  sute  assutavadita  mute  amutavadita
vinnate   avinnatavadita   ime  kho  bhikkhave  cattaro
anariyavoharati.
   [253]  Cattarome  bhikkhave  ariyavohara katame cattaro
ditthe  ditthavadita  sute  sutavadita  mute  mutavadita vinnate
vinnatavadita ime kho bhikkhave cattaro ariyavoharati.
         Apattibhayavaggo pancamo.
             [1]-
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 324-333. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=243&items=11&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=243&items=11&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=243&items=11&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=243&items=11&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=243              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=10166              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=10166              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :