ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกปีติตติกะ
[๔๘] ปีติสหคตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยปีติสหคตธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปีติสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยปีติสหคตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปีติสหคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปีติสหคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๕๐] ปีติสหคตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมที่เป็น อกุศล โดยเหตุปัจจัย ปีติสหคตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย ปีติสหคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมที่เป็นอัพยา- *กฤต โดยเหตุปัจจัย [๕๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๕๒] สุขสหคตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสุขสหคตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสุขสหคตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขสหคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสุขสหคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๕๔] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
กุสลัตติกปีติตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๔๓๒ - ๑๕๔๗๔. หน้าที่ ๖๔๓ - ๖๔๔. http://84000.org/tipitaka/pitaka3/v.php?B=44&A=15432&Z=15474&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka3/m_siri.php?B=44&siri=229              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2922              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [2922-2929] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=2922&items=8 [2922-2929] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=44&A=2922&Z=2929              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :