ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ อภิ. ยมกํ (๑)
                     นิทฺเทสวาโร
   [๑๐๓๐]  กาโย กายสงฺขาโรติ: โน ฯ กายสงฺขาโร กาโยติ:
โน ฯ วจี วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ วจีสงฺขาโร วจีติ: โน ฯ จิตฺตํ

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๓๖๑.

จิตฺตสงฺขาโรติ: โน ฯ จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตนฺติ: โน ฯ [๑๐๓๑] น กาโย น กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร น กาโย กายสงฺขาโร กายญฺจ กายสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา ๑- น เจว กาโย น จ กายสงฺขาโร ฯ น กายสงฺขาโร น กาโยติ: กาโย น กายสงฺขาโร กาโย กายญฺจ กายสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว กาโย น จ กายสงฺขาโร ฯ น วจี น วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร น วจี วจีสงฺขาโร วจิญฺจ วจีสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว วจี น จ วจีสงฺขาโร ฯ น วจีสงฺขาโร น วจีติ: วจี น วจีสงฺขาโร วจี วจิญฺจ วจีสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว วจี น จ วจีสงฺขาโร ฯ น จิตฺตํ น จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร น จิตฺตํ จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตญฺจ จิตฺตสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว จิตฺตํ น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ น จิตฺตสงฺขาโร น จิตฺตนฺติ: จิตฺตํ น จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตํ จิตฺตญฺจ จิตฺตสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว จิตฺตํ น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ ------- [๑๐๓๒] กาโย กายสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร สงฺขาโร เจว วจีสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา @เชิงอรรถ: อวเสสนฺติ: น เกวลํ เสสสงฺขารทฺวยเมว กายสงฺขารวินิมุตฺตํ ปน @เสสํ สพฺพมฺปิ สงฺขตาสงฺขตปณฺณตฺติเภทํ ธมฺมชาตํ เนว กาโย น กายสงฺขาโรติ @อฏฺกถา ฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๓๖๒.

น วจีสงฺขาโร ฯ กาโย กายสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร สงฺขาโร เจว จิตฺตสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา น จิตฺตสงฺขาโร ฯ วจี วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร สงฺขาโร เจว กายสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา น กายสงฺขาโร ฯ วจี วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร สงฺขาโร เจว จิตฺตสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา น จิตฺตสงฺขาโร ฯ จิตฺตํ จิตฺตสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร สงฺขาโร เจว กายสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา น กายสงฺขาโร ฯ จิตฺตํ จิตฺตสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร สงฺขาโร เจว วจีสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา น วจีสงฺขาโร ฯ [๑๐๓๓] น กาโย น กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร น กาโย กายสงฺขาโร กายญฺจ กายสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว กาโย น จ กายสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น วจีสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ น กาโย น กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร น กาโย กายสงฺขาโร กายญฺจ กายสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว กาโย น จ กายสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น จิตฺตสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ น วจี น วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร น วจี วจีสงฺขาโร วจิญฺจ วจีสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว วจี น จ วจีสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น กายสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ น วจี น วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๓๖๓.

น วจี วจีสงฺขาโร วจิญฺจ วจีสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว วจี น จ วจีสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น จิตฺตสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ น จิตฺตํ น จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร น จิตฺตํ จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตญฺจ จิตฺตสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว จิตฺตํ น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น กายสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ น จิตฺตํ น จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร น จิตฺตํ จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตญฺจ จิตฺตสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว จิตฺตํ น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น วจีสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ -------- [๑๐๓๔] กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ วจีสงฺขาโร กายสงฺขาโรติ: โน ฯ กายสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโรติ: โน ฯ จิตฺตสงฺขาโร กายสงฺขาโรติ: โน ฯ วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโรติ: โน ฯ จิตฺตสงฺขาโร วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ [๑๐๓๕] น กายสงฺขาโร น วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร น กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร กายสงฺขารญฺจ วจีสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว กายสงฺขาโร น จ วจีสงฺขาโร ฯ น วจีสงฺขาโร น กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร น วจีสงฺขาโร กายสงฺขาโร วจีสงฺขารญฺจ กายสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว วจีสงฺขาโร น จ กายสงฺขาโร ฯ น กายสงฺขาโร น จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร น กายสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโร กายสงฺขารญฺจ จิตฺตสงฺขารญฺจ เปตฺวา

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๓๖๔.

อวเสสา น เจว กายสงฺขาโร น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ น จิตฺตสงฺขาโร น กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร น จิตฺตสงฺขาโร กายสงฺขาโร จิตฺตสงฺขารญฺจ กายสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว จิตฺตสงฺขาโร น จ กายสงฺขาโร ฯ น วจีสงฺขาโร น จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร น วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโร วจีสงฺขารญฺจ จิตฺตสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว วจีสงฺขาโร น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ น จิตฺตสงฺขาโร น วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร น จิตฺตสงฺขาโร วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขารญฺจ วจีสงฺขารญฺจ เปตฺวา อวเสสา น เจว จิตฺตสงฺขาโร น จ วจีสงฺขาโร ฯ ปณฺณตฺติวาโร --------


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓๘ หน้าที่ ๓๖๐-๓๖๔. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=38&item=1030&items=6&pagebreak=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=38&item=1030&items=6&pagebreak=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=38&item=1030&items=6&pagebreak=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=38&item=1030&items=6&pagebreak=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1030              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :