ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 5 : Abhi. Yamakaṃ (1)
            Pajahanavaro
   [1354] Yo kamaraganusayam pajahati so patighanusayam pajahatiti:
amanta  .  yo  va pana patighanusayam pajahati so kamaraganusayam
pajahatiti:  amanta  .  yo kamaraganusayam pajahati so mananusayam
pajahatiti:  tadekattham pajahati . yo va pana mananusayam pajahati so
kamaraganusayam pajahatiti: no . Yo kamaraganusayam pajahati so ditthanusayam
.pe.  vicikicchanusayam  pajahatiti: no . yo va pana vicikicchanusayam
pajahati  so  kamaraganusayam  pajahatiti:  tadekattham  pajahati .
Yo  kamaraganusayam  pajahati  so  bhavaraganusayam .pe. avijjanusayam
pajahatiti:  tadekattham  pajahati  .  yo va pana avijjanusayam pajahati
so kamaraganusayam pajahatiti: no.
   [1355]  Yo  patighanusayam  pajahati  so mananusayam pajahatiti:
tadekattham pajahati . yo va pana mananusayam pajahati so patighanusayam
Pajahatiti:  no  .  yo  patighanusayam  pajahati  so  ditthanusayam
.pe.  vicikicchanusayam  pajahatiti: no . yo va pana vicikicchanusayam
pajahati so patighanusayam pajahatiti: tadekattham pajahati . yo patighanusayam
pajahati   so   bhavaraganusayam  .pe.  avijjanusayam  pajahatiti:
tadekattham pajahati . yo va pana avijjanusayam pajahati so patighanusayam
pajahatiti: no.
   [1356]  Yo  mananusayam  pajahati  so  ditthanusayam .pe.
Vicikicchanusayam pajahatiti: no . yo va pana vicikicchanusayam pajahati so
mananusayam  pajahatiti:  tadekattham  pajahati  . yo mananusayam pajahati
so  bhavaraganusayam  .pe.  avijjanusayam  pajahatiti:  amanta .
Yo va pana avijjanusayam pajahati so mananusayam pajahatiti: amanta.
   [1357]  Yo ditthanusayam pajahati so vicikicchanusayam pajahatiti:
amanta  .  yo  va  pana vicikicchanusayam pajahati so ditthanusayam
pajahatiti: amanta .pe.
   [1358]  Yo vicikicchanusayam pajahati so bhavaraganusayam .pe.
Avijjanusayam pajahatiti: tadekattham pajahati . yo va pana avijjanusayam
pajahati so vicikicchanusayam pajahatiti: no.
   [1359] Yo bhavaraganusayam pajahati so avijjanusayam pajahatiti:
amanta  .  yo  va pana avijjanusayam pajahati so bhavaraganusayam
pajahatiti: amanta.
   [1360]  Yo  kamaraganusayanca  patighanusayanca  pajahati so
mananusayam  pajahatiti:  tadekattham pajahati . yo va pana mananusayam
pajahati  so  kamaraganusayanca  patighanusayanca pajahatiti: no . yo
kamaraganusayanca  patighanusayanca  pajahati  so  ditthanusayam  .pe.
Vicikicchanusayam  pajahatiti:  no . yo va pana vicikicchanusayam pajahati
so  kamaraganusayanca  patighanusayanca  pajahatiti: tadekattham pajahati .
Yo  kamaraganusayanca  patighanusayanca  pajahati  so  bhavaraganusayam
.pe. avijjanusayam pajahatiti: tadekattham pajahati. Yo va pana avijjanusayam
pajahati so kamaraganusayanca patighanusayanca pajahatiti: no.
   [1361]  Yo  kamaraganusayanca  patighanusayanca mananusayanca
pajahati  so ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam pajahatiti: natthi . yo
va  pana  vicikicchanusayam  pajahati so kamaraganusayanca patighanusayanca
mananusayanca  pajahatiti:  tadekattham  pajahati . yo kamaraganusayanca
patighanusayanca  mananusayanca  pajahati  so  bhavaraganusayam  .pe.
Avijjanusayam pajahatiti: natthi . yo va pana avijjanusayam pajahati so
kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca  pajahatiti:  mananusayam
pajahati.
   [1362]  Yo  kamaraganusayanca  patighanusayanca mananusayanca
ditthanusayanca  pajahati  so  vicikicchanusayam  pajahatiti:  natthi .
Yo va pana vicikicchanusayam pajahati so kamaraganusayanca patighanusayanca
Mananusayanca    ditthanusayanca    pajahatiti:    ditthanusayam
pajahati  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca  tadekattham
pajahati .pe.
   [1363]  Yo  kamaraganusayanca  patighanusayanca mananusayanca
ditthanusayanca  vicikicchanusayanca  pajahati  so  bhavaraganusayam  .pe.
Avijjanusayam  pajahatiti:  natthi  . yo va pana avijjanusayam pajahati
so  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca
vicikicchanusayanca pajahatiti: mananusayam pajahati.
   [1364]  Yo  kamaraganusayanca  patighanusayanca mananusayanca
ditthanusayanca   vicikicchanusayanca   bhavaraganusayanca  pajahati  so
avijjanusayam pajahatiti: natthi . yo va pana avijjanusayam pajahati so
kamaraganusayanca   patighanusayanca   mananusayanca   ditthanusayanca
vicikicchanusayanca   bhavaraganusayanca   pajahatiti:   mananusayanca
bhavaraganusayanca pajahati.
   [1365] Yato kamaraganusayam pajahati tato patighanusayam pajahatiti:
no . yato va pana patighanusayam pajahati tato kamaraganusayam pajahatiti:
no  .  yato  kamaraganusaya  pajahati  tato mananusayam pajahatiti:
amanta  . yato va pana mananusayam pajahati tato kamaraganusayam
pajahatiti:  rupadhatuya  arupadhatuya  tato mananusayam pajahati no ca
tato  kamaraganusayam  pajahati  kamadhatuya  dvisu  vedanasu  tato
Mananusayanca pajahati kamaraganusayanca pajahati . yato kamaraganusayam
pajahati  tato ditthanusayam .pe. vicikicchanusayam pajahatiti: amanta .
Yato va pana vicikicchanusayam pajahati tato kamaraganusayam pajahatiti: dukkhaya
vedanaya  rupadhatuya arupadhatuya tato vicikicchanusayam pajahati no ca
tato  kamaraganusayam  pajahati  kamadhatuya  dvisu  vedanasu  tato
vicikicchanusayanca pajahati kamaraganusayanca pajahati.
   {1365.1}  Yato  kamaraganusayam  pajahati tato bhavaraganusayam
pajahatiti:  no  .  yato  va  pana  bhavaraganusayam  pajahati tato
kamaraganusayam  pajahatiti:  no  .  yato  kamaraganusayam  pajahati
tato avijjanusayam pajahatiti: amanta . yato va pana avijjanusayam
pajahati  tato  kamaraganusayam pajahatiti: dukkhaya vedanaya rupadhatuya
arupadhatuya  tato  avijjanusayam pajahati no ca tato kamaraganusayam
pajahati  kamadhatuya  dvisu  vedanasu  tato  avijjanusayanca pajahati
kamaraganusayanca pajahati.
   [1366]  Yato patighanusayam pajahati tato mananusayam pajahatiti:
no . yato va pana mananusayam pajahati tato patighanusayam pajahatiti:
no . yato patighanusayam pajahati tato ditthanusayam .pe. Vicikicchanusayam
pajahatiti:  amanta  .  yato  va  pana  vicikicchanusayam  pajahati
tato  patighanusayam  pajahatiti:  kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya
arupadhatuya  tato  vicikicchanusayam  pajahati  no ca tato patighanusayam
Pajahati  dukkhaya vedanaya tato vicikicchanusayanca pajahati patighanusayanca
pajahati . yato patighanusayam pajahati tato bhavaraganusayam pajahatiti: no.
Yato va pana bhavaraganusayam pajahati tato patighanusayam pajahatiti: no.
Yato  patighanusayam  pajahati  tato avijjanusayam pajahatiti: amanta .
Yato  va  pana  avijjanusayam  pajahati  tato  patighanusayam pajahatiti:
kamadhatuya  dvisu  vedanasu  rupadhatuya  arupadhatuya  tato
avijjanusayam  pajahati  no  ca  tato  patighanusayam  pajahati  dukkhaya
vedanaya tato avijjanusayanca pajahati patighanusayanca pajahati.
   [1367]  Yato  mananusayam  pajahati tato ditthanusayam .pe.
Vicikicchanusayam  pajahatiti:  amanta  . yato va pana vicikicchanusayam
pajahati tato mananusayam pajahatiti: dukkhaya vedanaya tato vicikicchanusayam
pajahati  no ca tato mananusayam pajahati kamadhatuya dvisu vedanasu
rupadhatuya   arupadhatuya   tato   vicikicchanusayanca   pajahati
mananusayanca  pajahati  .  yato  mananusayam  pajahati  tato
bhavaraganusayam  pajahatiti: kamadhatuya dvisu vedanasu tato mananusayam
pajahati  no  ca  tato bhavaraganusayam pajahati rupadhatuya arupadhatuya
tato  mananusayanca  pajahati  bhavaraganusayanca pajahati . yato va
pana  bhavaraganusayam  pajahati  tato mananusayam pajahatiti: amanta .
Yato mananusayam pajahati tato  avijjanusayam pajahatiti: amanta. Yato
Va  pana  avijjanusayam  pajahati  tato mananusayam pajahatiti: dukkhaya
vedanaya  tato avijjanusayam pajahati no ca tato mananusayam pajahati
kamadhatuya dvisu vedanasu rupadhatuya arupadhatuya tato avijjanusayanca
pajahati mananusayanca pajahati.
   [1368] Yato ditthanusayam pajahati tato vicikicchanusayam pajahatiti:
amanta  .  yato va pana vicikicchanusayam pajahati tato ditthanusayam
pajahatiti: amanta .pe.
   [1369] Yato vicikicchanusayam pajahati tato bhavaraganusayam pajahatiti:
kamadhatuya  tisu vedanasu tato vicikicchanusayam pajahati no ca tato
bhavaraganusayam  pajahati  rupadhatuya  arupadhatuya tato vicikicchanusayanca
pajahati bhavaraganusayanca pajahati . yato va pana bhavaraganusayam pajahati
tato  vicikicchanusayam  pajahatiti:  amanta  .  yato  vicikicchanusayam
pajahati  tato  avijjanusayam  pajahatiti:  amanta . yato va pana
avijjanusayam pajahati tato vicikicchanusayam pajahatiti: amanta.
   [1370] Yato bhavaraganusayam pajahati tato avijjanusayam pajahatiti:
amanta  . yato va pana avijjanusayam pajahati tato bhavaraganusayam
pajahatiti:  kamadhatuya  tisu  vedanasu  tato  avijjanusayam  pajahati
no  ca  tato  bhavaraganusayam  pajahati rupadhatuya arupadhatuya tato
avijjanusayanca pajahati bhavaraganusayanca pajahati.
   [1371]  Yato  kamaraganusayanca patighanusayanca pajahati tato
Mananusayam  pajahatiti:  natthi  .  yato va pana mananusayam pajahati
tato kamaraganusayanca patighanusayanca pajahatiti: rupadhatuya arupadhatuya
tato mananusayam pajahati no ca tato kamaraganusayanca patighanusayanca
pajahati   kamadhatuya   dvisu  vedanasu  tato  mananusayanca
kamaraganusayanca pajahati no ca tato patighanusayam pajahati.
   {1371.1} Yato
kamaraganusayanca  patighanusayanca  pajahati  tato  ditthanusayam  .pe.
Vicikicchanusayam  pajahatiti:  natthi  .  yato  va  pana vicikicchanusayam
pajahati  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  pajahatiti: rupadhatuya
arupadhatuya tato vicikicchanusayam pajahati no ca tato kamaraganusayanca
patighanusayanca   pajahati   kamadhatuya  dvisu  vedanasu  tato
vicikicchanusayanca  kamaraganusayanca  pajahati  no ca tato patighanusayam
pajahati  dukkhaya  vedanaya  tato  vicikicchanusayanca  patighanusayanca
pajahati no ca tato kamaraganusayam pajahati.
   {1371.2}  Yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  pajahati
tato  bhavaraganusayam pajahatiti: natthi . yato va pana bhavaraganusayam
pajahati  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  pajahatiti:  no .
Yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  pajahati  tato  avijjanusayam
pajahatiti: natthi . Yato va pana avijjanusayam pajahati tato kamaraganusayanca
patighanusayanca pajahatiti: rupadhatuya arupadhatuya tato avijjanusayam pajahati
no ca tato kamaraganusayanca patighanusayanca pajahati kamadhatuya dvisu vedanasu
Tato avijjanusayanca kamaraganusayanca pajahati no ca tato patighanusayam
pajahati  dukkhaya  vedanaya  tato  avijjanusayanca  patighanusayanca
pajahati no ca tato kamaraganusayam pajahati.
   [1372]  Yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca
pajahati  tato  ditthanusayam  .pe.  vicikicchanusayam pajahatiti: natthi .
Yato  va  pana  vicikicchanusayam  pajahati  tato  kamaraganusayanca
patighanusayanca  mananusayanca  pajahatiti:  rupadhatuya arupadhatuya tato
vicikicchanusayanca  mananusayanca pajahati no ca tato kamaraganusayanca
patighanusayanca   pajahati   kamadhatuya  dvisu  vedanasu  tato
vicikicchanusayanca  kamaraganusayanca  mananusayanca  pajahati  no  ca
tato  patighanusayam  pajahati  dukkhaya  vedanaya tato vicikicchanusayanca
patighanusayanca  pajahati  no  ca tato kamaraganusayanca mananusayanca
pajahati.
   {1372.1}  Yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca
pajahati  tato  bhavaraganusayam  pajahatiti:  natthi  .  yato va pana
bhavaraganusayam   pajahati   tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca
mananusayanca  pajahatiti: mananusayam pajahati . yato kamaraganusayanca
patighanusayanca  mananusayanca  pajahati  tato  avijjanusayam  pajahatiti:
natthi  . yato va pana avijjanusayam pajahati tato kamaraganusayanca
patighanusayanca  mananusayanca  pajahatiti:  rupadhatuya  arupadhatuya
tato avijjanusayanca mananusayanca pajahati no ca tato kamaraganusayanca
Patighanusayanca pajahati kamadhatuya dvisu vedanasu tato avijjanusayanca
kamaraganusayanca mananusayanca pajahati no ca tato patighanusayam pajahati
dukkhaya  vedanaya tato avijjanusayanca patighanusayanca pajahati no ca
tato kamaraganusayanca mananusayanca pajahati.
   [1373]  Yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca
ditthanusayanca pajahati tato vicikicchanusayam pajahatiti: natthi. Yato va pana
vicikicchanusayam   pajahati   tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca
mananusayanca  ditthanusayanca  pajahatiti:  rupadhatuya  arupadhatuya
tato   vicikicchanusayanca   mananusayanca   ditthanusayanca  pajahati
no  ca  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca pajahati kamadhatuya
dvisu   vedanasu   tato   vicikicchanusayanca   kamaraganusayanca
mananusayanca  ditthanusayanca  pajahati no ca tato patighanusayam pajahati
dukkhaya  vedanaya  tato vicikicchanusayanca patighanusayanca ditthanusayanca
pajahati no ca tato kamaraganusayanca mananusayanca pajahati .pe.
   [1374]  Yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca
ditthanusayanca  vicikicchanusayanca  pajahati  tato bhavaraganusayam pajahatiti:
natthi . yato va pana bhavaraganusayam pajahati tato kamaraganusayanca
patighanusayanca   mananusayanca   ditthanusayanca   vicikicchanusayanca
Pajahatiti:    mananusayanca    ditthanusayanca   vicikicchanusayanca
pajahati  .  yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca
ditthanusayanca vicikicchanusayanca pajahati tato avijjanusayam pajahatiti: natthi.
Yato va pana avijjanusayam pajahati tato kamaraganusayanca patighanusayanca
mananusayanca  ditthanusayanca  vicikicchanusayanca  pajahatiti:  rupadhatuya
arupadhatuya  tato  avijjanusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca
vicikicchanusayanca  pajahati no ca tato kamaraganusayanca patighanusayanca
pajahati   kamadhatuya  dvisu  vedanasu  tato  avijjanusayanca
kamaraganusayanca   mananusayanca   ditthanusayanca  vicikicchanusayanca
pajahati  no  ca  tato  patighanusayam pajahati dukkhaya vedanaya tato
avijjanusayanca   patighanusayanca   ditthanusayanca   vicikicchanusayanca
pajahati no ca tato kamaraganusayanca mananusayanca pajahati.
   [1375]  Yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca
ditthanusayanca   vicikicchanusayanca  bhavaraganusayanca  pajahati  tato
avijjanusayam  pajahatiti:  natthi . yato va pana avijjanusayam pajahati
tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca
vicikicchanusayanca  bhavaraganusayanca  pajahatiti:  rupadhatuya  arupadhatuya
tato  avijjanusayanca  mananusayanca  ditthanusayanca  vicikicchanusayanca
bhavaraganusayanca   pajahati   no  ca  tato  kamaraganusayanca
patighanusayanca pajahati kamadhatuya dvisu vedanasu tato avijjanusayanca
Kamaraganusayanca   mananusayanca   ditthanusayanca  vicikicchanusayanca
pajahati  no  ca tato patighanusayanca bhavaraganusayanca pajahati dukkhaya
vedanaya   tato   avijjanusayanca  patighanusayanca  ditthanusayanca
vicikicchanusayanca  pajahati no ca tato kamaraganusayanca mananusayanca
bhavaraganusayanca pajahati.
   [1376] Yo yato kamaraganusayam pajahati so tato patighanusayam
pajahatiti:  no . yo va pana yato patighanusayam pajahati so tato
kamaraganusayam  pajahatiti:  no  . yo yato kamaraganusayam pajahati
so  tato  mananusayam pajahatiti: tadekattham pajahati . yo va pana
yato  mananusayam pajahati so tato kamaraganusayam pajahatiti: no .
Yo  yato  kamaraganusayam  pajahati  so  tato  ditthanusayam .pe.
Vicikicchanusayam  pajahatiti:  no  . yo va pana yato vicikicchanusayam
pajahati  so  tato  kamaraganusayam  pajahatiti:  atthamako  dukkhaya
vedanaya  rupadhatuya  arupadhatuya  so  tato vicikicchanusayam pajahati
no  ca so tato kamaraganusayam pajahati sova puggalo kamadhatuya
dvisu vedanasu so tato vicikicchanusayam pajahati kamaraganusayam tadekattham
pajahati  . yo yato kamaraganusayam pajahati so tato bhavaraganusayam
pajahatiti: no . yo va pana yato bhavaraganusayam pajahati so tato
kamaraganusayam  pajahatiti:  no  . yo yato kamaraganusayam pajahati
so  tato avijjanusayam pajahatiti: tadekattham pajahati . yo va pana
Yato avijjanusayam pajahati so tato kamaraganusayam pajahatiti: no.
   [1377]  Yo  yato  patighanusayam pajahati so tato mananusayam
pajahatiti:  no . yo va pana yato mananusayam pajahati so tato
patighanusayam  pajahatiti:  no  .  yo  yato patighanusayam pajahati so
tato  ditthanusayam  .pe.  vicikicchanusayam  pajahatiti:  no  .  yo
va  pana yato vicikicchanusayam pajahati so tato patighanusayam pajahatiti:
atthamako  kamadhatuya  dvisu  vedanasu rupadhatuya arupadhatuya so
tato  vicikicchanusayam  pajahati  no  ca so tato patighanusayam pajahati
sova  puggalo  dukkhaya  vedanaya  so tato vicikicchanusayam pajahati
patighanusayam  tadekattham  pajahati  . yo yato patighanusayam pajahati so
tato bhavaraganusayam pajahatiti: no . yo va pana yato bhavaraganusayam
pajahati so tato patighanusayam pajahatiti: no . yo yato patighanusayam
pajahati  so  tato  avijjanusayam  pajahatiti:  tadekattham  pajahati .
Yo  va  pana  yato  avijjanusayam  pajahati  so tato patighanusayam
pajahatiti: no.
   [1378]  Yo  yato  mananusayam pajahati so tato ditthanusayam
.pe. vicikicchanusayam pajahatiti: no . yo va pana yato vicikicchanusayam
pajahati  so  tato  mananusayam  pajahatiti:  atthamako  dukkhaya
vedanaya so tato vicikicchanusayam pajahati no ca so tato mananusayam
pajahati  sova  puggalo  kamadhatuya  dvisu  vedanasu  rupadhatuya
Arupadhatuya  so  tato  vicikicchanusayam  pajahati mananusayam tadekattham
pajahati  .  yo  yato  mananusayam pajahati so tato bhavaraganusayam
pajahatiti:  aggamaggasamangi  kamadhatuya  dvisu  vedanasu  so tato
mananusayam  pajahati  no  ca  so tato bhavaraganusayam pajahati sova
puggalo  rupadhatuya  arupadhatuya  so  tato  mananusayanca pajahati
bhavaraganusayanca  pajahati . yo va pana yato bhavaraganusayam pajahati
so  tato  mananusayam pajahatiti: amanta . yo yato mananusayam
pajahati  so tato avijjanusayam pajahatiti: amanta . yo va pana
yato avijjanusayam pajahati so tato mananusayam pajahatiti: aggamaggasamangi
dukkhaya  vedanaya  so  tato  avijjanusayam  pajahati  no ca so
tato  mananusayam  pajahati sova puggalo kamadhatuya dvisu vedanasu
rupadhatuya arupadhatuya so tato avijjanusayanca pajahati mananusayanca
pajahati.
   [1379]  Yo yato ditthanusayam pajahati so tato vicikicchanusayam
pajahatiti:  amanta  .  yo  va pana yato vicikicchanusayam pajahati
so tato ditthanusayam pajahatiti: amanta .pe.
   [1380] Yo yato vicikicchanusayam pajahati so tato bhavaraganusayam
pajahatiti:  atthamako  kamadhatuya  tisu  vedanasu  so  tato
vicikicchanusayam  pajahati  no ca so tato bhavaraganusayam pajahati sova
puggalo  rupadhatuya  arupadhatuya  so  tato  vicikicchanusayam pajahati
Bhavaraganusayam  tadekattham pajahati . yo va pana yato bhavaraganusayam
pajahati so tato vicikicchanusayam pajahatiti: no .pe.
   [1381] Yo yato bhavaraganusayam pajahati so tato avijjanusayam
pajahatiti:  amanta  .  yo  va  pana yato avijjanusayam pajahati
so  tato  bhavaraganusayam  pajahatiti:  aggamaggasamangi  kamadhatuya
tisu  vedanasu  so  tato  avijjanusayam pajahati no ca so tato
bhavaraganusayam  pajahati  sova  puggalo  rupadhatuya  arupadhatuya so
tato avijjanusayanca pajahati bhavaraganusayanca pajahati.
   [1382]  Yo  yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  pajahati
so tato mananusayam pajahatiti: natthi . yo va pana yato mananusayam
pajahati  so  tato kamaraganusayanca patighanusayanca pajahatiti: no .
Yo  yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  pajahati  so  tato
ditthanusayam  .pe.  vicikicchanusayam  pajahatiti: natthi . yo va pana
yato  vicikicchanusayam pajahati so tato kamaraganusayanca patighanusayanca
pajahatiti:   atthamako   rupadhatuya   arupadhatuya  so  tato
vicikicchanusayam pajahati no ca so tato kamaraganusayanca patighanusayanca
pajahati  sova  puggalo  kamadhatuya  dvisu  vedanasu  so  tato
vicikicchanusayam  pajahati  kamaraganusayam  tadekattham  pajahati  no  ca
so  tato  patighanusayam  pajahati  sova  puggalo  dukkhaya vedanaya
so  tato vicikicchanusayam pajahati patighanusayam tadekattham pajahati no ca
So  tato  kamaraganusayam  pajahati  . yo yato kamaraganusayanca
patighanusayanca  pajahati  so  tato  bhavaraganusayam pajahatiti: natthi .
Yo va pana yato bhavaraganusayam pajahati so tato kamaraganusayanca
patighanusayanca  pajahatiti:  no  .  yo  yato  kamaraganusayanca
patighanusayanca  pajahati  so  tato  avijjanusayam  pajahatiti: natthi .
Yo  va pana yato avijjanusayam pajahati so tato kamaraganusayanca
patighanusayanca pajahatiti: no.
   [1383]   Yo   yato   kamaraganusayanca  patighanusayanca
mananusayanca  pajahati  so  tato  ditthanusayam  .pe. vicikicchanusayam
pajahatiti:  natthi  .  yo va pana yato vicikicchanusayam pajahati so
tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca  pajahatiti:
atthamako  rupadhatuya  arupadhatuya  so  tato vicikicchanusayam pajahati
mananusayam  tadekattham  pajahati  no  ca so tato kamaraganusayanca
patighanusayanca  pajahati  sova  puggalo  kamadhatuya  dvisu vedanasu
so  tato  vicikicchanusayam  pajahati  kamaraganusayanca  mananusayanca
tadekattham pajahati no ca so tato patighanusayam pajahati sova puggalo
dukkhaya  vedanaya  so  tato  vicikicchanusayam  pajahati  patighanusayam
tadekattham  pajahati  no ca so tato kamaraganusayanca mananusayanca
pajahati  .  yo  yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca
pajahati  so  tato  bhavaraganusayam pajahatiti: natthi . yo va pana
Yato   bhavaraganusayam   pajahati  so  tato  kamaraganusayanca
patighanusayanca  mananusayanca  pajahatiti:  mananusayam  pajahati  . yo
yato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca  pajahati  so
tato avijjanusayam pajahatiti: natthi . yo va pana yato avijjanusayam
pajahati  so  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca
pajahatiti:  aggamaggasamangi  dukkhaya  vedanaya so tato avijjanusayam
pajahati  no  ca  so  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca
mananusayanca  pajahati  sova  puggalo  kamadhatuya  dvisu vedanasu
rupadhatuya  arupadhatuya  so  tato  avijjanusayanca  mananusayanca
pajahati no ca so tato kamaraganusayanca patighanusayanca pajahati.
   [1384]   Yo   yato   kamaraganusayanca  patighanusayanca
mananusayanca  ditthanusayanca  pajahati  so  tato  vicikicchanusayam
pajahatiti: natthi . yo va pana yato vicikicchanusayam pajahati so tato
kamaraganusayanca   patighanusayanca   mananusayanca   ditthanusayanca
pajahatiti: atthamako rupadhatuya arupadhatuya so tato vicikicchanusayanca
ditthanusayanca  pajahati mananusayam tadekattham pajahati no ca so tato
kamaraganusayanca  patighanusayanca  pajahati  sova puggalo kamadhatuya
dvisu  vedanasu  so  tato  vicikicchanusayanca  ditthanusayanca pajahati
kamaraganusayanca  mananusayanca  tadekattham  pajahati  no  ca  so
Tato  patighanusayam pajahati sova puggalo dukkhaya vedanaya so tato
vicikicchanusayanca  ditthanusayanca  pajahati  patighanusayam  tadekattham pajahati
no ca so tato kamaraganusayanca mananusayanca pajahati .pe.
   [1385] Yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca
ditthanusayanca  vicikicchanusayanca  pajahati  so  tato  bhavaraganusayam
pajahatiti: natthi . yo va pana yato bhavaraganusayam pajahati so tato
kamaraganusayanca   patighanusayanca   mananusayanca   ditthanusayanca
vicikicchanusayanca  pajahatiti:  mananusayam  pajahati  .  yo  yato
kamaraganusayanca   patighanusayanca   mananusayanca   ditthanusayanca
vicikicchanusayanca  pajahati  so  tato avijjanusayam pajahatiti: natthi .
Yo  va pana yato avijjanusayam pajahati so tato kamaraganusayanca
patighanusayanca   mananusayanca   ditthanusayanca   vicikicchanusayanca
pajahatiti:  aggamaggasamangi  dukkhaya  vedanaya so tato avijjanusayam
pajahati  no  ca  so  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca
mananusayanca  ditthanusayanca  vicikicchanusayanca  pajahati  sova puggalo
kamadhatuya  dvisu  vedanasu  rupadhatuya  arupadhatuya  so  tato
avijjanusayanca mananusayanca pajahati no ca so tato kamaraganusayanca
patighanusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca pajahati.
   [1386] Yo yato kamaraganusayanca patighanusayanca mananusayanca
ditthanusayanca    vicikicchanusayanca    bhavaraganusayanca   pajahati
So tato avijjanusayam pajahatiti: natthi . Yo va pana yato avijjanusayam
pajahati  so  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca  mananusayanca
ditthanusayanca   vicikicchanusayanca   bhavaraganusayanca   pajahatiti:
aggamaggasamangi  dukkhaya  vedanaya  so  tato  avijjanusayam pajahati
no  ca  so  tato  kamaraganusayanca  patighanusayanca mananusayanca
ditthanusayanca   vicikicchanusayanca  bhavaraganusayanca  pajahati  sova
puggalo  kamadhatuya  dvisu  vedanasu  so  tato  avijjanusayanca
mananusayanca pajahati no ca so tato kamaraganusayanca patighanusayanca
ditthanusayanca   vicikicchanusayanca  bhavaraganusayanca  pajahati  sova
puggalo rupadhatuya arupadhatuya so tato avijjanusayanca mananusayanca
bhavaraganusayanca  pajahati  no  ca  so  tato  kamaraganusayanca
patighanusayanca ditthanusayanca vicikicchanusayanca pajahati.
           Anulomam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 559-577. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=38&item=1354&items=33&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=38&item=1354&items=33&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=38&item=1354&items=33&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=38&item=1354&items=33&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1354              Contents of The Tipitaka Volume 38 http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :