ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
[๗๖๗] ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็น กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตต- *สังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตต- *สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๖๙] ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๗๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๗๗๑] ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๗๓] ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เป็น ปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๗๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๔๒๘๑ - ๑๔๓๒๕. หน้าที่ ๕๙๕ - ๕๙๗. http://84000.org/tipitaka/pitaka3/v.php?B=44&A=14281&Z=14325&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka3/m_siri.php?B=44&siri=186              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2678              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [2678-2685] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2678&items=8 [2678-2685] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=2678&Z=2685              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :