พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑
มหาวรรค ภาค ๑ ดูเฉพาะหัวข้อ ดูหัวข้อ ลำดับ 2 ดูทั้งหมด
มหาขันธกะ
โพธิกถา เป็นต้น
โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา อชปาลนิโครธกถา [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา มุจจลินทกถา [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา ราชายตนกถา [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา อนัจฉริยคาถา [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ] พรหมยาจนกถา ท้าวสหัมบดีพรหมทราบพระปริวิตกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาค . . พุทธปริวิตกกถา [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]
เรื่องอุปกาชีวก [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ] เรื่องพระปัญจวัคคีย์ เรื่องยสกุลบุตร ทรงอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา ทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ เรื่องสหายภัททวัคคีย์ [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา เรื่องชฎิล ๓ พี่น้อง ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะบรรพชา อุปัชฌายวัตรภาณวาร ต้นเหตุอุปัชฌายวัตรเป็นต้น มูลเหตุอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม ว่าด้วยการประณาม การให้นิสสัย นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์ [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ] องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา ติตถิยปริวาส อันตรายิกธรรม อภยูวรภาณวาร
ห้ามบวชโจรหนีเรือนจำ ห้ามบวชโจรผู้ถูกออกหมายสั่งจับ ห้ามบวชบุรุษผู้ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ห้ามบวชบุรุษผู้ถูกสักหมายโทษ [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา ห้ามบวชคนมีหนี้ [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา ห้ามบวชทาส [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา ทรงอนุญาตการปลงผม พวกเด็กชายสัตตรสวัคคีย์บวช [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา เรื่องตายเพราะอหิวาตกโรค เรื่องถือนิสสัย
ทายัชชภาณวาร
พระราหุลกุมารทรงผนวชเป็นสามเณร วิธีให้บรรพชา พระเจ้าสุทโธทนศากยะทูลขอพระพร เรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรมากรูปได้ สิกขาบทของสามเณร [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา เรื่องลงทัณฑกรรมแก่สามเณร เรื่องกักกันสามเณรต้องขออนุญาตก่อน เรื่องทรงห้ามเกลี้ยกล่อมสามเณร องค์แห่งนาสนะ ๑๐ ของสามเณร [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา เรื่องห้ามบัณเฑาะก์มิให้อุปสมบท [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา เรื่องห้ามคนลักเพศและคนเข้ารีดมิให้อุปสมบท [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา เรื่องนาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวช [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา เรื่องห้ามคนฆ่ามารดามิให้อุปสมบท เรื่องห้ามคนฆ่าบิดามิให้อุปสมบท เรื่องห้ามคนฆ่าพระอรหันต์มิให้อุปสมบท [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา เรื่องห้ามอุปสมบทคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นต้น [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา เรื่องห้ามอุปสมบทอุภโตพยัญชนก [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา บุคคลไม่ควรให้อุปสมบท ๒๐ จำพวก บุคคลไม่ควรให้บรรพชา ๓๒ จำพวก [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา ทรงห้ามให้นิสสัยแก่อลัชชี ภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา อุปสมบทกรรม
สวดอุปสัมปทาเปกขะระบุโคตร อุปสมบทคู่ อุปสมบทคราวละ ๓ คน นับอายุ ๒๐ ปีทั้งอยู่ในครรภ์ สวดถามอันตรายิกธรรม ๑๓ ข้อ อันตรายิกธรรม สอนซ้อมก่อนถามอันตรายิกธรรม คำบอกบาตรจีวร วิธีสมมติภิกษุเป็นผู้สอนซ้อม คำสอนซ้อมอันตรายิกธรรม คำเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา คำขออุปสมบท คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม คำถามอันตรายิกธรรม กรรมวาจาอุปสมบท [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา พระพุทธานุญาตให้บอกนิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ พระพุทธานุญาตให้บอกอกรณียกิจ ๔ เรื่องภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียเป็นต้น วิธีปฏิบัติในภิกษุผู้ถูกยกเสีย [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]
อุททานคาถา [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]
อุโปสถขันธกะ
เรื่องปริพาชกอัญญเดียรถีย์ เป็นต้น สมมติสีมาและนิมิตแห่งสีมา เป็นต้น เรื่องสมมติโรงอุโบสถ เป็นต้น วิธีสมมติติจีวราวิปปวาสและวิธีถอนสมานสังวาสสีมา วันอุโบสถ ๒ เป็นต้น จะแสดงธรรมท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับอาราธนาก่อน เป็นต้น
จะแสดงธรรมท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับอาราธนาก่อน ถามพระวินัยท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับสมมติก่อน วิธีสมมติเป็นผู้ถาม กรรมวาจาสมมติตน กรรมวาจาสมมติผู้อื่น ถามพระวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อน วิธีสมมติเป็นผู้วิสัชนา กรรมวาจาสมมติตน กรรมวาจาสมมติผู้อื่น วิสัชนาพระวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อน โจทก์ต้องขอโอกาสต่อจำเลย ก่อนโจทต้องพิจารณาดูบุคคล ก่อนขอโอกาสต้องพิจารณาดูบุคคล เรื่องห้ามทำกรรมไม่เป็นธรรม แกล้งสวดปาติโมกข์ไม่ให้ได้ยิน ห้ามสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์ ต้องได้รับอาราธนาจึงสวดปาติโมกข์ได้ [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา
หน้าที่สวดปาติโมกข์ เป็นต้น วิธีทำอุโบสถ ๓ อย่าง แสดงอาบัติก่อนทำอุโบสถ เป็นต้น ทำอุโบสถไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อ เป็นต้น วันอุโบสถต่างกัน เป็นต้น หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]
วัสสูปนายิกขันธกะ
เรื่องภิกษุหลายรูป เป็นต้น เรื่องทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ อันตรายของภิกษุผู้จำพรรษา จำพรรษาในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
จำพรรษาในสถานที่ต่างๆ จำพรรษาในสถานที่ไม่สมควร ตั้งกติกาไม่เป็นธรรมในระหว่างพรรษา จำพรรษาในอาวาส ๒ แห่ง
ปฏิญาณจำพรรษาต้น ปฏิญาณจำพรรษาหลัง หัวข้อประจำขันธกะ
[ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]        อรรถกถา
ปวารณาขันธกะ
เรื่องภิกษุหลายรูป เป็นต้น พระพุทธานุญาตให้มอบปวารณา เป็นต้น ปวารณาไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อ เป็นต้น ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะนับวันปวารณาต่างกัน เป็นต้น ไม่ควรไปไหนในวันปวารณา เป็นต้น พระพุทธานุญาตเตวาจิกาปวารณา เป็นต้น ภิกษุมีอาบัติห้ามปวารณา เป็นต้น พวกที่พร้อมเพรียงกันเป็นต้นเลื่อนปวารณา เป็นต้น หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [ฉบับมหาจุฬาฯ]

---------------------------------------------------------------

สารบัญ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑ จบ

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ