ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
๑๔. อาสวโคจฉกทุกะ ๑. เหตุทุกะ
[๗๙] ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุ ... (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒ วาาระ (ย่อ) ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาาระ (ย่อ) [๘๐] ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นเหตุ ... (ทุกปัจจัย มีปัจจัยละ ๒ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๘๓๒}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน]

๑๔. อาสวโคจฉกทุกะ ๑. เหตุทุกะ

[๘๑] ... อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะซึ่งเป็นเหตุ ... (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๔ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๔ วาระ (ย่อ) ... อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ ... (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ [๘๒] ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็น เหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็น เหตุ ... (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๒ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็น เหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็น เหตุ ... (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาาระ (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๘๓๓}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน]

๒๐. สัญโญชนทุกะเป็นต้น ๑. เหตุทุกะ

[๘๓] ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุ .. (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๒ วาระ ไม่มีวิบาก) ... อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ ... (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๕ วาระ ไม่มีวิบาก) [๘๔] ... อาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่ง เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่ง เป็นเหตุ ... (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๒ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่ง ไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่ง ไม่เป็นเหตุ ... (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ (ย่อ)


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๘๓๒-๘๓๔. http://84000.org/tipitaka/pitaka3/m_siri.php?B=44&siri=308                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/pitaka3/v.php?B=44&A=16805&Z=16830                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3233              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=44&item=3233&items=6              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=3233&items=6                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu44


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :